งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายภูวิน    แพรเนียม
2. เด็กชายธีรพงษ์    เสียงเย็น
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย    เฮงสวัสดิ์
2 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กชายธงไชย    ทองรัตน์
2. เด็กชายวชิระ    สุวรรณี
1. นางวิลาพร    จักษุมา
2. นายสมใจ    ทองดี
3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายธาราดล    แข็งแรง
2. เด็กชายจักรพงศ์    ศรีอ่อนหล้า
1. นายโยธิน    ไซยช่วย
4 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ชาทิพา
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    ภูมิวงค์
1. นางปริสา    ลมงาม
2. นางสาวสุภาพร    โต้ชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................