รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมศรีแก้ว
 
1. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายทอง
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
 
1. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ยอดอินทร์
 
1. นางมณีรัตน์  เชนยะวณิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัชชุดา  ทิพย์ประโสด
3. เด็กหญิงรุจิรา  กันทะตา
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแปง
2. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
2. นางทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยกรณ์  สายคำเกตุ
2. นางสาวสุภาวดี  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายนิธิศ  ดีด่านค้อ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแดง 1. เด็กชายไชยา  แสงโสภา
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สายพรม
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงนภา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  วงศ์ศรีลา
3. เด็กหญิงวรินทร์  เลี้ยงอำนวย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
2. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  อาภาพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ผิวเนียน
2. เด็กหญิงนลินนิภา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สารมะโน
 
1. นางยุพา  พรมโคตรค้า
2. นางอรุวรรณ  ภูพวก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ศิริ
2. นายวิทยา  โสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  แพงศรี
2. นางนันทิยา  จันทศร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจินตนา   สว่างไธสง
2. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
 
1. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
2. นางวารุณี  บุตรดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิงห์ชัย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพันธ์นิดา  ธิมาพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงตวงขวัญ  บุษราคัมวดี
2. เด็กชายยินดี  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงเขมิกา   เกษมธนาสันต์
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
2. นางสุดใจ  ทิพรส
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายดนัย  คำนัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรนภา  กุลาชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นขัน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงนิศา  พลขันธ์
3. เด็กชายเกื้อกูล  แสงแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  อุดศรี
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัญธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชานุวัตร
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันดี
2. เด็กหญิงพละพร  แสงรัตน์
3. เด็กหญิงพุฒิตา  สารมะโน
 
1. สิบเอกนิรุตติ์  วันหากิจ
2. นายเอกรินทร์  รัตตพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วเรียบ
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  กิ่งรัก
3. เด็กหญิงสุวิตา  บัวเหมือน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายดนุชา  คำนัน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีชามก
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ด้วงกลาง
2. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นายวิโรจน์  อุดศรี
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กชายณัชพล  มูลชาติ
2. เด็กชายธีรนนท์  บัวเหมือน
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
2. เด็กชายสมปอง   สุกสี
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
 
1. นายตรีวุฒิ   คุณรักษ์
2. นายอนุรักษ์   ขันขวา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายดัชกร  แก้วโภคิน
2. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณชาติ
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายวุฒิธนา  คำภาผง
2. เด็กชายไชยา  ไกยสวน
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะศรี
2. เด็กหญิงนุชธิดา  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปานรวี  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงศิรินภา  เย็นขัน
5. เด็กหญิงอิษยา  จันทะคีรี
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นางสาววาสนา  เพียรสุทธิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยแสง
3. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วขัด
5. เด็กหญิงสุชาดา  แสนบุดดา
 
1. นางสาวบุญแทน   ไพรภิบาล
2. นายครรชิต   แสนทรัพย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เถา
3. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
4. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
5. เด็กหญิงวณิชยา  วรดำรงกุล
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงนิชาพัชน์  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
2. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กชายทนานันท์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธนพล  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเวช
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ธรรมวัน
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางศรัญญา  มาป้อง
2. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ผินสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิประภา  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลียงกาทิพย์
5. เด็กหญิงสโรชา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทะคุณ
2. เด็กชายปรินทร  ศรีสันงาม
3. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
4. เด็กหญิงอรษา  สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทะคุณ
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกฤตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  บุตรโชติ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
9. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
11. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธิ์
12. เด็กหญิงทิพยารัตน์  สุวรรณชาติ
13. เด็กชายธนวุธ  วงค์ชารี
14. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัฒน์
15. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
16. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
17. เด็กชายวีรพงศ์  กันหาวรรณะ
18. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
19. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
20. เด็กหญิงไพริน  กาวน
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
3. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
4. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
5. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  ตอวิญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสงน้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิ
5. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ
6. เด็กหญิงนงนุช  สีหะสุทธิ์
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  ปันทะนนท์
8. เด็กหญิงปิ่นจันทร์  ชูชัย
9. เด็กชายพงสิทธิ์  วันทองสุข
10. เด็กชายภควัตร  ศรีบุรินทร์
11. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  สารมะโน
13. เด็กชายยุทธนา  จันทบุญ
14. เด็กชายศิวกร  สีหะสุทธิ์
15. เด็กชายศิวราม  งามดี
16. เด็กหญิงสงกรานต์  คำแสน
17. เด็กหญิงสุติพา  วังคีรี
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปั้น
19. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
20. เด็กชายอรุณ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
3. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
5. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายภควัฒน์  เชื้อบุญมี
 
