หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพิมภิลัย มาศยคงโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิษารัตน์ บุญงามโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการ
3. นางศรีอัมไพร ทองยาโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางยุิพิน หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุเทือง จำรูญศิริโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางสมฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สมวันโรงเรียนอนุบาลเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา บุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แสนดีโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี วงษ์วชิรโชติโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แก้วยาศรีโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางสุพันธิชา กฤศภณสิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุญเพ็ง สอนพรหมครู โรงเรียนบ้านธาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญโชค คำนามะครู โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางมณีสิญจ์ พูนเพิ่มครู โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนาพร พิมพ์สุภาโรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ขานอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นางดรุณี มนตรีรักษ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบรรจง สมานฉันท์โรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ วังวรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางวรรณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ สุระภาโรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร โสมาศรีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางอัญชนา แพงเพ็งโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ กันหาวรรณะโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ หมายเจริญโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุณญรัศม์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ พละราชโรงเรียนบ้านน้ำกระโทมกรรมการ
3. นางวายุภา ประสานโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกมลลักษณ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านร่มเกล้าชมเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยากร กฤติยาการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นางอ้อนนภา พิมเสนาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวันดี โปรถนัดโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางละออง ผงบุญตาโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางภักดี ศิริหล้าโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางประยูรศรี บำรุงภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นายธรรมพล เชื้อคนแข็งโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ กรรมการ
4. นายชัชชัย สามีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ทิพรสโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ พลแจ้งโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ศรีอภัยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการ
3. นางสุกัญญา ใครอุบลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ชาวเชียงตุงโรงเรียนยางกรรมการ
5. นางสาวนิตยา พิลาคุณโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ศักดิ์ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นายราชวัตร สายาโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๕๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพีรพงศ์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีด้วงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นายยุทธนา มงคลล้ำโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
4. นางสาวบุญญาพร พรานไพรโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
5. นายดนุพล คำภาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ขันติยะโรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรดา บุญเชิดโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ดาวงษาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพีรพงศ์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีด้วงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร พรานไพรโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นายยุทธนา มงคลล้ำโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
5. นายดนุพล คำภาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ขันติยะโรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรดา บุญเชิดโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ดาวงษาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายรังษี สวนสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุโขยชัยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นายนราพงศ์ อาษารินทร์โรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ ใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางรุ่งนภา แก้วลอดโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนราพงษ์ อาษารินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุโขยชัยโรงเรียนบ้านแก่งปลาบกกรรมการ
3. นายรังสี สวนสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ ใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางรุ่งนภา แก้วรอดโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พลดงนอกโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นางกฤษดา ดีวันโรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการ
4. นายอุทัย เทพธานีโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
5. นางสาวกิตติญา แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพรชัย โสกัณทัตโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางพีระวรรณ วรรณทองสุขโรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการ
4. นายกองสิน อ่อนวาดโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
5. นางสาวพัทธวรรณ สุขศิริสีดานันท์ โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง อาจจุลฬาโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ ดวงคำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วันทาแก้วโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพดล เครือประโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ตันทองโรงเรียนใหม่กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ มาตย์คำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางสาวอิริยาพร พิลาคุณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางฉัตรวิไล มูลศรีโรงเรียนน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ไชยจันหอมโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ จันทะสีโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา อินทะศรีโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
4. นางสาวนภาพร คำเชียงโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนิศรา เพียไชยโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กประธานกรรมการ
2. นายไชยพงษ์ หะพะวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักษมณ ผิวสวัสดิ์โรงเรียนสงาวกรรมการ
4. นางมนิสา ตาขำโรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
5. นางสาวภชวัลย์ คลังทองโรงเรียนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเขียน เทพกรมโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุบลชัยโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวเสวิกา อุ่นมะดีโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
4. นางกณิศนันท์ ชมเชยโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
5. นายสุเมธ ดูลิปีโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนงพงา ไชยแสงโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อ้วนสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการ
3. นายณรงค์ คัชเขียวโรงเรียนนาค้อกรรมการ
4. นางไชยนิส บาลลาโรงเรียนนาดินดำกรรมการ
