สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 22 12 10 44 54 13 0 1 67
2 ชุมชนท่าสะอาด 10 13 2 25 29 5 4 7 38
3 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 9 10 3 22 30 11 4 3 45
4 บ้านน้ำพร 6 3 1 10 15 4 1 4 20
5 บ้านท่าสวรรค์ 6 0 2 8 10 1 0 1 11
6 มหาไถ่ศึกษาเลย 5 5 4 14 18 2 0 4 20
7 ชุมชนบ้านปากห้วย 5 5 3 13 18 11 7 13 36
8 บ้านใหม่ 5 4 3 12 14 3 0 0 17
9 ห้วยซวกคกเลาใต้ 5 3 1 9 9 1 2 2 12
10 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 5 2 3 10 13 1 2 3 16
11 บ้านห้วยตาด 4 4 2 10 14 0 1 2 15
12 ชุมชนบ้านปากชม 4 2 6 12 18 3 4 4 25
13 บ้านโพนทอง 4 1 1 6 5 3 1 0 9
14 อนุบาลเลย 3 6 2 11 17 14 3 5 34
15 บ้านนาค้อ 3 4 3 10 9 5 2 1 16
16 บ้านห้วยพิชัย 3 3 4 10 8 4 0 2 12
17 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 3 3 0 6 8 5 1 3 14
18 ชุมชนบ้านนาด้วง 3 2 2 7 11 5 0 5 16
19 บ้านแหล่งควาย 3 1 0 4 8 1 1 1 10
20 บ้านวังผา 3 0 0 3 3 0 1 1 4
21 บ้านนาซ่าว 2 2 3 7 8 3 1 1 12
22 ชุมชนบ้านเชียงกลม 2 2 1 5 12 4 1 0 17
23 บ้านติ้วน้อย 2 2 1 5 8 0 2 2 10
24 บ้านห้วยบ่อซืน 2 2 1 5 6 3 0 2 9
25 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 1 1 4 5 5 1 0 11
26 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 2 1 1 4 4 6 1 7 11
27 บ้านสงเปือย 2 0 3 5 10 3 4 4 17
28 บ้านนาดอกคำ 2 0 1 3 8 4 1 0 13
29 แสงตะวันพัฒนา 2 0 1 3 7 2 0 3 9
30 บ้านสูบ 2 0 0 2 4 4 2 1 10
31 ชุมชนบ้านอาฮี 2 0 0 2 3 0 2 2 5
32 บ้านกกทอง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
33 ชุมชนบ้านนาบอน 1 4 6 11 15 9 4 5 28
34 บ้านสงาว 1 3 2 6 7 3 2 2 12
35 บ้านโคกใหญ่ 1 3 1 5 12 1 1 1 14
36 บ้านนาโป่ง 1 3 1 5 7 0 1 1 8
37 บ้านห้วยอาลัย 1 3 1 5 5 4 3 5 12
38 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 1 2 2 5 11 1 1 3 13
39 บ้านนาดินดำ 1 2 2 5 8 7 4 4 19
40 บ้านกกดู่ 1 2 1 4 8 3 7 4 18
41 บ้านธาตุวิทยา 1 2 1 4 8 0 0 0 8
42 บ้านปางคอม 1 2 0 3 4 2 0 1 6
43 บ้านขอนแก่นหนองบอน 1 1 3 5 7 3 3 1 13
44 บ้านน้ำภู 1 1 2 4 9 11 4 6 24
45 บ้านแก่งปลาปก 1 1 2 4 6 0 1 0 7
46 บ้านน้ำคิว 1 1 1 3 5 2 1 3 8
47 บ้านห้วยหินขาว 1 1 1 3 5 0 0 0 5
48 บ้านห้วยผักกูด 1 1 1 3 3 0 1 0 4
49 บ้านห้วยพอด 1 1 1 3 2 1 3 2 6
50 บ้านวังยาว 1 1 0 2 5 1 1 0 7
51 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1 1 0 2 3 0 1 0 4
52 บ้านชมน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านนาเบน 1 0 2 3 6 2 0 1 8
54 บ้านนาแขม 1 0 2 3 5 3 2 0 10
55 บ้านน้ำแคม 1 0 1 2 7 6 3 1 16
56 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านคอนสา 1 0 0 1 4 2 0 0 6
58 บ้านห้วยนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 0 0 1 1 1 1 1 3
60 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านหนองดอกบัว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 โพนสว่างวังเย็น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 0 3 4 7 11 3 2 4 16
65 บ้านเพียซำพุวิทยา 0 2 1 3 5 8 1 0 14
66 บ้านหนองหญ้าไซ 0 2 0 2 8 4 1 4 13
67 บ้านคกเลา 0 2 0 2 2 3 0 0 5
68 บ้านก้างปลา 0 1 3 4 7 4 6 5 17
69 บ้านหนองบง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
70 บ้านตาดซ้อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
71 บ้านคกมาด 0 1 1 2 3 0 1 0 4
72 บ้านท่าบม 0 1 1 2 2 3 2 1 7
73 บ้านยาง 0 1 0 1 4 5 2 6 11
74 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 1 0 1 4 0 1 2 5
75 บ้านห้วฝาย 0 1 0 1 2 1 1 1 4
76 บ้านภูสวรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านห้วยไค้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านอุมุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านคกไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านสวนกล้วย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านท่าลี่ 0 0 4 4 4 1 3 3 8
82 เครือข่ายแก่งจันทร์ 0 0 3 3 6 2 1 1 9
83 บ้านนาโคก 0 0 2 2 11 5 2 4 18
84 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 2 2 10 17 7 6 34
85 บ้านเมี่ยง 0 0 2 2 8 0 0 0 8
86 บ้านผาแบ่น 0 0 1 1 5 3 1 0 9
87 บ้านร่องไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
88 บ้านบวกอ่าง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
89 หทัยคริสเตียน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
90 บ้านห้วยกระทิง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านผาพอด 0 0 1 1 1 4 1 0 6
92 บ้านห้วยเหล็ก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
93 บ้านปากหมาก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 บ้านเสี้ยวใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโป่ง 0 0 1 1 0 1 2 0 3
96 บ้านลาดค้อ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 4 2 1 0 7
98 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 3 1 3 7
99 ชุมชนบ้านนาอ้อ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
100 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
101 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
102 บ้านผากลางดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
103 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
104 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
105 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 บ้านตูบโกบ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
107 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 บ้านท่าบุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านหนองนาทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านโพน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านนาป่าหนาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านน้ำสวยภักดี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านบุฮม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปกติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านโพนป่าแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านปากยาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
120 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
121 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านทรัพย์มงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านหัวแก่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านไร่ทาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
127 บ้านแก่งม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 วังโป่งท่าวังแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านวังขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านไผ่โทน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านปากเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 166 151 135 452 711 296 140 186 1,147