หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นายจรัญ แสนวงษ์โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางจินตนา พิลาคุณโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
4. นางราตรี อนุสุเรานทร์โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอโรงเรียนบ้านหน้วยสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางผานิต เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
3. นางมัลลิกา ศรีตนชัยโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นางโสภาพร บำรุงสำราญโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิวา พลโรมโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นากรรมการ
3. นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท์โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการ
4. นางธนารักษ์ มูลอามาตย์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สีมารักษ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางวนิดา มณีกันตาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพ ๑๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี พรหมศิริโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลประธานกรรมการ
2. นางสวัสดิ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
3. นางสาวธิติมา ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
3. นางปรารถนา บุบผาดาโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวัฒนา ศรีเกตุโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือยกรรมการ
5. นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย แสงชาติโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โสมายังโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวนัยนา ธรรมกุลโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี โปรณะโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ หวานจิตโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นางฐิติมน ทองเจริญโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางโศภิน สุริยวรรณโรงเรียนบ้านผาหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางระนอง ทองเทียมโรงเรียนบ้านห้วยคะมะประธานกรรมการ
2. นายกฤตยภัทร สีทาสังข์โรงเรียนบ้านศรีวิลท่าสวนยากรรมการ
3. นางสาวปิยดา ยาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพ ๑๒๐กรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี หล่มธรรมมาโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรประภา วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านผาขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนิจ มีศิลปืโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางรัชดา เถาโตโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางจารุวรรณ คำมงคุณโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพันราศ๊ ประชาโชติบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางปราณี บุตรวิไลโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์วงไมตรีโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
4. นางภัทริน คำแพงแก้วโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสังเวียน อินทรชัยศรีโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นางกฤษณา รัตนศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการ
4. นางสุพจนีย์ ก้อนพิลาโรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ
5. นางปัญญดา ยศธสารโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา เคหังผอ.โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ เกษทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้กรรมการ
3. นางสาวนิตยา โกมาสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นางณัฐนรีย์ อินทสิทธิ์ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
5. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิมิตร สุติยะวันครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ไชยปราบผอ.โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
2. นายประกาศิต ผิวศิริครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
3. นายชวณัฏ สงบุญนาคครู โรงเรียนประจันตะวิทยากรรมการ
4. นางจินตนา จันทร์อ้วนครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่่ากรรมการ
5. นางวิรวัลย์ สาลารัตน์ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
6. นายเกียรติชัย ทองสุขครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรภัทร จำปาอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยกรรมการ
2. นางศิรดา หินสูงเนินครู โรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นางวิรัชดา ทานิลครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางนราภรณ์ คำแหงพลครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
5. นายโกมินทร์ วิเลสครู โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา สมีแจ่มครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย จักร์สานโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นางนนท์ คำดีครู โรงเรียนเลยอนุกูลกรรมการ
3. นางศิวัตรา ดาวงษาครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายรณกฤต ไชยคีนีครู โรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนครู โรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย จักร์สานโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นางนนท์ คำดีครู โรงเรียนเลยอนุกูลกรรมการ
3. นางศิวัตตรา ดาวงษาครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายรณกฤต ไชยคีนีครู โรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนครู โรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูม(เอราวัณ)กรรมการ
3. นางสาวนิรมล เนธิบุตรครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นางสุกัญญา เกษดาครู โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นายอนันตพูล บุญแก้วครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูม(เอราวัณ)กรรมการ
3. นางสาวนิรมล เนธิบุตรครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นางสุกัญญา เกษดาครู โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นายอนันตพูล บุญแก้วครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ทองนามครู โรงเรียนผาอินแปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนู ชาลีวันครู โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางสาววาสนา แสงงามครู โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี เกษสาลีครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางหรรษมน มีมะจำโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ บุญหลายครู ร.ร.ภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนามครู โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย สุชาดาครู โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ลุนภาครู ร.ร.หนองหินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรัตนาพร ทาเชาว์ครู โรงเรียนโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัย วรีฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางนันทนา แก่งตันครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
4. นายกายสิทธิ์ วงษ์มีมาครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวพุดตาล โยธาภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอดิศร ทาเชาว์ผอ. โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายลำเพียร นามกันยาครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
