สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะโนด2 15 6 2 23 28 7 2 0 37
2 บ้านนาโพธิ์ 12 8 1 21 31 6 3 1 40
3 อนุบาลมุกดาหาร 11 3 4 18 19 4 2 2 25
4 มุกดาลัย 10 3 2 15 19 5 3 2 27
5 ร่มเกล้า 7 3 4 14 20 8 2 1 30
6 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 7 0 2 9 15 1 2 3 18
7 บ้านนาตะแบง 1 6 5 0 11 16 3 4 2 23
8 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 6 3 0 9 10 2 1 1 13
9 บ้านเหล่าหมี 6 2 5 13 19 3 3 3 25
10 คำแฮดประชาสรรค์ 6 2 1 9 15 3 3 1 21
11 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 1 9 13 8 1 5 22
12 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 6 1 1 8 9 5 0 1 14
13 บ้านหนองหอยป่าหวาย 5 5 3 13 22 0 1 2 23
14 บ้านภูแผงม้า 5 3 4 12 16 3 1 0 20
15 บ้านบาก2 5 2 3 10 14 6 2 2 22
16 บ้านสามขามิตรภาพ 3 4 5 1 10 13 6 3 2 22
17 อนุบาลคำชะอี 4 4 2 10 13 2 1 2 16
18 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 4 3 0 7 11 2 4 2 17
19 บ้านนาทาม 4 2 4 10 12 2 0 1 14
20 บ้านหว้านใหญ่ 4 1 1 6 11 1 0 3 12
21 บ้านเหล่าคราม 4 0 6 10 15 3 2 0 20
22 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 3 3 0 6 9 0 1 0 10
23 บ้านป่าเตย 3 1 4 8 16 4 1 2 21
24 บ้านดงหลวง 3 1 1 5 7 1 0 0 8
25 บ้านนาถ่อน 3 0 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านโพนสวาง 2 7 1 10 10 4 1 1 15
27 บ้านหนองยาง 2 3 8 13 18 4 1 1 23
28 บ้านหนองเอี่ยนดง 2 3 4 9 17 5 5 0 27
29 ชุมชนดอนตาล 2 3 4 9 11 1 3 4 15
30 บ้านคำสร้อย 2 2 3 7 10 1 1 1 12
31 สยามกลการ4 2 2 1 5 11 3 2 0 16
32 บ้านป่าไร่ 2 1 2 5 9 1 1 0 11
33 บ้านโสก 2 1 2 5 6 3 2 0 11
34 บ้านบะ 2 1 1 4 6 2 1 0 9
35 บ้านนาดีโคกสวาท 2 0 3 5 5 0 1 0 6
36 เรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 2 0 2 4 6 3 1 0 10
37 บ้านโนนสะอาด2 2 0 1 3 4 1 2 1 7
38 บ้านพังคอง 2 0 0 2 9 4 4 3 17
39 บ้านคำเขือง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
40 บ้านย้อมพัฒนา 2 0 0 2 2 2 1 0 5
41 บ้านคำพอก2 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1 4 4 9 15 10 7 0 32
43 บ้านนาอุดม 1 4 0 5 6 1 0 0 7
44 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1 3 5 9 18 8 4 0 30
45 บ้านหนองแคนนาจาน 1 3 1 5 5 2 0 0 7
46 บ้านชะโนด1 1 3 0 4 8 2 3 2 13
47 ชุมชนโพนทราย 1 2 1 4 8 3 0 0 11
48 บ้านกุดโง้ง 1 2 1 4 5 2 0 0 7
49 บ้านป่งโพน 1 2 1 4 4 1 0 0 5
50 บ้านแก้ง2 1 2 0 3 6 1 1 0 8
51 บ้านทรายทอง 1 2 0 3 6 1 0 0 7
52 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 1 2 0 3 3 0 0 1 3
53 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 4 6 13 4 0 0 17
54 บ้านดงมัน 1 1 1 3 4 1 1 0 6
55 บ้านงิ้ว 1 1 0 2 6 3 3 2 12
56 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1 1 0 2 5 1 1 0 7
57 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
58 บ้านนาคำน้อย1 1 1 0 2 3 1 2 0 6
59 บ้านหนองโอใหญ่ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
60 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองสระพัง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
62 บ้านเหล่าป่าเป้ด 1 0 4 5 13 2 1 3 16
63 บ้านคำบง1 1 0 4 5 4 0 3 2 7
64 บ้านโนนสวาท 1 0 3 4 7 2 2 0 11
65 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 2 3 4 2 0 3 6
66 บ้านเปียด 1 0 2 3 3 1 0 0 4
67 บ้านค้อ 1 0 1 2 4 1 3 0 8
68 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1 0 1 2 4 1 2 0 7
69 บ้านคำนางโอก 1 0 1 2 3 0 1 0 4
70 บ้านตูมหวาน 1 0 0 1 4 1 1 0 6
71 บ้านโคกพัฒนา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
72 บ้านห้วยทราย2 1 0 0 1 3 4 0 0 7
73 บ้านคำป่าหลาย 1 0 0 1 3 2 2 1 7
74 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 3 2 0 0 5
75 บ้านสงเปือยเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
76 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 1 0 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านนาหลัก 1 0 0 1 3 0 0 1 3
78 บ้านก้านเหลืองดง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านนาม่วง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านนาเสือหลาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านห้วยทราย ๑ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
82 บ้านแก้งนาง 1 0 0 1 1 1 2 1 4
83 บ้านขัวสูง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านแก่นเต่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านนาหัวภู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านดานคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านน้ำบ่อดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 เทศบาลดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองแวง 0 4 4 8 15 4 5 6 24
91 บ้านโนนยาง 0 4 2 6 13 6 4 3 23
92 ห้วยตาเปอะ 0 4 0 4 10 4 5 3 19
93 บ้านสองคอน 0 3 3 6 4 4 0 1 8
94 บ้านหนองบง 0 3 2 5 9 6 2 0 17
95 นาหว้าประชาสรรค์ 0 3 2 5 5 3 3 0 11
96 บ้านโพนสว่าง 0 3 1 4 7 5 0 1 12
97 ป่งแดงวิทยาคม 0 3 0 3 9 3 3 0 15
98 ชุมชนนาโสก 0 3 0 3 3 0 0 3 3
99 บ้านโคกขามเลียน 0 2 2 4 7 3 0 2 10
100 บ้านป่งเปือย 0 2 2 4 6 3 4 0 13
101 บ้านเหล่า 0 2 1 3 5 3 1 2 9
102 บ้านดงยาง 2 0 2 1 3 3 3 1 0 7
103 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 0 2 0 2 5 1 1 0 7