5. นางสุปราณี วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวงศกร สาลาสุตาโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นายสาคร นุทธบัตรโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นายเอกฉันท์ วันนาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พานหล้าโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
5. นายเฉลิมพล เข็มศรโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุเกียรติ สุจิมงคลโรงเรียนบ้านไร่ทามประธานกรรมการ
2. นางฉันทกาญจน์ ราชมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการ
3. นางสาววรนุช โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
4. นางยวลักษณ์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ เพชรสังคุณโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ทองปลิวโรงเรียนบ้านน้ำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางกาญจนา กันหาอาจโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
4. นายพิทยา สุโขยะชัยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นายภาสิทธิ์ มหานิลโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ สมอ่อนโรงเรียนสงาวกรรมการ
4. นางรัตตินนท์ ไพศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
5. นางมยุรี เดชธงไชยโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ โคตรชนะโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นายทศพล จันโทวาทโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศิริภูมิโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
4. นางชริตา พิลาอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการ
5. นางราตรี มัตกิจโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางถาวร ฮดมาลีโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เครือปละโรงเรียนบ้านผาพอดกรรมการ
3. นายกนกพล ธรรมรังษีโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
4. นายถวิล เกษตรโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โสมาศรี โรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ อินทะผลาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
4. นายนริทร์ แก้วพิลารมย์ โรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ปานทะยักโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ อุบลชัยโรงเรียนหนองปกติประธานกรรมการ
2. นายสุริยน คำเขียวโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายนริทร์ แก้วพิลารมย์โรงเรียนห้วยพอดกรรมการ
4. นายไพบูลย์ สีละอองโรงเรียนบ้านบุฮมกรรมการ
5. นายอาคม สอนพงษ์โรงเรียนบ้านเมื่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ปานทะยักโรงเรียนบ้านห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ อ่อนบุญโรงเรียนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นายวิมล แสนพันศิริโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
4. นายรุ่งฤดี เบ้ามงคลโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
5. นางธาริดา แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ สุขทองสาโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายอุรุศรันย์ เฟื่องศิลป์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โสมาศรีโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อินทะผลาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทองนวล จำปาสิมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปกติกรรมการ
3. นายพนมไพร เปาวนาโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุบลรัตน์ ทุมสงครามโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางเพลินพิศ วิมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงสุดา รุ่งเรืองโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายแหลมทอง ดวงศรีโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นายอุทิศ วุฒิจิรพงศ์โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ ปางชาติโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่141ประธานกรรมการ
2. นายวีระเดช มณีนพโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นายสุรินทร์ จันทาตีดโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พันชโกโรงเรียนบ้านแก้วเมธีประธานกรรมการ
2. นางสุไกร มุ่งกั้นกลางโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายอนุศาสตร์ ป้องศิริโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางนรากร แก้วสุวรรณโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางจรัสศรี บุตรเตโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรัสวดี สีลารักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ ใจบุญโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นางบุญชู บุญเทพโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนริณี เนียมชมภูโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สมัตถะโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางนิเวศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านตูบโกบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา วรรณเดชะโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ภูพาทีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางพิมพ์สมัย ราชโยธาโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกิตติมา อิงศิโรรัตน์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางจิราพร หะพระวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางพิสดา อินทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีทัศน์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านสงเปือยประธานกรรมการ
2. นางอาภา แสนสิงห์โรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นางสุพรรณี วีระเสรีโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรา ธรรมวรรณโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายสงบ พลพันธ์โรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ นันทผาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาฯ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางประคอง คงเติมโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล คำมูลโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางบุษบา จันทาตีดโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ อุตสาหะโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ พานิชโรงเรียนบ้านคกเว้ากรรมการ
3. นายยรรยง หะพระวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางบัวลอย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ วงษ์ดีโรงเรียนบ้านคกงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สตารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการ
3. นางอนงคาร ศรพรหมโรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ศรีมงคลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ชาวตะวันตกโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญคำโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการ
3. นายประทีป ดอนนอกโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ณภัทร บุญโสมโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมฤทธิ์ บุญพามาโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59กรรมการ
3. นายธนู บุญตอมโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ พิมทีโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นายศรชัย ลาภบุญโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ พิมทีโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นายศรชัย ลาภบุญโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อาษาศรีโรงเรียนบ้านท่าเปิบประธานกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ พิมทีโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นายศรชัย ลาภบุญโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางวาสนา จันทะฟองโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางละมัย ศรีอรรคพรหมโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ครองสถานโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อประธานกรรมการ
2. นายเอก นิสยะมาตร์โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภกรรมการ
3. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
4. นางราตรี ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางภินิกร บุตรวิไลโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์โรงเรียนน้ำภูกรรมการ
4. นางสาวปริฏฏาภาญิ์ สารีพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการ
3. นางภินิกร บุตรวิไลโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
4. นางสาวปริฏฏาภาญิ์ สารีพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางภินิกร บุตรวิไลโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นางสาวภัชรินทร์ สารีพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ ชินเชษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายธนาวุฒิ สุขศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมฤทธิ์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ จันอ้วนโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมฤทธิ์ สิงห์สุวรรณโรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ จันอ้วนโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาคม สอนพงษ์โรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ นามกองโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย ปัญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายอิศรา ดาทองงอนโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
4. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายอิศรา ดาทองงอนโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
4. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายขยาย บาตะศรีโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายมนัส สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายขยาย บาตะศรีโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายมนัส สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
3. นายจิรภัทร แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายนิคม จักสีโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายผจญ ม้าวมงคลโรงเรียนบ้านหนองผำประธานกรรมการ
2. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ แก้งดาพาโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทนา สนธิมูลโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันทวังโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุราษฎร์ ชาวกระลึมโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายนลธวัช ทองสีโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเล้าใต้กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ วิชัยโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางสริยาภรณ์ พลดาหาญโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางบัวคำ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านปากหมากกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีสว่างโรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางบัวคำ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านปากหมากกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ หงส์สิริโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสรวงสุดา แก้วอุดรโรงเรียนอนุบาลเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เหง้าวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซกรรมการ
3. นางทองร้อย แสงทองโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ดาทองงอนโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวอรนภา คำเกษโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ราชมีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นางอรทัย ทองเผือกโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ คำดีโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
5. นางสาวสุภัสสรา เชื้อเหรียญทองโรงเรียนบ้านแก้วเมธีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลสุดา รัตนติสร้อยโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายเทพศักดิ์ ใครอุบลโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
3. นางสุวพร เวชสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรพิน รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นายวีระเดช มณีนพโรงเรียนบ้านสูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดีโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ยายืนโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"กรรมการ
3. นางติณณา ยศธำรงโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
4. Mr.Maxwell -โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
5. นางสาวบุษรา พักกระโทกโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนิภากร แก้วไชยะโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เป๊ะชาญโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือกรรมการ
3. นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
4. MissFerlyn Joy Bala-oyโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นางยุพาพร จันทร์สูงโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุรพล กมลรัตน์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางโอภาส พันธบัวศรีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางปิ่นทิพย์ สิงห์ชัยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการ
4. Mrs.Jennifer Dumilonโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
5. นางสาวกานต์ธีรา บุญงำโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธิติพงษ์ ปัญญาใสโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นามวงษาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นางอัจฉรา จันทร์ล้วนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Marcus Buttonโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นางมัตติกา กนกหงส์โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุณีรัชย์ คณะศิริวงค์โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางนาฏศิลป์ ชัยเจริญพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำสวนห้วยปลาดุกกรรมการ
3. นางสมศรี ศิรินันทยานนท์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
4. นางนวลศรี แก้วมั่นโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โคตรชนะโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายไกรราศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ทองมีโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางสันทนา คุณนาโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา คำเกลี้ยงโรงเรียนบ้้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ สีแซกโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ เชื้อบุญมีโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายเทพพร ตัญญาภักดิ์โรงเรียนร่มเกล้าชมเจริญกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา พิลาคุณโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาภรณ์ ชัยเลิศโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ พลดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ หนองบัวโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
5. นางบุญญาพร บุตรโยจันโทโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจำนงค์ ศรีมังกรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ราชเจริญโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ กูกขุนทดโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ จีนสีนำโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท อมรรัตนพงศ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนิววรรณ ทิมเขียวโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สำแดงเดชโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางสาวบุษปัทม์ กุณวงศ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
4. นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลินโรงเรียนบ้านน้ำพานกรรมการ