1. นางนิตยา  สิทธิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ภูฆัง
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
2. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กชายกษิดิศ  ถาวรชีพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงดวงชีวัน  แก้วเรียบ
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นางสมเจต  พวงคำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจันทนา  เขตสถาน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงนิติพร  จันทา
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นันติภา
5. เด็กหญิงปรียาเรศ  จันทร์แสง
6. เด็กหญิงวรนารี  จันทะคีรี
7. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปรี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  วิสาระพันธ์
10. เด็กหญิงอรอุมา  สีหะไตรย์
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางพิชญา  มาลา
3. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กองสิมมะ
2. เด็กหญิงดวงพร  มาสกุลทอง
3. เด็กหญิงนพมาศ  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงบุษกร  ศิริ
5. เด็กหญิงปรียณัฐ  ศิริ
6. เด็กชายรุ่งตะวัน  ตันตุลา
7. เด็กหญิงวรรณวิศา  อุปปัญญาคำ
8. เด็กหญิงวรัทยา  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงวรัทยา  สุกสี
10. เด็กหญิงวราภรณ์  โสประดิษฐ์
11. เด็กหญิงวัลฤดี  ทีฟอง
12. เด็กชายศิวกร  ราชอินตา
13. เด็กหญิงสิริณัฐดาพร  สุภาษิ
14. เด็กชายสุธิชัย  แก้วใส
15. เด็กหญิงเพชรมณี  ศิริ
 
1. นางสาวธราภรณ์  เวชพันธ์
2. นางธนพร  ราชพรหมมา
3. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกันนิญา  คำบุดษิ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุตรพรหม
6. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
7. เด็กหญิงนุศรา  ราชอินตา
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองเฮ้า
9. เด็กหญิงพัชรา  พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
11. เด็กหญิงสาคร  วังคีรี
12. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
13. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
14. เด็กหญิงสุวิมล  สีทาสังข์
15. เด็กหญิงอัญชลี  วังคีรี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
3. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายธนพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงมณวิภา  เหมือนศรีวิชัย
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
2. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงญานิกา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงวีลวัลย์  โสประดิษฐ์
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายอานุภาพ  ชมพูโคตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สารมะโน
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่เถา
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงไอริน  เพียรเสมอ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาชูชาติ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เถา
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายเกริกไกร  ไพรภิบาล
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ศรีบุตตา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นางสาวศิริลักษณ์  คำนัน
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ราชวัตร
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ราชวัตร
 
1. นางสาวจตุรดา  หุมอาจ
2. นางศรีสุดา  พาคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กหญิงพรวิภา  เย็นขัน
2. เด็กหญิงลรินทิพย์  จันทร์ศรี
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพ์พสุต
2. นางสาวอรวิภา  หันธนู
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ขรณ์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคงเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารมะโน
3. เด็กชายอภิชญา  โสภาวัง
 
1. นางสาวสลักจิตร  บุญแถม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงจันทริกา  วังคีรี
2. เด็กหญิงพัชรดา  สีแสง
3. เด็กหญิงวศิตา  ทองโสม
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวสุุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นายฐานันดร  สิงขรณ์
2. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
3. นายนนทกร  แสงแก้ว
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
2. นางกรรณิการ์  มั่นเกตุ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีบุตตา
2. เด็กหญิงกุลธิดา   กุลรัตน์
3. เด็กหญิงจันทิมา   ไชยนนท์
4. เด็กหญิงจันนิสา   เพชรประโคลน
5. เด็กหญิงจิตรานุช  หุมอาจ
6. เด็กหญิงชนิดา   วังคีรี
7. เด็กหญิงชมพูนุช   บุตรพรม
8. เด็กหญิงชลธิชา   พวงสมบัติ
9. เด็กหญิงฌัชชา   ปราพรม
10. เด็กหญิงณัฐพร   นาติโน
11. เด็กหญิงธัญสิริ   ขันบุญจันทร์
12. เด็กหญิงนฤมล   ผิวเนียม
13. เด็กหญิงนันทริกา   พรหมวัน
14. เด็กหญิงปิยภัส   พรหมดี
15. เด็กชายพีรพัฒน์   เชื้อบุญมี
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์   มาตรเสนา
17. เด็กชายศักดิพัฒน์   ปราพรม
18. เด็กชายสหรัฐ   ผิวกลม
19. เด็กหญิงสิรินภัส   จันทร์สุกรี
20. เด็กหญิงอมรรัตน์   สารมโน
 