3. นางชลนิชา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวอรุณ พงสะพังครู โรงเรียนชุมชนหนองคันกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ชินอ่อนครู โรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภูมิ พระรักษาผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วรีฤทธิ์ครู โรงเรียนวังน้ำพุกรรมการ
3. นางพิชญา สิงยะเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายศักดา พรมกุลครู โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางณัฏฐณิชา จำปาอ่อนครู โรงเรียนผาอินแปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ มหาสิงห์โรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย อินทะสุระโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
3. นางสาวพิพิทยา มีมะจำโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางรื่นฤดี ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดียวกรรมการ
5. นางสาวเจนรักษ์ คำภูธรโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พรมดีโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
4. นายส่งจิต พฤษาหอมโรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ)กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บงแก้วโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ สิงห์หล่อโรงเรียนบ้านวังแท่นประธานกรรมการ
2. นายวรพล วันชัยสงค์โรงเรียนบ้าเอราวัณกรรมการ
3. นายจรูญ พยัคประโคนโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เนียมไธสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางสาวรัตนา พันสนิทโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศุภนัส อ้วนนวนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ไชยพรมมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวพนมไพร สาระวงษ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยศธสารโรงเรียนบ้านซำม่วงกรรมการ
5. นางสุภรณ์ กะไรยะโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำประธานกรรมการ
2. นางชลิตา พรมมีโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายยงยุทธ ศรีชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นางเปรมจิต ยศสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธันวา ทองวรรณโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา คำบุยาโรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ดานะโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางประรัชญา พลซาโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการ
5. นางพิไลวรรณ ไชยคีรีโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก อุทรบูรณ์โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นางสาววิไล นวลสวาทโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัยโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโฯนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาโรงเรียนบ้านหนองตานาประธานกรรมการ
2. นางพรรณชุพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นายวิพุธ สมศรีโรงเรียนเลยตาดพัฒนากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ชาลีสมบัติโรงเรียนภูกระดึงกรรมการ
5. นางเยาวธิดา ศิริวิเศษโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคำพันธ์ พันตระกูลโรงเรียนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายกฤตมงคล ศรีคำโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
3. นางวรรณา ลีแวงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองดีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสาวลักษมี ธีสุมาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา พันสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายก้องนเรนทร์ พลซาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายเทิดทูล ปรือรังโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสาวกัญธิณี สายคำภาโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ์โรงเรียนชุมชนหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจักรรินทร์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
3. นายวิพุธ สมศรีโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวธิดาสวรรค์ พรมดีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓กรรมการ
5. นางเพียรลดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุริทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายเจษฏา บุตรดีไชยโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นางภัทรพร เชี่ยวทองโรงเรียนบ้านหลวงยางเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววรุณรุ่ง จันทนามโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายเมธี บุรุทัศน์โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายเจษฏา บุตรดีไชยโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
3. นางภัทรพร ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
4. นางสาวสุนันทินี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
5. นางสาววรุณรุ่ง จันทนามโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา กนกหงษาโรงเรียนนายางกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้าโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายศักชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
5. นางสาวภัทรดา ภูคัสะมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา กนกหงษาโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายวิชัย ไชยคีนีโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
4. นายศักชัย ขันแสงโรงเรียนบ้านโนนกกข่ากรรมการ
5. นางสาวภัทรดา ภูคัสะมาตร์โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านกุดแกประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ขุนศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
3. นายชาตรี กินรีโรงเรียนบ้านซำกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ จิตกลางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันรองประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ดีเสมอโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่๑๘กรรมการ
3. นางเยาวภา สร้อยจันดาโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอร่าม ลีล้านโรงเรียนชุมชนผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ เป็นสุขโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุนีย์ นามกันยาโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภิญโญ กางนนท์โรงเรียนวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางเคียงขวัญ ดงภักดีโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แก้งคำโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุนันท์ ธรรมกุลโรงเรียนนามูลตุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ลำดวนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นายสุชีพ ทิพมาเมืองคุณโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่๑๘ประธานกรรมการ
2. นางสาวธีระภาภรณ์ คงอนันต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ กระจันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองตูม(เอราวัณ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เชื้อบุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาาเลย เขต 2กรรมการ
4. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เชื้อบุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเลย เขต 2กรรมการ
4. นางนิชนิภา กองสิงห์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกอกประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ สุวรรณสนธิ์โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางภูสมญาศ์ สะใบโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
