รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ศรีพล
 
1. นางสุพิน  ผิวศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ภูมิกระจาย
 
1. นางดรุณี  มนตรีรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  เทพบุตรทาธรรม
 
1. นางศิวาลัย  แก้วเขียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรละกุล
 
1. นางหย่วน  ศรีชมภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงภูซาน   ศรีแสงรัตน์
 
1. นางรัตนา  อาจแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภู 1. นายธรรมรักษ์  นาเหลา
 
1. นางยุภาภรณ์  ชินเชษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  สีหะวงศ์วุฒิ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มังบู่แว่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงพรรณปพร   นราศรี
 
1. นางศิริพร   กันทะวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงอารียา  เพียรขุนทด
 
1. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวมาริสา  เหล็กอ่อน
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เตี้ย
3. นางสาวอัจฉรา  กงนารี
 
1. นางสุพัตรา  ทิพย์อาสน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงรัตนา  มีตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีหานนท์
 
1. นางศุภาพิชญ์  พันน้อย
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงวิพาดา   แทนวัน
2. เด็กหญิงเกศมณี    คีรีมังคละ
 
1. นางจุลจิรา   บุญมาก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายธีร์ธวัช   คำยิ่ง
 
1. นางบัวผัน  คำน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายวรฤทธิ์  พันธ์มุก
 
1. นายปัญญา  ศรีอภัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1. เด็กชายณัฐนัย  วงศ์ลา
2. เด็กหญิงธนานุช  มีมูล
3. เด็กหญิงนันธิดา  ไชยคีรี
 
1. นายณภัทร  แก้วแจ่ม
2. นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กหญิงนัฐฐาพรรณ  แสงขาว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริวงค์
3. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  นักร้อง
 
1. นางสาวสุรีฉาย  สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาววารุณี  เชื้อหมอดู
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงชนาภัทร   ธัญญะวัน
2. เด็กหญิงปฏิพร   ดอนอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรภร   จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวพรรณงาม  ป้องศิริ
2. นางบำเพ็ญ  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงดวงกมล  อินทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์ป้อง
3. เด็กชายวุฒิชัย  มรรครมย์
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางบุญน้อม  สมพร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายทรงเกียรติ  เจริญคุณ
2. เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
 
1. นายรังษี  สวนสุวรรณ
2. นางสาวศรีเสาวลักษณ์  สุขเสริม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงชยาทิต  แก้วประทุม
2. เด็กชายอนุพล  ดวงแก้ว
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
 
1. นางนิตยา  พลดงนอก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางวัฒนา  จันทะพล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายอิสระพงษ์  โกษารักษ์
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงณัฐชานรี   สิทธิแสง
2. เด็กหญิงปัญญวีร์   ผุยมาตย์
3. เด็กหญิงอริสรา  นันตะวงษ์
 
1. นางนภาพร  สันพันธ์
2. นางสาวอรพิมพ์  ไชยแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ป้องที
2. เด็กชายวัชรวิทย์  อุดกรวย
3. นางสาวอินธิรา  สนธิหา
 
1. นางสาวขนิษฐา  อินทะศรี
2. นางสาวพิสมัย  อัมพรศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ธรรมรังษีธาดา
2. เด็กหญิงฉัตรชฎา  อาสาวัง
3. เด็กหญิงมาริสา  สอนพล
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นายลำพูน  สุวรรณศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงชลลดา   ชุมพล
2. เด็กหญิงพิลาพร   วรรณชัย
3. เด็กหญิงภัชนิดา   สูงรันต์
 
1. นายวีระศักดิ์    ปานทะยัก
2. นางอรนารถ   สุจิมงคล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงนีรนุช  พุทโธทา
2. เด็กหญิงศิริกิติญา  คงกระพันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบา
 
1. นายตรีอมร  พรมจักร
2. นางรำไพ  แก้วบุตดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวกนกพร  จำรูญศิริ
2. นายคเณศ  คำมะลี
3. นางสาวณัฐวิกา  จำรูญศิริ
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
2. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงพิชญ์พัฒน์สร   แพงเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภิสรา   บุตรโยจันโท
3. เด็กหญิงสโรชินี  สุนทราวิรัตน์
 
1. นางสุภาพร  ยศปัญญา
2. นางอุบล  แก้ววงษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมพามา
2. เด็กหญิงวัลวิภา  มาลา
3. เด็กหญิงอังคณา  บุตรดา
 
1. นางจิราภรณ์  พานหล้า
2. นางสาวพรพรรณ  จันทะสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงอริญญา  พิลาทา
 
1. นายเขียน  เทพกรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายสิรภพ  มณีศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
 
1. นายตรีอมร  พรมจักร
2. นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไชยแสง
2. เด็กชายชนาธิป    สุพรมอินทร์
 
1. นายดำหริ  บุญชิด
2. นายนพดล  เครือปละ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์ป้อง
 
1. นายประทีป  ดอนนอก
2. นายยุทธพล  ศรีพล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พลดาหาร
2. เด็กชายเจษฎา  คำแสน
 
1. นายสังหาร  ระนาจ
2. นายลือชัย  ไม้กัด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมหวล
2. นายนายกฤษณชัย  วิเศษกุล
 
1. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
2. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นายจีระวัฒน์  แหวนเพชร
2. นายนุชากร  บุตรดีศักดิ์
 
1. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
2. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชา  คงกล้า
2. เด็กหญิงวนัชพร  สีโต
3. เด็กหญิงวิสสุตา  อุปรีที
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีอรรคพรหม
5. เด็กหญิงโปลิน  แร็งโป
 
1. นางชวลี  วัฒนศรีทานัง
2. นางติยาภรณ์  ด้วงดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงดวงกมล  วงษ์ป้อง
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วยอดนิล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงษ์เจริญ
4. เด็กหญิงศุภานัน  จันดีวันทา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สัญญาลักษณ์
 
1. นางวายุภา  ประสาน
2. นางสายสมภาร  ทะไกรเนตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พันเดช
2. เด็กหญิงมัจธุรจ    จันอุทะ
3. เด็กหญิงวาริณี   พรมดี
4. เด็กหญิงสุมิตรา    พรมวาศรี
5. เด็กชายเจษฏา   สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสุไกร    มุ่งกั้นกลาง
2. นางสาวคำมาย  บุญสนอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลศรีใส
2. เด็กหญิงพิชญา  เหี้ยหาญ
3. เด็กหญิงรัชนก  โคตรวงษา
4. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วไชยะ
5. เด็กหญิงุสุทธิดา  ทองอันชา
 
1. นางวรรณกรณ์  พลซา
2. นายอนนท์  แก้วสมบัติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายธนากร  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงธนาพร  แก้วไทย
3. เด็กชายภควัฒน์  สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  จุลุย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณชัย
 
1. นางประคอง  คงเติม
2. นายสุเขต  โกมลไสย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงจิราพร  พากระจ่าง
2. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงบุณยนุช  เพ็ชภูเขียว
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สอนสุภาพ
5. เด็กชายเจษฏา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
2. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพอด 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ทุมสงคราม
2. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  ทุมสงคราม
3. เด็กชายฤทธิพงษ์  ไทยอ่อน
4. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรกุล
5. เด็กหญิงอุษณีมาศ  ไสยรินทร์
 
1. นายนรินทร์  แก้วพิลารมย์
2. นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายภควัฒน์   วงษ์ป้อง
 
1. นางอัมพร   ศรีบุรินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายธีรเมศ  บุญหมอน
 
1. นางสาววรนุช  โพธิ์ทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 1. เด็กหญิงอังกอร์  วิไลลักษณ์
 
1. นายพนมไพร  เปาวนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายณภัทร  ทุมสงคราม
2. เด็กหญิงสิริภัทร   นาพรม
 
1. นางพัชนีวรรณ  บุญโชติธนพงศ์
2. นางสุภาพร  ตันทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายณภัทร   ไชยแสง
2. เด็กหญิงมัลลิกา   พาคำ
 
1. นางสาวประภาวรรณ  โกมาสถิตย์
2. นางดวงสุดา  รุ่งเรือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายณัชพล  ภิญโย
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เวียงคำ
 
1. นางนิวรรณ  ทิมเขียว
2. นายอาณัฐ  ก้อนแพง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงกรณิศ  บุตรโยจันโท
2. เด็กหญิงกัลยา  ไชยแสง
3. เด็กหญิงณัตธะริญา  เมืองคูณ
4. เด็กหญิงนิราพร  ศรีสุข
5. เด็กหญิงนุชวรา  อินทรนอุ
6. เด็กหญิงปณิดา  เหมบุรุษ
7. เด็กหญิงปรารถนา  สมหาร
8. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทนภรา
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สาศรี
10. เด็กหญิงอรัชพร  บรรณารักษ์
 
1. นายธงชัย  อ่อนตามา
2. นายชาญวิทย์  วัดเวียงคำ
3. นายณัทชรพงษ์  พะโยธร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกชกร  ระยัน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีทรงเมือง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เหลืองสุวรรณ
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทนา
5. เด็กหญิงคณิตญา  ทาสุคนธ์
6. เด็กหญิงณัฐวดี   จันทนา
7. เด็กหญิงธิตินันท์   วังคีรี
8. เด็กหญิงนวพร  สมบัติโพธิ์
9. เด็กหญิงประภัทสร  เพ็ชรมีค่า
10. เด็กหญิงปาวีณา  ทองปั้น
11. เด็กหญิงมณีรินทร์  อินทรกำแหง
12. เด็กหญิงรมย์ธีรา  จันทนา
13. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยบัวทอง
14. เด็กหญิงอรนภา  รินนาศักดิ์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่โง้ว
 
1. นายสมใจ  อับไพชา
2. นายมานนท์  พรรณรักษ์
3. นายสาคร  พาณิชย์
4. นางภรณี  สุภาพรหม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรดา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พิลาอ่อน
3. เด็กหญิงนลิน  สีนาม
4. เด็กชายบุญเลิศ   กลิ่นเดช
5. เด็กหญิงประกายเพชร   แจ้งกระจ่าง
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  หาหล้า
7. เด็กหญิงพรทิวา  ชีพอุดม
8. เด็กหญิงพรพิมล  พรมนิล
9. เด็กหญิงสุกัญญา   ราชโยธา
10. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
11. เด็กหญิงสุภาวิตา  ยงสาคำ
12. เด็กหญิงอนุธิดา   สุพรมอินทร์
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองวรรณ
14. เด็กหญิงอลิตา   ศรีมงคล
15. เด็กหญิงโศรญา  หุ่งหนู
 