1. นางอรุวรรณ   ภูพวก
2. นางยุพา   พรมโคตรค้า
3. นางวิไล   จุลโลบล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขันทองเฮ้า
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายฉัตรมงคล    มีบัง
 
1. นางพิสมัย    วันทองสังข์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางไพเราะ  วุฒิเสน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางจิรัชญา  บุตรเต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ขันทองเฮ้า
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายทรงกรด  ทิมแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  นนทะโคตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  จันทะศรี
 
1. นางเนาวรัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีแสง
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1. เด็กชายสุริโย  โกษาจันทร์
 
1. นางสนใจ  บูรณะวิชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกฤตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  บุตรโชติ
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
9. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
10. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
11. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธ์
12. เด็กชายธนวุธ  วงศ์ชารี
13. เด็กหญิงบัลฑิตา  งามสันเทียะ
14. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัฒน์
15. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
16. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุวรรณชาติ
17. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
18. เด็กชายภานุวัฒน์  สารมะโน
19. เด็กชายวรวุฒิ  กาวน
20. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
21. เด็กชายวีระพงศ์  กัณหาวรรณะ
22. เด็กชายศิวราม  งามดี
23. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
24. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
25. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
26. เด็กหญิงไพริน  กาวน
 
1. นางสรัญญา  บุดดา
2. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
5. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
6. นายกรกช  มูลอามาตย์
7. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
8. นายไพรสณ  คนขาว
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายจักรภพ  เป่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงดวงหทัย  นาคเมือง
5. เด็กหญิงนัฐรดี  ศรีพรม
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  เย็นขัน
7. เด็กชายปราโมทย์  คำนัน
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  อยอยสกุล
9. เด็กหญิงอรัญญา  โสประดิษฐ์
10. เด็กชายเอกรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
3. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญศรี
2. เด็กชายธนพล  เลียงกาทิพย์
3. เด็กชายธนากร  ยอดสำอางค์
4. เด็กชายปารินทร์  พุทธสิมมา
5. เด็กชายพิชิต  ศรีชามก
6. เด็กหญิงศิราพร  นันทพรม
7. เด็กหญิงสิรินญากร  กองไธสง
8. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงอนัดดา  คำนัน
10. เด็กหญิงอภัสรา  แก้วย้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเกียว
2. นางนงนุช  มั่นเหมาะ
3. นางจินตนา  สมทางดี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผดุงโกเม็ด
2. เด็กหญิงญาดา  สารมะโน
3. เด็กหญิงสายหมอก  สุธงษา
4. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
5. เด็กหญิงอุษณา  สมยา
6. เด็กหญิงเทวราช  ศรีธรรมมา
 
1. นางสิริยา  ยศพิมพ์
2. นางเสาวนีย์  หมอแพทย์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร  จันทะนาม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุพศิริ
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  กันสุทธิ
5. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์
6. เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน
 
1. นางวารุณี  ศรีพรหม
2. นางจินตนา  กองลาแซ
3. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
4. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงชุติมา  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  เตจาธิ
4. เด็กหญิงนงนภัส  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงนัฐกานต์  จ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงนิภาพร   เชื้อบุญมี
7. เด็กหญิงบุญฑริกา  พุทธวงษ์
8. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
9. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อบุญมี
10. เด็กชายสรณิต  สิงสุข
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
3. นางวารุณี  บุตรดา
4. นางวรรวิมล  ระดมพล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกนกพร   เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงกัลญาพร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อบุญไทย
4. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณไทย
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติพร  เสาร์สูงเนิน
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทรงศร
8. เด็กหญิงศิรินันท์  เสนานุช
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวนิภาพร  คำแก้ว
3. นางนงเยาาว์  ตุ้มวอน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแดง 1. เด็กชายจีรพงษ์  สีทาสังข์
2. เด็กชายธีระพงษ์  มงคล
3. เด็กชายนนทกานต์  วังคีรี
4. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
5. เด็กชายพีรดนย์  คำเกษ
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงสุปราณี  สารมะโน
 