5. นางสาวสลักกิกิต จันทร์พาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกอกประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ สุวรรณสนธิื์โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางรัศมี จันทเมืองโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางภูสมญาศ์ สะใบโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
5. นางสาวสลักกิกิต จันทร์พาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางโศรยา ธัญญประกอบโรงเรียนโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา ก้องเกรียงไกรโรงเรียนประจันตะวิทยากรรมการ
3. นางวิสาสินี อุพธตรีโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางมะลิจันร์ เฮื่องใสส่องโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
5. นางเพชรธิดา สายลาดโรงเรียนหนองตูมท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอหประธานกรรมการ
2. นายกฤติภาส สายทองดีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายจรัญ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านนาดิกรรมการ
4. นายปุริม คัมภ์บุญยอโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์โรงเรียนโนนสมบูรณ์โป่งสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ มีปากดีโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายศรีทัศน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางพันราศรี ประชาโชติโรงเรียนบ้านเอรวัณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิติพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามประธานกรรมการ
2. นางปณิษฐา ไชยตาแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ แก้วสาลาภูมิโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกกรรมการ
4. นางกฤติยากร วิชาเดชสพป.เลย ๒กรรมการ
5. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริสมถวิล สิธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจิตร สกุลวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอำพรรณ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางเชื้อชิด พิลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ปลักทุมโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามกรรมการ
3. นางสมจิตร กัลป์ชัยโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
4. นางกรรณิสา พรมใจโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางกาญจนา พุทซาคำโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางวนาไพร ยอดพุทธโรงเรียนบ้านวังแท่นประธานกรรมการ
2. นายอวยพร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายประหยัด อุ่นคำโรงเรียนสวนห้อมผางามกรรมการ
4. นายสาคร พิมพ์วรไมตรีโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นางนางสมนึก พลซาโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
6. นายนฤพนธ์ น้อยโนนงิ้วโรงเรียนห้วยส้มกรรมการ
7. นายสมยศ ถมปัดโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
8. นางน้ำฝน ไชยรมโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
9. นางสาวชมาภรณ์ จันดาโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
10. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนผาสามยอด(เอรวัณ)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเด่นพงษ์ พลฉวีโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ นิลโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเด่นพงษ์ พลฉวีโรงเรียนบ้านอีเลิศประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ นิลโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายสามารถ พลซาโรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
5. นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิมโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมยศ สิมารับโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ดวงกลางโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
3. นายวีระ โคตรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายสุวิทย์ นิลโชติโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
5. นางสายันต์ คิดเข่มโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเลิศชัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ พลซาโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นายทองสุข ตุลาเนตรโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายปฎินันท์ พลซาโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
5. นายปริทัศน์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายอนันต์ พลซาครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
8. นางวิยะดา น้อยลาครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายอนันต์ พลซาครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
8. นางวิยะดา น้อยลาครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกัญจรัตน์ วชิรธรรมกุลครู โรงเรียนแก่งศรีภูมิกรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย วันทองครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายอนันต์ พลซาครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
8. นางวิยะดา น้อยลาครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสครู โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
7. นายยนต์เทียน พาบุครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสครู โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
7. นายยนต์เทียน พาบุครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสถิต จำปีพรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ โสมมนัสครู โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
6. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
7. นายยนต์เทียน พาบุครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำภูธรครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นางยุภาภรณ์ บุญแสนครู โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
7. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำภูธรครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นางยุภาภรณ์ บุญแสนครู โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
7. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครู โรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นางสังวาร บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นางพิราวรรณ ธารเจริญครู โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววาริธร ถาบัณฑิตครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครู โรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นางสังวาร บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นางพิราวรรณ ธารเจริญครู โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววาริธร ถาบัณฑิตครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. ดร.พิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายสากล คำภูธรครู โรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
6. นางสังวาร บุษบกครู โรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
7. นางพิราวรรณ ธารเจริญครู โรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววาริธร ถาบัณฑิตครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นางอุทิศ สิงห์ไธสงครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายโสภณ คำภูธรครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
6. นางยุภาภรณ์ บุญแสนครู โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
