หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
3 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
5 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เต้นท์ ห้อง บริเวณสนาม 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ภายในหอประชุม/เวที 14 ต.ค. 2557 09.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ภายในหอประชุม/เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
2 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน1,2 14 ต.ค. 2557 09.00
4 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 14 ต.ค. 2557 13.00
5 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 14 ต.ค. 2557 13.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 14 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ชั้น เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 09.00
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 09.00
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 13.00
8 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 09.00
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 14 ต.ค. 2557 09.00
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 14 ต.ค. 2557 09.00
3 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 14 ต.ค. 2557 13.00
4 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 14 ต.ค. 2557 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 14 ต.ค. 2557 09.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 14 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง บริเวณสนามกีฬา 14 ต.ค. 2557 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 14 ต.ค. 2557 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 14 ต.ค. 2557 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 14 ต.ค. 2557 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 14 ต.ค. 2557 09.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 14 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 14 ต.ค. 2557 09.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 ต.ค. 2557 09.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 ต.ค. 2557 09.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 14 ต.ค. 2557 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 14 ต.ค. 2557 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 ต.ค. 2557 13.00
6 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 813 กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]