สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 43 21 13 12 77
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 38 9 9 8 56
3 บ้านปากปวน 33 12 4 8 49
4 บ้านเอราวัณ 32 14 5 8 51
5 บ้านโคกขมิ้น 31 12 6 6 49
6 บ้านนาตาดสมสะอาด 29 15 8 7 52
7 บ้านโนนสวรรค์ 27 17 4 13 48
8 ชุมชนหนองหิน 26 17 11 7 54
9 ชุมชนวังสะพุง 26 12 10 9 48
10 บ้านวังแท่น 26 12 6 5 44
11 บ้านวังสะพุง 25 12 6 9 43
12 บ้านโนนป่าซาง 24 17 10 7 51
13 ประจันตวิทยา 23 3 1 3 27
14 บ้านวังเลาหัวฝาย 22 22 11 2 55
15 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 22 21 3 8 46
16 บ้านปวนพุ 22 14 17 9 53
17 บ้านนาโก 22 14 8 9 44
18 บ้านวังกกเดื่อ 22 10 8 13 40
19 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 20 7 5 4 32
20 บ้านเพิ่ม 19 20 10 4 49
21 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 19 9 13 17 41
22 บ้านโป่งศรีโทน 19 9 10 8 38
23 บ้านห้วยส้ม 18 9 3 6 30
24 วรราชวิทยา 18 6 4 4 28
25 บ้านผาขาว 17 2 4 7 23
26 ชุมชนบ้านหนองคัน 15 14 10 6 39
27 บ้านขอนแก่น 15 7 5 7 27
28 บ้านนาอ่างคำ 14 11 5 7 30
29 เลยตาดโนนพัฒนา 14 6 11 8 31
30 บ้านพวยเด้ง 14 4 4 5 22
31 บ้านอุ่ม 13 9 2 2 24
32 บ้านศรีอุบลพัฒนา 13 3 1 5 17
33 บ้านโคกสง่า 13 3 1 1 17
34 เจียรวนนท์อุทิศ3 12 13 10 9 35
35 บ้านอีเลิศ 12 8 7 8 27
36 บ้านหนองตานา 11 11 6 4 28
37 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 11 7 5 6 23
38 บ้านเล้า 11 5 2 6 18
39 อนุบาลภูกระดึง 11 3 5 4 19
40 บ้านนามูลตุ่น 10 16 5 1 31
41 ชุมชนผานกเค้า 10 9 13 7 32
42 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 10 9 6 3 25
43 เทศบาลวังสะพุง1 10 8 10 4 28
44 บ้านห้วยยาง 10 6 5 10 21
45 บ้านนาวัว 10 5 6 11 21
46 บ้านดงน้อย 10 5 2 4 17
47 บ้านป่าบง 10 2 0 5 12
48 บ้านโคกศรีเจริญ 9 7 7 6 23
49 บ้านห้วยส้มใต้ 9 5 7 4 21
50 บ้านไร่ศรีอุบล 9 3 1 3 13
51 บ้านลาด 9 2 0 4 11
52 บ้านเหมืองแบ่ง 9 2 0 1 11
53 บ้านนาแปน 8 16 6 4 30
54 บ้านนาแก 8 13 8 7 29
55 บ้านหนองบัว 8 9 10 11 27
56 บ้านสวนปอ 8 6 7 3 21
57 บ้านหนองใหญ่ 8 6 5 8 19
58 บ้านเลยวังไสย์ 8 5 3 7 16
59 โนนกกข่า 8 5 2 11 15
60 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 8 3 2 4 13
61 บ้านแก่งศรีภูมิ 7 9 3 3 19
62 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 7 4 2 0 13
63 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 7 3 4 4 14
64 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 7 2 4 5 13
65 บ้านวังม่วง 7 1 3 2 11
66 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 7 0 0 0 7
67 เจียรวนนท์อุทิศ4 6 9 5 2 20
68 ชุมชนทรายขาว 6 5 5 9 16
69 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 6 5 5 3 16
70 บ้านห้วยสีเสียด 6 3 1 6 10
71 บ้านนายาง 6 2 2 1 10
72 บ้านทุ่งใหญ่ 6 1 3 0 10
73 บ้านห้วยเดื่อน้อย 5 7 4 8 16
74 บ้านหัวฝาย 5 5 5 3 15
75 บ้านซำนกจิบ 5 5 3 3 13
76 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 5 4 3 3 12
77 บ้านหนองอีเก้ง 5 3 4 3 12
78 ดงน้อยโคกหนองแก 5 3 1 0 9
79 บ้านโคกผักหวาน 5 2 5 2 12
80 บ้านผาหวาย 5 2 4 1 11
81 บ้านห้วยไผ่เหนือ 5 1 3 1 9
82 บ้านสวนห้อมผางาม 4 6 6 5 16
83 บ้านกุดแก 4 5 4 7 13
84 ซำพร้าว 4 4 3 4 11
85 นาล้อม 4 4 0 0 8
86 บ้านห้วยเป้าเหนือ 4 3 0 4 7