1. นางสาวปนัฐดา  ธัญญารักษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายภูมิรพี  จักรกรณ์
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
 
1. นางกรรณิการ์  ภาเข็ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ธนะสูตร
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอภิชญา  สายคำดี
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงวราเนตร  ศรีอินคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ
2. เด็กชายณัฐวุติ  พร้อมพรั่ง
3. เด็กชายพงศ์ชนะ  อินไข
4. เด็กชายศุภวิทญ์  สงวนศิลป์
5. เด็กชายสุพัฒน์  สิงห์ภา
6. เด็กชายเวคินค์  จันทะคีรี
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำภู
2. เด็กชายณัชชวิทย์  คำภู
3. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์เสนา
4. เด็กชายธีระพัฒน์  สถานทง
5. เด็กชายพีรพงษ์  คำเกษ
6. เด็กชายวิวัฒน์  ขันทองเฮ้า
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
3. นายพรหมมินทร์  บุญชู
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกุลเดช  แก้วขาว
2. เด็กชายชลัมพล  สุคงเจริญ
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริ
4. เด็กชายนพวุฒิ  คำบุดษิ
5. เด็กชายภคพงษ์  แก้วขาว
6. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีแสง
7. เด็กชายวุฒิชัย  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กชายศรัณย์  ศรีบุญ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นายกฤตยา  คำพิลา
3. นายพหรมมินทร์  บุญชู
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรานิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุนา
4. นางสาวพรรณิภา  บุญอาจ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ศรี
6. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
7. เด็กหญิงศศิพร  สายบุญเชย
8. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  คิดดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ปานาพุต
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายทอง
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นางนิศารัตน์  จันทะศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรแสงศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
4. เด็กชายธราดล  ตาริยะ
5. เด็กหญิงปณิตา  อินปลัด
6. เด็กหญิงปทิตตา  สำคัญ
7. เด็กหญิงปวาณี  พุกเงิน
8. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
9. เด็กชายพิเศษสุทธิ์  ทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณเวช
 
1. นางสาวใบชา  สุทธิ
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
3. นางจารุณี  เนตรผง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  คล้ายบุรี
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีทาสังข์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วังคีรี
4. เด็กชายเจษฎา  ศรีทาสังข์
5. เด็กชายไกรสร  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายวิทยา  โสภา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแปง
3. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางสาวศศิประภา  นาทัน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงประทุมวดี  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  พิจิตร
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงลักษณา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสิรินภา   วังคีรี
3. เด็กหญิงสิริปรียา  เรืองใสส่อง
 
1. นางสุนทร  พรหมดี
2. นางสาวปิลันธนา  นาสมบัติ
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนท์
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายชินวัตร  ประจวบมอญ
 
1. นางธิติมา  ผุยมาตย์
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายอรรถพล  วังคำ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสนานุช
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วังคีรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
129 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กชายวุฒิชัย  วังคีรี
2. เด็กหญิงไพลิน  สุธงษา
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางสมสมร  ศรีแสง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ทองเมือง
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายปัณณฑัต  มาสี
2. เด็กชายพงษ์ชิต  พุทธธรรมคุณ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางสาววรรณกร  บุตรแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. นายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
2. นายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
 
1. นายเทียนชัย  งาสิทธิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายชวกร  ทรงพุฒิ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวรรณชาติ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
137 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
2. นายรัตนชัย  นาเหนือ
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นนทะการ
2. เด็กชายธนเกียรติ   ศิโร
3. เด็กชายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิพล
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจิราภรณ์   สามิตร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญอภัย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีธรรมมา
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เบอร์ไทสงค์
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. นายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีบุตรตา
3. เด็กชายไกรยุทธ  สโมสร
 
1. นางสาวสุุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
2. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายขสมา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายณัฐพร  มงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุตะโน
 
1. นางสาวสุนทรียา  แก้วชูฟอง
2. นางพัชรา  กมลชิต
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ภูด่านงัว
3. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีชมษร
4. เด็กหญิงอารีญา   สารมะโน
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   วันทองสังข์
6. เด็กหญิงใบเตย    ธานี
 