7. นายเจษฎา แสนบุ่งค้อครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนนาดอกไม่มิตรภาพ120กรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
7. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนนาดอกไม่มิตรภาพ120กรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
7. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์สพป.เลย 2ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพตโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายยันตรี ดอกไม้โรงเรียนนาดอกไม่มิตรภาพ120กรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิรัตน์ ป้องนาราโรงเรียนสวนปอกรรมการ
7. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเดช คอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการ
3. นายราเชนทร์ นนทโคตรครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์ครู โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โสมีครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
5. นายประสบ อุปรีทีครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ศรีหนารถผอ.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งประธานกรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อกรรมการ
3. นายราเชนทร์ นนทโคตรครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์ครู โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองครู โรงเรียนนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุขสบายผอ.โรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โสมีครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ธาตุทาสีครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้งกรรมการ
5. นายประสบ อุปรีทีครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีมันตะผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นายสมทบ นามวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาซำแซงกรรมการ
5. นายพนม นานวนครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรครู โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สมยศครู โรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรครู โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายนิตยา เพ็งสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สมยศครู โรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรครู โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สมยศครู โรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสรี พิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทบุตรครู โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางนิตยา เพ็งสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวจินตนา สมยศครู โรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนน้านนาตาดสมสะอาดกรรมการ
2. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพูนประสิทธิ์ จันทราชโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณกรรมการ
4. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณกรรมการ
4. นางพัทยากร จริมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายชาตรี คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นายณฐมน ภูมิมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายชาตรี คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา แซ่โคว้โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางกอบทอง มั่นพรหมโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา แซ่โคว้โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวสลักจิต จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนห้วยส้มกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. รศ.สังคม พรมศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. รศ.นงเยาว์ อำรุงพงพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวสลักจิต จันทร์พานิชโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
4. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสาร เรืองใสส่องโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นายธิติพัชร์ มาลาโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประสาร เรืองใสส่องโรงเรียนบ้านนาวัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สิศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นายธิติพัชร์ มาลาโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิพย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นางวลัยพร ราคาแพงโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุปัญญา ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านกุดแกประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พรหมทราโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
3. นางอมรวรรณ โคตรวงษาโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา สอนผึ้งโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฎ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ วิสิทธิพงษ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจิตนิภา ศรัมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
2. Mr.Keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายนัฐพล ศรีชมพูโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
4. นางสาวชลธิดา ธาตุทาสีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางละมัย รัตนธรรมธาดาโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. Mr.Keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางอรภัทร ลองโรงเรียนบ้านผาสามยอดกรรมการ
4. นายเริงชัย อาญาเมืองโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี จันทบุบผาโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นประธานกรรมการ
2. Mr.keith Wingeardโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ นวลน้อยโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางทองอินทร์ พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี โนวยุทธโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สุนาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวกัณกนิษฐ์ นันทะรัตน์โรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ผาดไธสงโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนัฐนันท์ อาจมนตรีโรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ ๑๘กรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ รมณีย์พิกุลโรงเรียนวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา นามวงษาโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ชมพูพานโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อไผ่เหนือกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ดานะโรงเรียนบ้านพวยเด้งกรรมการ
4. นางนัยนา ผุยแสงพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเอราวัณประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร ผ่านสำแดงโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔กรรมการ
3. นางเกนกานต์ อิทรชัยศรีโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
4. นางสาวฝนทิพย์ นัดทะยายโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนิรุจ พักกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวรรณ ทองทิพย์โรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. MissChen Rumeiโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
3. นายชุมพล สิทธิชัยจารุเมธีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายศรีใส เอ่นลุนโรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สิทธิชัยจารุเมธีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกรสพป. เลย ๒ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล บุตตะเขียวโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยกรรมการ
3. นางรวมเล็ก สีมาขจรโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี ศรนาราครูโรงเรียนบ้านศรีเจริญกรรมการ
3. นางวลัยพร ราคาแพงครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายนิรุจ พักกะโทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่๑๒๐ประธานกรรมการ
2. นางจิตนิภา ศรีมันตะครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ผ่านสำแดงครูโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๓กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเทวา โฮงคำอุตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรียอดมณี นามศรีผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ลส.ลย.๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนเยียครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายประยูร เหตุเกษผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ลส.ลย.๒กรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอาคม ขวัญคุ้มหัวหน้าผู้ประสานงาน ลส.ชาวบ้าน จ.เลยกรรมการ
6. นายจันทร์ลอย สุรภีร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
7. นายมงคล สุราสาครูโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
8. นางเฉลิมศรี นิพวงลาครูโรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการและเลขานุการ
9. นางนิอร นามศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอิสระ ไชยปราบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รัชฏาศรีผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เลย๒รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางามรองประธานกรรมการ
4. สิบเอกมงคล ศรนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นายทศพร เพ็งพุฒครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายภูวดล บำรุงสำราญครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษครูโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
8. นายชัยชาญ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านหนองนอกรรมการ
9. นายชัยยุทธ เทพดุลยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
10. นายบุญเริง เรืองเสนาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
11. นายปริญญ์ กาญจนรจิตลูกจ้างชั่วคราว สนง.ลส.ลย.๒กรรมการ
12. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุริยันต์ สะท้านครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต พันธุ์โอภาสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ทองอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.พฤทธิ์ เวียงทองปลัด อบต.บ้านเพิ่มรองประธานกรรมการ
4. นางจงจิตร บุตรเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ ไชยปราบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุขกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์ครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางจีรพรรณ จันทรังษีครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
8. นายทองสุข ศรีอุปตะผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ลส.ลย.๒กรรมการ
9. นางพูนสิน คัมภ์บุญยอครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
10. นายเหรียญทอง สุขใจครูโรงเรียนตาดข่ากรรมการและเลขานุการ
11. นายสุขสันต์ พรหมมาศครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ประธานกรรมการ
2. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษากรรมการ
4. นางกาญจนา จันปุ่มนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสาวศุภนิช เพิ่มพูลนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ประธานกรรมการ
2. นายภูมิ พระรักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษากรรมการ
4. นางกาญจนา จันปุ่มนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสาวศุภนิช เพิ่มพูลนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสัมพันธ์ ศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นางสาวศุภนิช เพิ่มพูลนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลานักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติพัฒน์ สตางค์จันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามประธานกรรมการ
2. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอุทัยววรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมโรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ประธานกรรมการ
2. นางพชรธิดา สายสาดโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางอรพิน ผิวบางโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำกรรมการ
5. นางจริยา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สอทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปรียารัตน์ ไร่ขามรอง.ผอ.โรงเรียนชุมชนวังละพุงกรรมการ
3. นางสายสมร แจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ธีระเดชาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ปลีกหล่ำโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสิริสมถวิล สอทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปรียารัตน์ ไร่ขามรอง.ผอ.โรงเรียนชุมชนวังละพุงกรรมการ
3. นางสายสมร แจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ปลีกหล่ำโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นางละมัย รัตนธรรมธาดาโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสุนันทา สุนาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางวนิดา ดีแป้นโรงเรียนบ่้านนาแปนกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
7. นางสาวณัฐนรี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปณิษฐา ไชยตาแสงโรงเรียนบ้านนาโกประธานกรรมการ
2. นางละมัย รัตนธรรมธาดาโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นางจิตนิภา ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางสุนันทา สุนาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางวนิดา ดีแป้นโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
7. นางสาวณัฐนรี ศรีแสงโรงเรียนบ้านนาโกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางจิตรานันท์ โง๊ะบุดดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ริดชัยกุลโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายโกมินทร์ วิเลศโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา สมีแจ่มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจิตรานันท์ โง๊ะบุดดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ริดชัยกุลโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
4. นายโกมินทร์ วิเลศโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สมีแจ่มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโสรยา ธัญญประกอบโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางพันราศี ประขาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางมัลลิกา ศรีตนชัยโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
6. นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโสรยา ธัญญประกอบโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางพันราศี ประขาโชติโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
4. นางมัลลิกา ศรีตนชัยโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
6. นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายขัวญชัย กรวดงามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิรดา หินสูงเนินโรงเรียนกกซ้อกรรมการ
3. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิรัชดา ทานิลโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