1. นายวิทยา  โพลา
2. นางวิรัตน์   วินานนท์
3. นายปิยะมิตร   รามศิริ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงณัฐพร   เศษจำปา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นายบุญโชค   แก้วคุณ
2. นายธนู  บุญตอม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. นางสาวกรณิการ์   แสนประสิทธิ์
2. นางสาววินันดา  เพียเสนา
 
1. นายวิทยา   เบ้ามงคล
2. นายอรุโณทัย  นาคสุนทร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กชายพีรพล  กุศลเลิศ
 
1. นายศรชัย   ลาภบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแขม 1. เด็กหญิงวิชุดา    อินปัญญา
 
1. นางภินิกร  บุตรวิไล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงสุมณฑา   โพตะวันนะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  สารมะโน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยโสดา
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กหญิงอุษณีรัตน์  รัตนมงคล
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. นางสาววิจิตรา   นนทะการ
 
1. นายอภิสิทธิ์   สารมะโน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   บุญแสงศรี
 
1. นางบุญน้อม   สมพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงพีรยา   จุ้ยสูงเนิน
 
1. นางบุญน้อม   สมพร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นิลนาค
2. เด็กหญิงสุรินยา  โพตะวรรณะ
 
1. นางสาวสังวาลย์  เหตุเกษ
2. นายสมจิตร์  ศรีบุรินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หวานขม
2. เด็กหญิงศิรประภา  สีลาเลข
 
1. นางอรนุช  สารวงษ์
2. นางอัจฉราภรณ์  บุญผ่องศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทะ
2. นางสาวสุพิศ  ขุนสนิท
 
1. นางรตี  สายทิพย์
2. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคิว 1. นางสาวพิมพร  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวอาภาพร  ทัพซ้าย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กหญิงภรนิภา   น้อยดา
2. เด็กหญิงรสิตา   คุณศรี
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เต่าทอง
 
1. นางสุภาวดี  ปกครอง
2. นางสาวนัยนา  วันทองสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  พรมด้วง
2. เด็กชายวิทวัส  ศิริภาษณ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรีฮาด
 
1. นายประวิทย์  ศิริภาษณ์
2. นางเสาวนิตย์  ศิริภาษณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 1. เด็กชายจารุวัฒน์  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อาจแก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์ชัย  ศรีจำปา
 
1. นายสุนันท์  บุตรโยจันโท
2. นางปราณี  บุตรโยจันโท
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1. เด็กหญิงมนัสวี   คิดเข่ม
 
1. นางสาวนุชลี   มูลสานสิน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญา  ไหปาโท
3. เด็กชายจิรพงษ์  พระธาตุ
4. เด็กหญิงชลดา  เหว้าโคตร
5. เด็กหญิงญาภัสณิดา  ศรีหาบุตร
6. เด็กหญิงณัฐริกา  สีดำ
7. เด็กชายธวัช  รัตนมงคล
8. เด็กหญิงนีรนุช  พุทโธทา
9. เด็กหญิงผกาวรรณ  มอญปาก
10. เด็กหญิงภัทริสา  สอนพรม
11. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรฤทธิ์
12. เด็กหญิงวรรณษา  อินปลัด
13. เด็กหญิงศิริกิติญา  คงกระพันธ์
14. เด็กชายสหรัฐ  อุทธคำ
15. เด็กชายสิรภพ  มณีศรี
16. เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
17. เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดิ์มี
18. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบา
19. เด็กหญิงอรัญญา  สิงห์รักษ์
20. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คำมา
 
1. นายสุริยน  คำเขียว
2. นายสุริยันต์  จันทร์สว่าง
3. นายตรีอมร  พรมจักร
4. นางอรุณี  นุชมา
5. นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
6. นางสาวรำไพ  แก้วบุตดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวาสิทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ตลาดขวัญ
3. เด็กหญิงนิภาพร  แสงศร
4. เด็กชายปาฎิหารย์  สุพันรัง
5. เด็กชายมงคล  ปราบคนชั่ว
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  มีตา
 
1. นายญาณภัทร   ประเมนาโพธิ์
2. นายชัชพงศ์  สายนวล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายธราเทพ    กุลฉวะ
 
1. นายสุเมธ    พรหมศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ซาวแหลง
 
1. นางพรนิภา  จำปานิล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางสรวงสุดา  แก้วอุดร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงอารียา  ท้วมหลุ่ม
 
1. นางวราห์  หงษ์แพง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายคัมภีร์  สิริขันธ์
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงขนิษฐา   กรมทอง
 
1. นายอิศรา   ดาทองงอน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชโยแสง
 
1. นางรัตนรัตน์  ราชมี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. นางสาวนลินนิภา  เขียนปัญญา
 
1. นางคำใส  แสนหลวง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กชายจักรพงษ์  รักษาภักดี
 
1. นางกมลลักษณ์  บุญโสม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 1. เด็กหญิงกานต์มณี   เพียงสกุล
 
1. นางเกสร  สุขประสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชโยแสง
 
1. นางรัตนรัตน์  ราชมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กหญิงปรนัน   จันอุดทะ
 