87 บ้านหนองปาดฟาน 4 3 0 3 7
88 วังน้ำพุ 4 2 4 4 10
89 บ้านวังลานวังทอง 4 1 4 4 9
90 บ้านกกซ้อ 4 1 4 1 9
91 บ้านโนนภูทอง 4 1 0 1 5
92 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 4 0 0 1 4
93 บ้านโคกมน 3 8 8 9 19
94 บ้านกุดลันน้อยคีรี 3 7 5 1 15
95 บ้านห้วยไคร้ 3 7 3 6 13
96 ไทยรัฐวิทยา 49 3 6 2 0 11
97 บ้านหินเกิ้ง 3 4 6 5 13
98 บ้านโนนกกจาน 3 4 4 4 11
99 บ้านน้ำทบ 3 4 4 1 11
100 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 3 4 3 1 10
101 บ้านห้วยคะมะ 3 4 2 1 9
102 บ้านน้ำจันทร์ 3 4 0 1 7
103 บ้านห้วยทรายคำ 3 2 3 2 8
104 บ้านนาอุดม 3 2 3 1 8
105 บ้านโนน 3 2 3 0 8
106 บ้านกกบก 3 2 2 2 7
107 บ้านซำบุ่น 3 2 1 3 6
108 บ้านนาดินดำ 3 2 0 0 5
109 หฤทัยคริสเตียน 3 1 4 1 8
110 บ้านหนองตูมท่ายาง 3 1 3 2 7
111 บ้านแสนสุข 3 1 3 0 7
112 บ้านโนนสว่าง 3 1 2 2 6
113 บ้านนาเหมือดแอ่ 3 0 3 1 6
114 บ้านซำกกค้อ 2 5 4 4 11
115 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 3 0 2 5
116 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 2 6 2 10
117 บ้านหนองหมากแก้ว 2 2 2 3 6
118 บ้านหนองแต้หนองโก 2 2 2 2 6
119 บ้านตาดข่า 2 2 1 1 5
120 บ้านภูป่าไผ่ 2 2 0 1 4
121 บ้านหนองตูม 2 1 3 2 6
122 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 1 1 1 4
123 บ้านศรีรักษา 2 1 1 0 4
124 บ้านห้วยป่าน 2 1 0 5 3
125 บ้านโพนทอง 2 1 0 3 3
126 อนุบาลประจันตะ 2 1 0 0 3
127 บ้านห้วยไผ่ 2 0 4 3 6
128 บ้านสงป่าเปลือย 2 0 1 0 3
129 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
130 บ้านแก่งหินกกสะทอน 2 0 0 0 2
131 บ้านไร่สุขสันต์ 1 5 1 0 7
132 บ้านบุ่งค้อ 1 4 0 1 5
133 บ้านนาซำแซง 1 3 3 3 7
134 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1 3 1 5 5
135 บ้านห้วยหมาก 1 3 1 2 5
136 บ้านซำม่วง 1 3 0 2 4
137 บ้านซำไฮ 1 2 1 0 4
138 บ้านร่องป่าไผ่ 1 2 0 2 3
139 บ้านหนองขาม 1 2 0 1 3
140 บ้านบุ่งตาข่าย 1 2 0 0 3
141 บ้านขอนยาง 1 1 4 2 6
142 บ้านวังยาง 1 1 1 0 3
143 บ้านทรัพย์เจริญ 1 0 1 2 2
144 บ้านนาน้อยแสนสุข 1 0 1 2 2
145 บ้านบึงสวรรค์ 1 0 1 0 2
146 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 1 0 0 2 1
147 บ้านโคกแฝก 1 0 0 2 1
148 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1 0 0 1 1
149 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 7 2 0 9
150 บ้านผาสะนา 0 6 6 1 12
151 บ้านหนองนอ 0 4 1 0 5
152 บ้านซำไคร้ 0 3 1 1 4
153 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 2 1 2 3
154 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 3 0 4
155 พองหนีบ 0 1 2 0 3
156 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 1 1 1 2
157 บ้านนาอีเลิศ 0 1 0 3 1
158 บ้านซำบ่าง 0 1 0 1 1
159 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 0 1
160 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 2 1 2
161 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 2 1 2
162 บ้านผาน้อย 0 0 1 2 1
163 บ้านช่องฝาง 0 0 1 0 1
164 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 5 0
165 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 3 0
166 บ้านห้วยผุก 0 0 0 1 0
167 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 1 0
168 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,273 819 589 604 3,285