งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง 1. เด็กหญิงศิริฐิราภัทร    ทองคำ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    ปักฤทัย
3. เด็กหญิงวารินทร    วงค์กระโซ่
1. นายนายเด่นพงษ์    สำราญจักร
2. นายสุภา    ปักฤทัย
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายศัพทสิทธิ์    ดวงปากดี
2. เด็กชายรุ่งรังสรรค์    สอนเสนา
3. เด็กชายนรัตน์    สุภาพสุนทร
1. นายพินิจ    เศษฤทธ์
2. นางอลิษา    เศษฤทธิ์
3 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กชายชัยธนพล    บุตรดีวงค์
2. เด็กชายอิษนิพันธ์    อาจวิชัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา    สุพรรณโมก
1. นายภิมล    จันปุ่ม
4 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ดอนตาล 1. เด็กหญิงกาญจนา    แสงนัน
2. เด็กหญิงชมพูนุช    ใจทัด
3. เด็กหญิงศรินทรา    ซอนภา
1. นางวรกานต์    ผิวงาม
2. นายอุทิศ    ประสานชีพ
5 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงชลิตา    สีดา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    สีดา
3. เด็กหญิงลภัลรดา    ทองบัลลังก์
1. นางสาวบุญน้อม    ขำคม
2. นางสาวสุภาวรรณ์    สุพร
6 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงปรารถนา    ลุณริลา
2. เด็กหญิงศรัญญา    คนดี
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีโยหะ
1. นางลำเพียร    บุญเรือง
2. นางวงเดือน    ศาสตร์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายฐิตินันต์    สุระวงศ์
2. เด็กชายพายุรักษ์    สุขรี่
3. เด็กหญิงชลธิชา    ตุระวิภาค
1. นางกรรณิการ์    สุระเสียง
2. นางสุวพร    แสนโสม
8 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายปกรณ์    วงค์วรรณ
2. เด็กชายธราดล    พรมมีสวาท
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์    จันรอง
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสุมาลี    นามแสง
9 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พิกุลศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    กุมภิโร
3. เด็กชายกิตติโชค    โพธิ์ไทรย์
1. นายธีระยุทธ    ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ    กินลา
10 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดา 1. เด็กชายวีระภาพ    ใจเที่ยง
2. เด็กชายสุรเดช    สุพร
3. เด็กชายคุณากร    คนเพียร
1. นายคำพร    สิงห์หาญ
11 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายศักดิ์สยาม    รุ่งโรจน์
2. เด็กชายธวัชชัย    รุ่งโรจน์
3. เด็กชายวีรภาพ    ทีพารัตน์
1. นายประยูร    บุญประสพ
2. นายอรรณพ    โพธิ์ศรี
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายศาสตร์ตราชัย    ผลาผล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ผากา
3. เด็กชายธนวัฒน์    สมคำ
1. นางขวัญตา    จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ    สุวรรณโคตร
13 โรงเรียนบ้านคำบง1 คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุรชัย    แสงใสแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา    โสภาที
3. เด็กชายปริญญา    กิ่งแก้ว
1. นายสำรวย    เกื้อทาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................