104 บ้านโคกหนองหล่ม 0 2 0 2 4 1 2 1 7
105 บ้านสามขัว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
106 บ้านหนองเม็ก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
107 บ้านนาหลวง2 0 1 2 3 4 0 0 0 4
108 บ้านฝั่งแดง 0 1 1 2 5 5 0 0 10
109 บ้านมะนาว 0 1 1 2 5 3 1 0 9
110 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 1 2 5 2 4 2 11
111 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
112 บ้านภูล้อม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
113 บ้านนาหนองแคน 0 1 1 2 2 0 2 1 4
114 บ้านคำพอก1 0 1 0 1 7 3 1 0 11
115 บ้านนาสองเหมือง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
116 บ้านแฝก 0 1 0 1 4 2 1 0 7
117 ไตรมิตรวิทยาคม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
118 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
119 บ้านนาสะโน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 หนองข่าประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
121 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านม่วงหัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านเป้าป่าแสด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
124 บ้านคำไหล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 1 0 1 0 2 1 0 3
127 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 0 1 1 0 2
128 บ้านโนนเกษม 0 1 0 1 0 1 1 0 2
129 บ้านดง 0 0 3 3 6 1 3 1 10
130 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 3 3 4 0 0 0 4
131 บ้านนายอ 0 0 2 2 4 0 0 2 4
132 เครือข่ายป่งนาขามวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 3 3
133 นาคำน้อยวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
134 บ้านดงยาง1 0 0 1 1 3 3 0 1 6
135 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
136 บ้านโคก2 0 0 1 1 3 1 0 2 4
137 บ้านโนนศรี 0 0 1 1 3 1 0 0 4
138 บ้านศูนย์ไหม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
139 บ้านคำฮี 0 0 1 1 2 2 2 1 6
140 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 0 1 1 2 1 0 1 3
141 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
142 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
143 บ้านห้วยกอก1 0 0 1 1 1 2 2 1 5
144 นาสะเม็งวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
145 บ้านนาป่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
147 บ้านปากช่อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านวังนอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองแอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0 0 8 0 0 5 8
153 บ้านกกตูม 0 0 0 0 4 4 0 4 8
154 บ้านสานแว้ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
155 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
156 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 3 1 1 0 5
157 บ้านนากอก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
162 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
165 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
167 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 2 4 2 7
168 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
169 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
171 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 2 0 4
172 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านเหล่าดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านพรานอ้น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
177 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านนาหินกอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
180 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านคำบง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านด่านมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านท่าไค้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านแมด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านโคก1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
196 บ้านนายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
197 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
198 บ้านโคกสว่าง1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
199 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านแวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
203 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
204 บ้านห้วยยางจอมมณี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
205 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
206 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านซ่ง 0 0 0 0 0 0 3 2 3
212 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
213 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
214 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านภู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 มุกดาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 บ้านนาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 บ้านบาก2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 บ้านหนองแคนนาจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 197 177 603 1,012 340 193 140 1,545