1. นางเรณู   ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
3. นางวาสนา   รัตนมงคล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกันนิญา  คำบุดษิ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
5. เด็กหญิงเยาวณี  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงแสงสุรีย์  สีทาสังข์
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
3. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ธารแม้น
2. เด็กหญิงธาริณี  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายอนุสนธิ์   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางพิลัยลักษณ์  พิมพ์พสุต
2. นางสาวอรวิภา  หันธนู
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กหญิงณุชรา  สายทรัพย์
2. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. นายทิพากร  กุลาชัย
2. เด็กชายพงษ์ศกร  คงทน
3. นางสาวอมรรัตน์  วังคีรี
 
1. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
2. นายภานุวัตร  แก้วยม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงปานชีวา  สุภาษิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตันตุลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุบปัญญคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนฤมล  ตุลาชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปลอด
3. เด็กหญิงพิกุล  ศรีบุญ
 
1. นายพินิจ  พวงคำ
2. นายบุญร่วม  จันลา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ต้นวังหิน
2. เด็กหญิงมณฑิลา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงเมธาวรรณ  พุทธสิมมา
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางสาวภัทรา  จัิ่มอาสา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วังหิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ำ
2. เด็กหญิงณัชญา  กาวิน
3. เด็กชายปิยังกูร  เศวตศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันอ่อน
2. นางนภาพร  สงวนรัตน์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรตะพรม
2. เด็กหญิงอัญชลี  วังคีรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีพรหม
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
2. เด็กหญิงมุทธิตา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงโสริยา  สิงห์ภา
 
1. นางฐนพร  ราชพรหมมา
2. นางสาวจงจิตร  สีสิม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมลทิชา  บุญพรม
2. เด็กหญิงมาลินี   นนทะโคตร
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะพินิจ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางวิรัตน์  คัญใหญ่
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงอภิชญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ชรา  วราห์สิน
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายนัฐนัย  สิงขรณ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงสริดา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
2. นางสาวพรรณนิภา  บุญเมฆ
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมิน
2. นางสาวสุนิสา  จันทะพินิจ
 
162 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 1. เด็กชายวรกานต์  อุ้ยวงค์
 
1. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายวรวุฒิ  แสงราช
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงอภิญญาดา  ไชยชนะ
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
 
1. นางนิภาภรณ์  บุราณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายทิวไม้  วังคีรี
2. เด็กชายนพพร  บูรณวิชิต
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
2. นางดวงพิพย์  สุวรรณโมลี
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบค้อ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่หลอ
2. เด็กชายสรสิช  รุ่งธนเศรษฐ
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
2. นางสาวหยาดพิรุณ  สิงขรณ์
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงธนิดา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายวัชระ  สุคงเจริญ
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
2. นางสาวรัตติยา  เหมบุรุษ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบค้อ 1. เด็กชายวงศ์วิรัตน์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางมณีรัตน์  ยืนชีวิต
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กชายพรชัย  พิมพ์สารี
 
1. นางดรุณี  ราชพัฒน์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สีดาห้าว
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายธีรพัทร  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  วังคีรี
5. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทาสังข์
6. เด็กชายเจษฎากร  โยเรือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ชมภู
2. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
3. นางทิพย์อาภรณ์  ตันตุลา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงรินทร์ลดา  พันแน่น
 
1. นางจินตนา  โสประดิษฐ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเป่ง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงรุ่งสวรรค์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนงนุช  แก้วไชยะ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังคีรี
 
1. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงอรชุดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทะคุณ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทะคุณ
3. เด็กชายวรากร  คำแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
2. นางจารุวรรณ  จันทะคุณ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายจตุพร  บุญตั้ว
2. เด็กชายนพพร  บูรณวิชิต
3. เด็กชายพลพล  เครื่องทิพย์
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นายสิทธิพล  อุ่นแก้ว
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายดลุพร  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เดชแสงสี
3. เด็กชายสิทธิพล  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
2. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คำยี่
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำทิพย์
3. เด็กชายสุริยะ  เสนานุช
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมนทิรา  น้อยม่วง
 
1. นายพีรพัฒน์  โคตรแก้ว
2. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กชายพงศภัค  เดชโกมล
2. เด็กชายพีรภัทร์  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  ปองไป
2. นางสมหมาย  อาคะนัย
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายชัยรัตน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงมัณฑณา  พิมพ์เสนา
3. เด็กชายสุรพล  โสดา
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางธนพร  สลีอ่อน
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดชีวี
3. เด็กชายธวัชชัย  เนธิบุตร
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
2. นางสาวสินีนาฏ  บุตรโยจันโท