1. นางพรทิพา  จินดาเหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชโยแสง
 
1. นายบรรชา   พานทองสิม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวอภิญญา   โคตรภูเขียว
 
1. นายสุเมธ   พรหมศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กชายวงสวัสดิ์  สุริยะชัยวัฒนะ
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  มอญปาก
 
1. นายสุริยันต์  จันทร์สว่าง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กหญิงกนกร  ตันทอง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยจันทร์
3. เด็กชายกันต์ธีภพ  ทองจบ
4. เด็กหญิงจิราพร  กุดทอง
5. เด็กชายชัยยา  อินทะศรี
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองมาก
7. เด็กชายณัฐพงษ์  คำสงค์
8. เด็กชายทรงวุฒิ  มีพวงลา
9. เด็กหญิงธณภร  มะทะกอง
10. เด็กชายธนพัฒน์   น้อยเพี้ยง
11. เด็กชายธนากร  สร้อยโสม
12. เด็กชายธีระพัฒน์  ดวงลาปา
13. เด็กชายนัฐธร  บุญแนบ
14. เด็กชายนันทเดช  มะทะกอง
15. เด็กชายนิพนธ์  คำภูแก้ว
16. เด็กชายบารมี  ตันมิ่ง
17. เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีบุญไทย
18. เด็กชายประสิทธิ์  ศรีบุญไทย
19. เด็กชายปริญญา  สุทธิแพทย์
20. เด็กหญิงปิยะนุช  มีพวงลา
21. เด็กหญิงพนิดา  คำแก้ว
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุวะที
23. เด็กหญิงพิชาภา  มาเฮือน
24. เด็กชายพิชิตพงษ์  แสงชมภู
25. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีทาพล
26. เด็กชายภูมินทร์  ดวงพรมยาว
27. เด็กชายรัตนพล  ศรีทอง
28. เด็กหญิงลดา  ขวัญแก้ว
29. เด็กชายวีระพล  ปรีดีวงศ์
30. เด็กชายวุฒิชัย  ทาสะโก
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  ไชยราษฎร์
32. เด็กชายอนุชา  ทัพพิลา
33. เด็กชายอนุวัฒน์  ชำนาญ
34. เด็กหญิงอรฤทัย  ชูประโคน
35. เด็กหญิงอริสรา  มีสุข
36. เด็กชายอาทิตย์  ร้อยแก้ว
37. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มีสี
 
1. นางสุวรรณศิลป์   ชะโรวงศ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กชายกวินท์   ก้อมมณี
2. เด็กหญิงจารุภา   ประกอบสัตย์
3. เด็กหญิงจิรนันท์    แก้วไทย
4. เด็กชายชินวัฒน์   หวะสุวรรณ์
5. เด็กหญิงดวงพร    คงแสนคำ
6. เด็กชายธีรพงษ์   ไร่สงวน
7. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทา
8. เด็กหญิงศิรินภา    สิงห์สุวรรณ
9. เด็กชายสุรยุทธ   ก่านใจดี
10. เด็กชายเอกพล    พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางบุญน้อม    สมพร
2. นางสาวศรัญญา   กลิ่นจันทร์
3. นางสาวชลดา  รามศิริ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกรกนก    คำแก้ว
2. เด็กหญิงกวินทรา   ทุมสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐภัทร   จันพินิจ
4. เด็กหญิงณีรนุช   คงสุข
5. เด็กชายนัฐพล   สุขผดุง
6. เด็กชายรัชชานนท์   เยาวมาลย์
7. เด็กชายวชิรวิทย์   เพียราษฎร์
8. เด็กชายวัชรพล   วัฒนราช
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   โพยนอก
10. เด็กหญิงแพรทอง  โปรยไธสง
 
1. นางประคอง   คงเติม
2. นางกาญจนา   พวงเพ็ชร
3. นางกัณฐณา   ษรจันทร์ศรี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 1. นางสาวจุฑามาศ  คุณมี
2. เด็กหญิงนริศรา  วันจันทร์
3. นางสาวนัฏฐา  สาบก
4. นางสาวนิตยา  กันหาอาจ
5. นางสาวพัชราพร  บัวหลวง
6. นางสาววรรณภา  คันทะพฤก
7. นางสาวอภิญญา  แสงหุ้น
8. นางสาวอรนภา  กันนะเรศ
 
1. นางลัตติกาณ์  แสงเสน
2. นางสาวพัทยา  ค้ำมา
3. นางธนาพร  สุวรรณชาติ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์ชัย
2. เด็กหญิงทิพรัตน์   พิลาทอน
3. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่โง้ว
4. เด็กหญิงสินีนาถ   เวชกามา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   เกษลับ
6. เด็กหญิงอรุณรัศมี   พินแก้ว
 
1. นางธิดา  ขอจิตต์
2. นางอิศราวรรณ  พูมลา
3. นางสุภาพร  ตันทอง
4. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีวิโรจน์
2. เด็กหญิงกิตติมา   ศรีมงคล
3. เด็กหญิงกิตติวดี   รามศิริ
4. เด็กชายก้องกังวาลย์   วันสุพงศ์
5. เด็กชายณภัทร   เบ้ามงคล
6. เด็กหญิงณัชชา   สิทธิสินธุ์
7. เด็กหญิงถลัชนันท์   บุญเนาว์
8. เด็กชายธนาธิป    สิงห์คำ
9. เด็กชายธรรมนูญ  แก้วป้องปก
10. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ศรีอรรคจันทร์
11. เด็กชายปรศก  คณะศิริวงค์
12. เด็กหญิงพิชชาภา  พุทธมาตย์
13. เด็กหญิงภาธิตา  ภูมินทร์
14. เด็กชายวชิรวิชญ์   โสภา
15. เด็กหญิงศศินา   ศรีวะรมย์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีมงคล
 
