หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุมิตร ชมวงศ์ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
2 นายมหิธา พรหมลิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
3 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
4 นายพวง หมั่นหินลาด โรงเรียนบ้านปวนพุ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
5 นายสันติ จันทวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
6 นายเดชา สอนนวล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลฯ
7 นายสุรพล ศรีน้ำย้อย โรงเรียนบ้านปากปวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
8 นายสรกฤช สิงห์งาม โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
9 นางสาวกัญญ์วรา พรมภักดิ์ โรงเรียนเจียรวนนท์ อุทิศ ๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
10 นางสาวกุลธิดา สนธิมูล นักวิเคราะห์นโบายและแผน สพป.เลย ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
11 นายภิญโญ ทองอิน โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
12 นายเดชา สอนนวล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
13 นายสายันต์ พันธ์สิงห์ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
14 นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
15 นายวิทยา วรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
16 นางภูสมญาศ์ สะใบ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
17 นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
18 นายสุทัศน์ ภูมิภาค โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
19 นางกนกวรรณ พรรณพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
20 นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
21 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ โรงเรียนบ้านผาสะนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
22 นายมหิธา พรหมลิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
23 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
24 นายศักดิ์ชัย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
25 นายสันติ จันทวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
26 นายกานนท์ แสนภา รอง ผอ. สพป.เลย ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
27 นายสุมิตร ชมวงศ์ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
28 นายประทีป จิตต์งามขำ ผอ. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]