5. นายดนุพล คำภาโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางอิ่มใจ ศรีวรกุลโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา สอนพรมโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางมาริสา คำซองเมืองโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปงโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวรัตนา ขันทะคีรีโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประยูร เหตุเกษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีสุุวัชระ โปร่งฟ้าข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรีอาคม ขวัญคุ้มหน.วปง.ลส.ชบ.จ.เลยกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ศน.สพป.ลย.1กรรมการ
5. นายมงคล สุราสาครูโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
6. นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทรผอ.ร.ร.บ้านอุมุงกรรมการ
7. นางศุประจักษ์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางปณิดา พรมศิริครูโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
9. ดาบตำรวจสุวิทย์ ภูนาเงินผบ.หมู่.สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยกรรมการ
10. นางศิริเพ็ญ กลั่นสมจิตต์ครูโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโมกรรมการ
11. นางสงวน เสนานุชนักวิชาการชำนาญการ สพป.ลย.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ รัชฎาศรีผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษครูโรงเรียนบ้านกุดแกรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นายมนัส สิงห์สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
5. นายพิสิต เสนานุชเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ลย.1กรรมการ
6. นายอำนาจ ภาระดีครูโรงเรียนบ้านห้วยกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเหรียญทอง สุขใจครูโรงเรียนบ้านตาดข่าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรียอดมณี นามศรีรองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.เลยกรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วชูฟองผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทอำนาจ บำรุงแนวนักวิชาการชำนาญการ สพป.ลย.1กรรมการ
6. นายพูลสิน คัมภ์บุญยอครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ปริบาลรอง ผอ.สพป.ลย.1ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ฮดลือชาผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ลย.1รองประธานกรรมการ
3. นางนิศากร ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการชำนาญการ สพป.ลย.1กรรมการ
5. นางมัลลิกา วงษ์ลานักวิชาการศึกษา สพป.ลย.1กรรมการ
6. นายนิพนธ์ พิมสรศน.สพป.ลย.1กรรมการ
7. นางสุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษา สพป.ลย.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ ปริบาลรอง ผอ.สพป.ลย.1ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ฮดลือชาผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ลย.1รองประธานกรรมการ
3. นางนิศากร ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
4. นางมัลลิกา วงษ์ลานักวิชาการศึกษา สพป.ลย.1กรรมการ
5. นายนิพนธ์ พิมสรศน.สพป.ลย.1กรรมการ
6. นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการชำนาญการ สพป.ลย.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางผกากร ศรัทธาสุขครูโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางโสภา สารศรีครูโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางเจนจิรา แสนดีครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
4. นางเกษม ยศปัญญาครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี พานิชครูโรงเรียนบ้านหาดคำภีร์กรรมการ
3. นางสุจินต์ ชมภูพื้นครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ลิวไธสงครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชมภูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วงษ์วชิรโชติโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมา"ประธานกรรมการ
2. นางสีสลับ วงศ์ลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางจิตราวดี พานิชโรงเรียนบ้านหาดคำภีร์กรรมการ
4. นางสาวพยอม แก้วหย่องโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
3. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
4. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
5. นายอานนท์ ไชยมานันท์โรงเรียนนาโป่งกรรมการ
6. นายพงษ์สุรการ แสงพราวโรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
7. นางสาวนิตยา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ไม่เศร้าโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร ทุยาติโกโรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ธรรมานุวงศ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
5. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายรำไพ กาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร ทุมสงครามโรงเรียนชุุมชนธาตุไทยรัฐวิทยา96ประธานกรรมการ
2. นายทีปกร โพธิ์จันทร์โรงเรียนชุุุมชนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
3. นางสาวอนุจรี ประสาวะนังโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปารีส สารศรีโรงเรียนบ้านนาดอกคำประธานกรรมการ
2. นายวีระเดช มณีนพโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
4. นายกรีฑาพล ศรพรหมโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
5. นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานังโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ขูรีรังโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายไมตรี วินานนท์โรงเรียนบ้้านนาค้อกรรมการ
3. นายเสถียร โกษารักษ์โรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการ
4. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ล้านสิงห์โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ขูรีรังโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายไมตรี วินานนท์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นายเสถียร โกษารักษ์โรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการ
4. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดรองประธานกรรมการ
3. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
5. นางสาวนิตยา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
6. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาประธานกรรมการ
2. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
3. นายอานนท์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิริ คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุุญผ่องศรีโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางลัดดา ศรไชยโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
4. นางทัศนวรรณ โยเฮืองโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
5. นางสาวพัชราพรรณ สมศรีมีโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายลือเดช ป้องศิริโรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราวรรณ เทียมทันโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายยุทธพล ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายแสงทอง ธนะสูตรโรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนเแก้วโรงเรียนห้วยนากรรมการ
4. นายกมล วันหากิจโรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการ
5. นายอานนท์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายพงษ์สุรการ แสงพราวโรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
7. นางสาวนิตยา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขเสริมโรงเรียนบ้านคกเลาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นายทีปกร โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
4. นางสาวอนุจรี ประสาวะนังโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร สุขเสริมโรงเรียนบ้านคกเลาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นายทีปกร โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดกรรมการ
4. นางสาวอนุจรี ประสาวะนังโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริโรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางมาศชุณีย์ รักสุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางคำปักษ์ บุญชิตโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นางหอมไกร มีมะจำโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ตาปราบโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