1. นายชัยณรงค์  หงส์สิริ
2. นางจันทนา  สนธิมุล
3. นางสาวพัชรี  ธรรมวงษ์
4. นางยุพิน  หงส์สิริ
5. นางพัฒนาพร  บุญชู
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกัลยากร  สุคงเจริญ
2. เด็กชายนธี  ธนะโชติ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่ง้อ
4. เด็กหญิงสุัตยา  ชาภักดี
5. เด็กชายเทพพร  ภานิล
 
1. นางอรนารถ  สุจิมงคล
2. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงปวินธิตา   ชีรานนท์
 
1. นางเทียมจันทร์  สารแสน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงรัฐพร   อุตะมะ
 
1. นางสาวนวลสุดา  รัตนติสร้อย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายเดโชชัย  บุญสม
 
1. นางสาวจันทิมา  คำเกลี้ยง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายภานุพงศ์   จิรเกษมสุข
 
1. นางนิภากร  แก้วไชยะ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชาญวิชญ์   กมลรัตน์
 
1. นายสุรพล  กมลรัตน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงพันธษา  คุณตุ้ม
 
1. นางเพลินพิศ   วินานนท์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองบุตดี
 
1. นางสาวรัตนา   จันดาศรี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. นางสาวสุภาวรรณ   อินทนาม
 
1. นางสันทนา   คุณนา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ศรีทะบาล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เชื้อบุญมี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงศศินา  บำรุงศรี
 
1. นางเยาวภา  พิลาคุณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ลีกระจ่าง
 
1. นางสาวชมพูนุท  อมรรัตนพงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายวสันต์  ศรีสุขา
2. เด็กชายอิทธิพร  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
2. นายนลธวัช  ทองสี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายตราภูมิ   คำดอกรับ
2. เด็กชายสหรัฐ   ชัยจันทึก
 
1. นางมาริสา  คำซองเมือง
2. นางนงเยาว์  ไชยเสนา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายธนกฤต  สมบรูณ์เพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  อันทะสี
3. เด็กชายพลพล  แก้ววงษา
4. เด็กชายภาคภูมิ  ทองขาว
5. เด็กชายสัณธิติ  ไชยสุด
6. เด็กชายสิทธิชัย  อุทาพร
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นายทัศนากร  วงศ์ดี
3. นายทูลนิรันต์  ศรีทุมเที่ยง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไกรอ่อน
2. เด็กชายกิติภูมิ  พรมโคตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ป้อง
4. เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
5. เด็กชายวรพล  ลูกโม
6. เด็กชายวัสสพันธ์   ฐิติวัสส์สุขทา
 
1. นายสาคร  พาณิชย์
2. นายมานนท์  พรรณรักษ์
3. นายสมใจ  อับไพชา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายจตุรงค์  ดีกันดก
2. เด็กชายชนายุทธ  ปริปุนนัง
3. เด็กชายธนกฤต  พิมสุด
4. เด็กชายธีรเดช  พิมสุด
5. เด็กชายนัฐพงษ์  มาริสาร
6. เด็กชายวันเฉลิม  พันน้อย
7. เด็กชายอนุสรณ์  พฤกษาชื่นชม
8. เด็กชายโกวิธ  ทองวิธิ
 
1. นายนลธวัช  ทองสี
2. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงจันจิรา  จำรัสแนว
2. เด็กหญิงนัดทิดา  จินตะคำ
3. เด็กหญิงพรชิตา   คำยวง
4. เด็กหญิงพรรณธิกา  โล่ห์คำ
5. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ร้อยแสง
6. เด็กหญิงรินลดา   อยู่สวัสดิ์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์   มณีวงศ์
8. เด็กหญิงสร้อยเพชร  กิจช่วย
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์   พานนนท์
10. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บุญหงำ
 
1. นายพิรพัฒน์  ธนะสูตร
2. นายมนัส  สิงห์สถิตย์
3. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต   บุญผ่องศรี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บัวทิน
2. เด็กหญิงพรรณิกา  บุญประคม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ค่อมสิงห์
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองพรม
5. เด็กหญิงศิวนาถ  ชุมพล
6. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิจักร์
7. เด็กหญิงอธิติญา  แซสิม
8. เด็กหญิงอภิยดา  จำปาทอง
9. เด็กชายเพลงพิณ  สิงห์สุวรรณ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสมอการ
 
1. นางวรุณี  วอแพง
2. นางบัวลอย  ไชยสิทธิ์
3. นางนรินทร์  โสระสิงห์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงจิราพร  อุไรพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนียมหอม
3. เด็กหญิงปิยดา  รัตนมงคล
 
1. นางโสภา  สารศรี
2. นายปารีส  สารศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1. นางสาววรพรรณ  จันมา
2. นางสาวสุกัญญา  ยามา
3. นางสาวอนงค์รัตน์  จำปาแพง
 