5. นางคะนึงนิด กงภูธรโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายขัวญชัย กรวดงามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิรดา หินสูงเนินโรงเรียนบ้านกกซ้อกรรมการ
3. นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิรัชดา ทานิลโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
5. นางคะนึงนิด กงภูธรโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทยากร จันทบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นายอนุชา ภู่วิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางดอนจันทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
6. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
ค้นฟ้า คว้าดาว (Loei2 Got talents)หลากหลาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ดร.พิทยา แสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งค้อกรรมการ
3. นายศิลปกร น้อมใจธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. สิบเอกดร.มงคล ศรนวลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นายพนม นานวนครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางดอนจันทร์ ศรีบุญครูโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
ค้นฟ้า คว้าดาว (Loei2 Got talents) ประเภท ทีม หลากหลาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ดร.พิทยา แสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
2. นายประกิต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งค้อกรรมการ
3. นายศิลปกร น้อมใจธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกกรรมการ
4. สิบเอกดร.มงคล ศรนวลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นายพนม นานวนครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางดอนจันทร์ ศรีบุญครูโรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
ค้นฟ้า คว้าดาว (Loei2 Got talents) ประเภท ทีม ร้องเพลงชาติ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ค้นฟ้า คว้าดาว (Loei2 Got talents) ประเภท ทีมท่องสูตรคูณ ไม่กำหนดช่วงชั้น

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะมาตย์โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
5. นางพัทธกานต์ แสงคำภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ สาศรีโรงเรียนบ้านนาแปนกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พันพิมพ์โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวนันทิดา คงนวลโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระพล ศรีน้ำย้อยโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายยุทธพันธ์ ตันติปทุมโรงเรียนบ้านนาวัวกรรมการ
4. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นางสาวพรชนก แดงสีดาโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบัานวังลานวังทองกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการ
4. นางสาวละมัย สุวรรณสนธิ์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการ
5. นางวิวรณ์ โกมาสถิตย์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เดช ปฑิตตานนท์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ พันพิมพ์โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
5. นางสาวกัญญ์วรา พรมภักดิ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านผาสะนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายสัญติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายสราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองอินโรงเรียนบ้านโนนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายสัญติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นายสราวุธ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านวังน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา มีทีโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พวงไพรวัลย์โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา มีทีโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
3. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พวงไพรวัลย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
3. นายเดชา สอนนวลโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี ศรนาราโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการ
5. นางสาววิไลภรณ์ แก้วอาสาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช สิงห์งามโรงเรียนอนุบาลชมชนภูกระดึงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
3. นายสัญติ สิงห์บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายเกษม ภาษีโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีชมษรโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
4. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาววิกัญญา วิรกุลโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ อุทธกรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพ ๑๒๐กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายสายัณห์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นายประกาศิต ปราาบพาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพวง หมั่นหินลาดโรงเรียนบ้านปวนพุประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ อุทธกรีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพ ๑๒๐กรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นายสายัณห์ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นายประกาศิต ปราาบพาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสงพงษ์ บงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นายสุชีพ ทิพมาเมืองคุณโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสงพงษ์ บงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางนุชราพร ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
4. นายสุชีพ ทิพมาเมืองคุณโรงเรียนบ้านปากปวนกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิรุทธ์ ภัคกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนแก่งศรีภูมิกรรมการ
5. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรุทธ์ ภัคกระโทกโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ตองหว้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผมโรงเรียนบ้านอีเลิศกรรมการ
4. นายเสวียน ประทุมทองโรงเรียนแก่งศรีภูมิกรรมการ
5. นายสุรพล วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
5. นางมนเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการ
3. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
4. นางรัตนา สดสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยผุกกรรมการ
5. นางมนเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอารีชน สอนผึ้งโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายสาคร พิมพ์วรไมตรีกุลโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
3. นายลำเพียร นามกันยาโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
4. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ฯกรรมการ
5. นางเตือนใจ บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทิพยา แสงสว่างโรงเรียนบ้านผานกเค้าประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยกรรมการ
3. นายประเสริฐ ภูโอโรงเรียนชุมชนภานกเค้ากรรมการ
4. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นายศิริโรจน์ ไมคะโรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โกมาสถิตย์โรงเรียนชุมชนวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นายสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