3. นางสุภาพร ชมวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดม หนูใหม่โรงเรียนบ้านห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรียา จันทะบับภาศรีโรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการ
3. นางพิมพา ผิวพันธมิตรโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา จำปานิลโรงเรียนบ้านกกทองกรรมการ
3. นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรีโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้วพิลารมย์โรงเรียนโพนประธานกรรมการ
2. สิบเอกอัครเดช เทพโสภาโรงเรียนบ้านชมน้อยกรรมการ
3. นายราชวัตร สายาโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวาฐินี มาตราโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อองภาโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา โสภกุลโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ชื่นใจโรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อนโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านนาสีฯประธานกรรมการ
2. นายอุดร ปะกินำหังโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางลลิตา เฉลิมรัตน์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชื่นใจโรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางรัตติตา ตันโลห์โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเอมอร นาคเสนโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุรมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. สิบเอกหญิงสำราญ นาถธีระพงษ์โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเอมอร นาคเสนโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุรมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. สิบเอกหญิงสำราญ นาถธีระพงษ์โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โสกัณทัตโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยืนสุขโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามกรรมการ
3. นางประภาศรี บุญปันโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภา แสนใจวุฒิโรงเรียนบ้านนาสีฯประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สมัตถะโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางประภาพร สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรรณเพ็ญ กันตบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางมาริสา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโพน (เชียงคาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณเพ็ญ กันตบุตรโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วโรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางมาริษา วงษ์ดีโรงเรียนบ้านโพน (เชียงคาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ นิลสายโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการ
2. นางอุไร ธนุการโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ กงภูธรโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ นิลสายโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกประธานกรรมการ
2. นางอุไร ธนุการโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ กงภูธรโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายพิสิทธิ์ศักดิ์ บัวก่ำโรงเรียนบ้านผาแบ่นประธานกรรมการ
2. นางกนกกร บุญเติมโรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการ
3. นางจันทวี จันดาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ สมบัติกำไรโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ โพธิ์กลางโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา ผาวิรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุจิน มีชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางประภาพร แก่นทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการ
3. นางประทัด จันทราชโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
4. นางอนงรักษ์ สอนพงษ์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
5. นางผกากรอง แก้วพิลารมย์โรงเรียนบ้านห้วยพอดกรรมการ
6. นางศิราวัลย์ ชานุซิตโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิเศษ ศรีประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางเมทินี แก้วไชยะโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
3. นางประกาย อาจมุณีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางแอนนา ศรีบุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการ
5. นางจันทร์เที่ยง มงคลชัยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
6. นางชัญญา คำยิ่งเดชาภัทรโรงเรียนบ้านผาแบ่นกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายประจักษ์ ราชภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมประธานกรรมการ
2. นางดวงตา โชติแสงโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางยุวลักษณ์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
4. นางรตี สายทิพย์โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
5. นางเปรมฤทัย สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
6. นางสาวแก้วเกิด หงษาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชมภูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงษ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
4. นางวรรฺณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชมภูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงษ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
4. นางวรรฺณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ชมภูพื้นโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงษ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
4. นางวรรฺณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางศรีอัมไพร ทองยาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางศิริพร กันทะวงษ์โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
4. นางวรรฺณิกา สีตาลแก้วโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นางวัชรี ดาวงษาโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย โสกัณทัตโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พลดงนอกโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ศักดิ์ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านก้งปลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสดา อินทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วิลัยศรโรงเรียนบ้านก้างปลากรรมการ
3. นางสาวจารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายสุเขต โกมลไสยโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายกรกช ศิริบุตวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาโรงเรียนบ้านแหล่งควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายบันเทิง สมหมายโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางเนตรชนก จารศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
5. นางลลิตา เฉลิมรัตน์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางเนตรชนก จารศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
5. นางลลิตา เฉลิมรัตน์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสิษฐ์ เอกจริยวิทย์โรงเรียนบ้านนาค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นายยุทธพล ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสิษฐ์ เอกจริยวิทย์โรงเรียนบ้านนาค้อประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางเนตรชนก จารศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
5. นางลลิตา เฉลิมรัตน์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา สุธงษาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสวรรค์ จันทนาโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางทองริน เสริฐศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
4. นางเนตรชนก จารศุภโชคโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
5. นางลลิตา เฉลิมรัตน์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]