1. นางดรุณี  วงษ์วชิรโชติ
2. นางจินตนา  ไชยะสุข
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงชรัญทร  เหล็กอ่อน
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ไชยมาตร
3. เด็กหญิงอารียา   ท้วมหลุ่ม
 
1. นางสุภาพ   มาดี
2. นางวรรณภา   ม่วงเพชร
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงหาร
2. เด็กหญิงนลินี  ประเขียว
3. เด็กหญิงนุสรา  ศรีบุษย์
 
1. นางรสจนา  หงษ์แพง
2. นางสาวธิดารัตน์   ลุยตัน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ผิวศีริ
2. เด็กหญิงศศิณา  อินทสิทธิ์
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางรัตนา  อ่ำนาเพียง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายธนากร  โกษารักษ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  อู่อรุณ
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาตะลี
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พาลีวัน
 
1. นายถาวร  วันทองสุข
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายกล้าณรงค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสนิท  โสมาศรี
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กชายสุริยา  เรียงสันเทียะ
 
1. นางละมิตร  บาตะศรี
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
1. นายจรัญ  บับภาวัน
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กชายณรงค์พล  นันทะผา
 
1. นายขยาย  บาตะศรี
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายวิรุต  สนธิมูล
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุดฟุ้งเพื่อง
3. เด็กหญิงกาญจนา  วิจิตรปัญญา
4. เด็กชายชญานนท์  ศรีบุรินทร์
5. นายชัยนนท์  คำเข้ม
6. เด็กชายณัฐดนัย  พาลีวัน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศรีบุรินทร์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรพรหม
9. นายณัฐพล  อรรคโสภา
10. เด็กชายธนพล  วันหากิจ
11. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีบุรินทร์
12. นายธีรวัฒน์  เกษศรี
13. เด็กหญิงนภวรรณ  เกตุเนตร
14. เด็กหญิงนุชรา  สาลีศรี
15. เด็กชายปราบดา  ขันชัยภูมิ
16. เด็กหญิงพรฤดี  ศรีแก้ว
17. เด็กหญิงพุธวดี  กลีบลำดวล
18. นายภานุวัฒน์  พิมสาลี
19. เด็กชายมงคล  หวันลา
20. เด็กหญิงรจรินทร์  ทามูล
21. เด็กหญิงวสุนา  เนธิบุตร
22. นายวิรุต  สนธิมูล
23. นายวิโรจน์  สนธิมูล
24. เด็กชายศุภกร  ศรีบุรินทร์
25. เด็กชายศุภกิจ  สิวไธสง
26. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณมงคล
27. เด็กชายสุนทร  โพธิภูมิ
28. เด็กชายอนิสรณ์  พรมแสง
29. เด็กชายอัครเดช  วิเศษสัย
30. เด็กหญิงอาริยา  คำเข้ม
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
2. นายสนิท  โสมาศรี
3. นายพีระศักดิ์  โสประดิษฐ์
4. นางทองร้อย  แสงทอง
5. นาย-  -
6. นาย-  -
7. นาย-  -
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแคม 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  แก้วยาศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีกระทุม
 
1. นายสมชาย  สาวิสัย
2. นางชริตา  พิลาออน
 
132 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กชายประวิทย์  แก้วบุดดี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมรังษ๊
 
1. นายกนกพล  ธรรมรังษี
2. นางบุณฑริกา  ทีทำมา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงณัฐญา   ผิวศิริ
2. เด็กหญิงสุุทธิดา  บุบผาดา
3. นางสาวอัจฉรา  นิวงษา
 
1. นายสำเนียง  ทุยาติโก
2. นายกตัญญู  เวชสวัสดิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงศศิธร  อาวาส
2. เด็กชายสรรเพชญ์  เยประยูร
 
1. นายวีระยุทธ  ปาจี
2. นางวนิดา  สำแดงเดช
 
135 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ฉวิกขุนรัมย์
2. นายอัมรินทร์  จิระวงศ์ประภา
 
1. นายฤทธิ์อนันต์  พลซา
2. นายวิชากร  สอนจันทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายรพีพัฒน์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเดชาธรรม   ภูมิชัย
 
1. นางสาวอนงค์  ธรรมานุวงศ์
2. นางลัดดา  ศรไชย
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กชายจักรภัทร  แสนวันดี
2. เด็กชายเนมิราช  มาบอบุตร
 
1. นายปิยะมิตร  รามศิริ
2. นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กชายปริวัฒน์  บุตรโคตร
2. เด็กหญิงมุทิตา  สาที
 
1. นายทีปกร  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวชุลีภรณ์  ฉิมพาลี
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กชายธานุ   สุเภาแสน
2. นายรติพงษ์  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ
2. นายเอนก  ศรีวัดทานัง
 
140 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงธนพร  บุญพงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แน่นอุดร
 
1. นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน
2. นายอนุศักดิ์  โสมพันธ์ุ
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวนัฏฐวรรณ  หุมอาจ
2. นางสาวปัญญาพร  จันทะวงศ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกัญญาเนตร   อุ่นแฝง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   จันทร์พาณิชย์
 
1. นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน
2. นายอนุศักดิ์  โสมพันธ์ุ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายต่อตระกูล   ธนะสูตร
2. เด็กชายธนาธิป   โฉมนคร
3. เด็กชายอนันตชิน   โสมพันธุ์
 