3. นายพิฑูรย์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สายธารีโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
5. นางสุคนธ์ นิลายนโรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศิลปกร น้อมในธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอกประธานกรรมการ
2. นายหนูบล น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายสมบุญ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนภูทองกรรมการ
4. นางสาวบุญหลาย วันทองโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสมถวิล สุวรรณสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปิยะมาพร ทองเพชรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้ายโสกนกไก่นากรรมการ
3. นางอัจฉรียา ประทุมเมโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเรวดี จันทร์ดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปิยะมาพร ทองเพชรโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินทมาตย์โรงเรียนบ้ายโสกนกไก่นากรรมการ
3. นางอัจฉรียา ประทุมเมโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเรวดี จันทร์ดาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุญทอน ทวีไสย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางอภิญญา การะพันธ์โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
4. นางอัจฉรียา ประทุมมีโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญทอน ทวีไสย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นางสาวลำยอง แช่มช้อยโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางอภิญญา การะพันธ์โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางสุดถนอม ป้านภูมิโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนธิมูลโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางชลดา ขันดีโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางสุดถนอม ป้านภูมิโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนธิมูลโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เป็นสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางอินปัน พันธุบุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เป็นสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ทวีชัยโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางอินปัน พันธุบุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวนาไพร ยอดพุทธผอ.โรงเรียนบ้านวังแท่นกรรมการ
2. นางธิดา โสมคำครู โรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๓กรรมการ
4. นางเอมอร ไชยนุครู โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางภัทริยา ศรียางค์ครู โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๔กรรมการ
2. นางบุบผา นามจริงครู โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายอดุลย์ อินโยธาครู โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์กรรมการ
4. นางจารุณี บุญอุดมครู โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางราณี บุตรราชครู โรงเรียนบ้านหนองปาดฟานกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายภูมิ พระรักษาผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นางสุคนธ์ นิลายลครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นางพวงเพชร พลวิเศษครู โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางสาวอรรวรรณ แสนเยียครู โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้ากรรมการ
2. นายยนต์เทียน พาบุครู โรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
3. นายสุนทร วัฒนราชครู โรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวเจวลี ภูสดแสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันกรรมการ
5. นายชาญชัย ชาติแพงตาครู โรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
ประกวดร้องเพลงเดี่ยว (คาราโอเกะ) ปฐมวัย
1. นายจันทร์ลอย สุรภีร์ผอ.โรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการ
2. นางสไบบทิพย์ บุญอุดมครู โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
3. นางอำนวย แก้วพิภพครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องฯกรรมการ
ประกวดร้องเพลง (คาราโอเกะ) พร้อมหางเครื่อง ปฐมวัย
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
2. นางศศิประภา คำภูอ่อนครู โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางบุษบา ใจทิพย์ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
การแข่งขันบล็อกพลาสติก ปฐมวัย
1. นางจุฑามาศ ทองอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
2. นางเสวย บุตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนกรรมการ
3. นางประภาพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านนาอีเลิศกรรมการ
การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย
1. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
2. นางเทวา เพ็งหาพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงกรรมการ
3. นางเมตตา แสนพิลาครู โรงเรียนบ้านกกบกกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนผอ.โรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาสินี อุทรตรีครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนผอ.โรงเรียนบ้านซำพร้าวประธานกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาสินี อุทรตรีครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนผอ.โรงเรียนบ้านซำพร้าวกรรมการ
2. นายศรีทัศน์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิลาสินี อุทรตรีครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศรีใส เอ่นลุนผอ.โรงเรียนบ้านซำพร้าวกรรมการ
2. นางมะลิจันทร์ เฮืองใสส่องครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิกรรมการ
3. นายศรีทัศน์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาสินี อุทรตรีครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ โสมายังครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางรชฎา เถาโตครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวรจมาลย์ เจริญชัยครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ โสมายังครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางรชฎา เถาโตครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวรจมาลย์ เจริญชัยครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ โสมายังครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางรชฎา เถาโตครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวรจมาลย์ เจริญชัยครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประกิต สิงห์ทองผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ โสมายังครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางรชฎา เถาโตครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วรรณประภาครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวรจมาลย์ เจริญชัยครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอยผอ.โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิลาคุณครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
3. นางราตรี อนุสเรนทร์ครู โรงเรียนบ้านนาตาดโสมสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลครู โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอยผอ.โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิลาคุณครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
3. นางราตรี อนุสเรนทร์ครู โรงเรียนบ้านนาตาดโสมสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลครู โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอยผอ.โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิลาคุณครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