1. นายอนุศักดิ์  โสมพันธ์ุ
2. นายเมฆอรุณ  สุจิมงคล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบน 1. เด็กชายชลทิตย์  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายธวัชชัย  ชัยอินทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ลามมา
 
1. นายณรงค์ชัย  ละตา
2. นางสายตะใบ  ละตา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นายณัฐพงษ์  แก้วดวงดี
2. เด็กชายสุรเดช  ผิวศิริ
3. เด็กชายไพรพนา  ทองลี
 
1. นายประจักร์  มูลถวิล
2. นายเอกฉันท์  วันนา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กชายกฤษฎาพล  ร่องจิก
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  โสภารักษ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  วงคำโสม
 
1. นางสาวประภาศิริ  ชาสงวน
2. นางสาวกัลนิภา  เลิศคอนสาร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  พรมแสง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขะ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาราช
 
1. นายพิเชฐ  สุวรรณโคตร
2. นางอัจฉรา  จันทร์ล้วน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 1. เด็กหญิงจิตรดา  คงคำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อนุนาค
3. เด็กหญิงลักษณา  ป้องนาลา
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทัดโกสุม
5. เด็กหญิงสุนิษฐา  สิทธิแก้ว
6. เด็กหญิงสุวิไล  มุ่งดี
 
1. นายสุรพงษ์  แก้วพิลารมย์
2. นายเทอดศักดิ์  ทองดี
3. นางเอื้องฟ้า  ดวงปา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ซ้อนเปียยูง
2. นางสาวนภาพร  สุทธยศ
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญไชยะ
4. เด็กหญิงพรนิภา  เกตุนาค
5. เด็กหญิงศุพิชศ์ฌา  ศรีปราชญ์
6. เด็กหญิงสุดาพร  จันเพ็ง
 
1. นายสำเนียง  อองภา
2. นางดรุณี  วงษ์วชิรโชติ
3. นางจินตนา  ไชยะสุข
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศฤงคาร
3. เด็กหญิงนพาพร  ทองจันทร์
 
1. นางสุชาดา  โสภกุล
2. นางกัลยาณี  โสกัณทัต
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงณริกา  ธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สร้อยบุญ
3. เด็กหญิงนิราพร   ธัญญารักษ์
 
1. นายวัฒนา  พันธุตา
2. นายยุคลธร   วรรณอุดม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กหญิงวาริณี  วรรณใส
2. เด็กหญิงศรีไพร  ดีแอ
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำมุงคุณ
 
1. นางวันทนีย์  ดวงศรี
2. นางวราภรณ์  สารมะโน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวรจนา   จันทะวงษ์
2. นางสาววิรดา  จันทิมา
3. นายอทิธรรม  ขันสารัตน์
 
1. นางเวณิกา  ใจอ้อม
2. นางฉัตรแก้ว  ไสยกิจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนชัย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงทิพย์กมล   สอนสุภาพ
 
1. นางนงลักษณ์   วัฒนวงษ์คีรี
2. นางเวณิกา   โฮงยากุล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นามกอง
2. เด็กหญิงนริศรา  สอนเสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทราพร  น้อยจันทร์
 
1. นางประภาศรี  บุญปัน
2. นายพรสวรรค์  นันทะผา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจันสุดา  ขอสาย
2. เด็กหญิงฐิติวัลย์  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงอาริสา  มาแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นางสาวฐิติยา  บุญจำมา
2. เด็กหญิงนลิน  เหมือนละหม้าย
3. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนตามา
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางรัตนภรณ์  สมัตถะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงภัทรดา  บุญคุณ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  วางอภัย
3. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลศรี
 
1. นางประภาศรี  บุญปัน
2. นางรัตนาภรณ์  โพธิ์กลาง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 1. นางสาวกชกร  พิมมพ์ศิริ
2. นางสาวจิรกาญจน์  สิงหา
3. เด็กหญิงอริสา  นนศรีภักดี
 
1. นางชนัญญา  แก้วแจ่ม
2. นางสาวเกศราพร  ยาตาแสง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงชนาพร  แก้วอิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ
3. เด็กหญิงอริสา  แซ่สิม
 
1. นางอุไร  ธนุการ
2. นายอวยชัย  ธนุการ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 1. เด็กหญิงยุภาวดี   รัตนมงคล
2. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   ปัสสาวัฒนะ
 
1. นางระเบียบ  นิลสาย
2. นางวิรัตน์  นารี
 
162 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงวรินดา  โพลา
 
1. นางเจนจีรา  อาจโยธา
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อัสสาไพร
2. เด็กหญิงศิริประภา  คาโสจันทร์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางภาลุมาศ  สาลาสุตา
2. นางศาวิณี  สตารัตน์
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายธนกร  อุทธคำ
2. เด็กชายภากร  คำสุข
3. เด็กหญิงภูษณิศา  พิลาคุณ
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ฮาดนิล
 
165 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงญาติกร  ทองวรรณ
 
1. นางวิรัตน์  วินานนท์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 1. เด็กหญิงสุมิตรา    วังคีรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุพรมอินทร์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพีชานิกา  สุติยวัน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วแสนทิพย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทนา
 
1. นางสาวเพิ่มสุข  ม่วงนนทศรี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวภูเขียว
 
1. นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกอบลาภ   มีบุญ
 
1. นางแววดาว   พุทธวงค์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงรัตติยา   ประชามอญ
 
1. นางสาวเดือนนภา  โสภาตา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กชายสุรยุทธ  สอนมงคล
 
1. นางปรีดา  จันทมน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงจิติมา  สุวรรณไกรษร
2. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงพรทิตา  กองทอง
 
1. นางโสภา  สารศรี
2. นายโกวิทย์  แก้งดาพา
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญประคม
2. นายคมกริช  ทานา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วแสนทิพย์
2. นางศิริรัตน์  ดาวงษา
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายบารมี   รามศิริ
2. เด็กชายปภังกร   บาไสย
 
1. นางสาวนิดธิดา   วิจิตรจันทร์
2. นางสาวจารุวัฒน์   วิจิตรจันทร์
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงอัศราภรณ์   ไข่กระโทก
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   สุพรมอินทร์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์   วิจิตรจันทร์
2. นางสาวนิดธิดา   วิจิตรจันทร์
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายธีระภัทร  สุภามา
2. เด็กหญิงสาธิดา  กุลประชา
 
1. นางสาวธาริตา  โพธิ์ดี
2. นางโนรี  กมลรัตน์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กชายธนภัทร์  สีทา
 
1. นายสุพจน์  แก้วอาสา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายชัยนาท  ทาสุคนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  พินิจมนตรี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายศิลพัฒน์  กุลสนิท
 
1. นางสาวธาริตา  โพธิ์ดี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กหญิงปนัดดา   ศรีหาบุตร์
 
1. นางสาวนพวรรณ   อนุโยธา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายธนันท์ชัย  หล้านา
2. เด็กชายธเนตร  สาคร
3. เด็กชายนรินทร์  พลหอม
4. เด็กชายวรชัย  จำนงค์วารี
5. เด็กชายสุชีพ  เพียคำป้อง
6. เด็กชายสุรสิทธ์  มีลาภ
7. เด็กชายเจษฎา  พิมพันธ์
 
1. นางอารุณ  มังบู่แว่น
2. นายกิตติศักดิ์  พินิจมนตรี
3. นายนิรุต  กองขา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กชายชัยมงคล   เวศมะโน
 
1. นางรัชนีย์  สวัสดิ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  พิมสาลี
 
1. นางระวิวรรณ  สุทธิวรรณ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นางพักตร์วิภา  อุ่นผาง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วไชสงค์
 
1. นางสุทิตย์  เนรมิตพานิชย์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทาม 1. เด็กหญิงนาขวัญ   ชุมพล
 
1. นางสาวสุพัตรา  หาวิชิต
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กหญิงชลดา   พันธุ์ศรี
 
1. นางรัชนีพร   จันทร์คามคำ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กชายจักริน    พระอินทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  สืบสาย
3. เด็กหญิงวัฒนาพร  ตาทุม
 
1. นางรมณีย์  คามแสน
2. นางสาวเดือนนภา  โสภาตา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกฤษฎาธาร   ศรีสถาน
2. เด็กชายอนุชิต   ดาแลบ
3. เด็กชายเพชรเจริญ   คำหา
 
1. นางสาวจารุวัฒน์   วิจิตรจันทร์
2. นางสาวนิดธิดา   วิจิตรจันทร์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงพัทรดา   มัดชินดิษ
2. เด็กหญิงวรรณิภา   ศรีชมพู
3. เด็กหญิงสุนันธิดา   เวศมะโน
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  บุตรชัยงาม
2. นางรัชนีย์  สวัสดิ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายชนะชัย   วงษ์ลุน
2. เด็กชายวุฒิวัตน์   จันอุดทะ
3. เด็กชายศราวุธ   ทองจันทร์
 
1. นางสาวนิ่มนวล   สุวรรณสิงห์
2. นางเกศร   มูลถวิล
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญยัง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ขันทะมณี
3. เด็กชายอภิสิทธิ  พันธ์เพชร
 
1. นางปรีดา  จันทมน
2. นางสาวพัชราพร  มุงคุณแสน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมทองดี
2. เด็กหญิงพัชราพร  ประหวาน
3. เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์โสดา
 
1. นางทรงศรี  วิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  วิชัย
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายชัชวาล   วงษ์ลุน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ราชกองสี
3. เด็กหญิงพัชราภา   ราชกองสี
 
1. นางปราณี   ประสมทรัพย์
2. นางสาวนิดธิดา   วิจิตรจันทร์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กชายณัฐธชัย  กันณะรี
2. เด็กชายปริวรรต  เกษเกษร
 
1. นางทิพวรรณ  ระติเดช
2. นางปราจินต์  ขันทะมี
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 1. เด็กหญิงประภาพร  ไชยคีนี
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  สุกสัก
 
1. นางสาวนีรนุช  อ้อยนอ
2. นายจารุพงษ์  วันเต็ม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายปริยชาติ  แสนแอ
2. เด็กชายปรียชาติ  แสนแอ
3. เด็กชายอัทธภูมิ  ศรีกระทุม
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นายนิรุต  กองขา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กชายกมลรัตน์    การเรียน
2. เด็กชายวีราทร    โคกถิ่น
3. เด็กหญิงอารียา   ศิริ
 
1. นางศรีอัมไพร  ทองยา
2. นางปิยะวดี  สุริฉาย