3. นางราตรี อนุสเรนทร์ครู โรงเรียนบ้านนาตาดโสมสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลครู โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอยผอ.โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิลาคุณครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
3. นางราตรี อนุสเรนทร์ครู โรงเรียนบ้านนาตาดโสมสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลครู โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอยผอ.โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พิลาคุณครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือกรรมการ
3. นางราตรี อนุสเรนทร์ครู โรงเรียนบ้านนาตาดโสมสะอาดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เหล่ามะกอครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดกรรมการ
5. นางภทรกมล พุฒตาลครู โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49กรรมการ
4. นางพันราศรี ประชาโชติครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมครู โรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสิริสมถวิล สิทธิสอนผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านกุดแกกรรมการ
3. นางชุดานันท์ ภูมิกระจายครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49กรรมการ
4. นางพันราศรี ประชาโชติครู โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงสิมครู โรงเรียนบ้านซำบุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ทาเชาว์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
2. นางสาววิรัชดา ทานิลครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นางณัฐนรีย์ อินทสิทธิ์ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นางดอกไม้ บริกุลครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวพุดตาล โยธาภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางนราภรณ์ คำแหงพลครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นางสาววิลัย วีรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ทาเชาว์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชดา ทานิลครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้กรรมการ
3. นางณัฐนรีย์ อินทสิทธิ์ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นางดอกไม้ บริกุลครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวพุดตาล โยธาภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางนราภรณ์ คำแหงพลครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการ
7. นางสาววิลัย วีรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
4. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
6. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
4. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
6. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งามกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต สกุลวัฒณ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
4. นางสาวนันทยา เสาวโมกข์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา สะท้านโรงเรียนศรีอุบลพัฒนากรรมการ
6. นางกฤติยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
6. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
6. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
6. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ โสมมนัสโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกุลโรงเรียนเอราวัณกรรมการ
6. นางพิราวรรณ ธารเจริญโรงเรียนบ้านเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางวันทา จันทรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายสากล คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
6. นายวิยะดา น้อยลาโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเอราวัณกรรมการ
3. นายคัดนินท์ ภารบาลโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายกรรมการ
4. นายณฐมล ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ชมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯประธานกรรมการ
2. นายศิลปากร น้อมในธรรมโรงเรียนหมากแข้งกกกอกกรรมการ
3. นายพิทยา แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นางสังวาร บุษบกโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นายหนูบน น้อยลาโรงเรียนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางเนาวนิต เหง่าศรีโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดช ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนบ้านผาฆ้องกรรมการ
3. นายประสบ อุปรีทีโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเมืองแบ่งกรรมการ
5. นายพนม นางนวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
6. นางปรียากมล พันตระกูลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขสบายโรงเรียนบ้านซำกกค้อประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ โสมีโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นายทยากร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ตันติประทุมโรงเรียนบ้านเพิ่มกรรมการ
5. นางอรัญญา สุพลทองโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางอรพิน ฐิตศุภกุลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางสุธาสินี คำโอโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
3. นางอรพิน ฐิตศุภกุลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางสุธาสินี คำโอโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมรไพร ช้างอินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วิสาพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายปริญญา ศรีสมัยโรงเรียนบ้านโนนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย บัวโคกรังโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แพงอ่อนโรงเรียนชุมชนผานกเค้ากรรมการ
4. นายสำนอง บุญปั่นโรงเรียนบ้านตาดข่ากรรมการ
5. นางสุภานันท์ ทองมีโรงเรียนชุมชนวังสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการ
3. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
4. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมณเฑียร ทองดีเวียงโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ บุญปันโรงเรียนบ้านไร่พวยฯกรรมการ
3. นางสิริพร คำภูธรโรงเรียนบ้านปวนพุกรรมการ
4. นางอินปัน พันธ์บุญศรีโรงเรียนบ้านวังเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพล ศรีน้ำย้อยโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธื์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพล ศรีน้ำย้อยโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธื์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพล ศรีน้ำย้อยโรงเรียนบ้านปากปวนประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนหนองหินกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการ
4. นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างกรรมการ
5. นายวิทยา วรีฤทธื์โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธิติพัชร์ มาลาโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายจิตติ โคตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธิติพัชร์ มาลาโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลซาโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นายโสภณ คำภูธรโรงเรียนบ้านผานกเค้ากรรมการ
4. นายจิตติ โคตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายยนต์เทียน พาบุโรงเรียนบ้านวังลานวังทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]