งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงวริศรา    เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุพร
4. เด็กหญิงอรนิภา    เหง้าโอสา
5. เด็กหญิงสิริยากร    รูปงาม
6. เด็กหญิงวรรณลักษณ์    ไชยเพ็ชร
1. นางสองสี    เชี่ยวชาญวณิช
2. นางสุนีรัตน์    นามไธสงค์
3. นายเมธาวิน    วังคะฮาต
2 โรงเรียนบ้านหนองคอง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงเพ็ญสุดา    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุนิสา    วงค์กะโซ่
3. เด็กหญิงพรรธนารัตน์    เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เชื้อคำฮด
5. เด็กหญิงบุริมนาถ    เชื้อคำฮด
6. เด็กหญิงนวลหทัย    การพงษ์
1. นางสาวณัฐชยา    โพธิ์พิทูรย์
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    นะอิ
3. เด็กหญิงชนัชชา    อนันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงมิรินทรา    ใจช่วง
6. เด็กหญิงอารียา    เมืองโคตร
1. นายชำนาญ    ทาสีภู
2. นางวรรณา    รัตนมาลี
3. นางวันเพ็ญ    ทาสีภู
4 โรงเรียนบ้านคำพอก1 หนองสูง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงกิตติยาพร    ปัททุม
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    วังคะฮาต
4. เด็กหญิงชลดา    อัดทะนาค
5. เด็กหญิงกุลธิณีย์    ปัททุม
6. เด็กหญิงศุภิวรรณ    มารินทา
1. นางสุดาวณิชย์    วังคะฮาต
2. นางสุทิศา    ชัยปัตถา
5 โรงเรียนบ้านโคก2 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชุ่มอุระ
2. เด็กหญิงกนกพร    เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงสุทิตา    คนคล่อง
4. เด็กหญิงสุนิษา    คนคล่อง
5. เด็กหญิงปรางทิพย์    สุวรรณมงคล
6. เด็กหญิงสุวิษา    ขันแข็ง
1. นางจินตนา    ไวยะวัน
2. นางจิราพร    แสนไชย
3. นายมานิตย์    คำแก้ว
6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงพิพาศรี    คำมงคุณ
2. เด็กชายมั่นคง    เที่ยงท้าว
3. เด็กชายปุรเชษฐ์    รูปงาม
4. เด็กหญิงสุริสา    รูปงาม
5. เด็กหญิงนินันยา    บุญวาล
6. เด็กหญิงกานต์สุดา    พรมสุรินทร์
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นางสาวศุภลักษณ์    วิลาศรี
3. นายสุภชัย    สุริยะกมล
7 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายวรภัทร    บับพาน
2. เด็กชายเจษฎากร    แก้วดี
3. เด็กหญิงชันย์ชนก    นิธิจันทร์
4. เด็กหญิงเจรอักษร    สุพร
5. เด็กหญิงขวัญข้าว    หมอนอรุณ
1. นางกรรณิการ์    สุระเสียง
2. นางสุลักษณา    อุ่นเมือง
3. นางเถาวัลย์    ผิวขำ
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงมัณฑนา    สัจจาธง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ภูมิลา
3. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    สิงห์ศร
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    สิงห์ศร
5. เด็กชายพงศ์ศธร    ศรีสาพันธ์
6. เด็กชายพัทรพล    สุพร
1. นายคำเพียร    กุลวงค์
2. นายบัณฑิต    บุรัตน์
3. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
9 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงมุกดา    ชัยอาษา
2. เด็กหญิงลัดดา    ผากา
3. เด็กหญิงภาวิณี    ห่อหุ้ม
4. เด็กหญิงสุพรรษา    พันธ์คูณ
5. เด็กหญิงโชติรส    บุตทศ
6. เด็กหญิงอรัญญา    ไชยายงค์
1. นางนิยะดา    เบ็ญมาตย์
2. นางพิมลรัตน์    ชิณโสม
3. นายสุรพงษ์    เสริฐศรี
10 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงศิริพร    ยืนยง
2. เด็กหญิงสุวรรณา    มีชำนาญ
3. เด็กหญิงนภาพร    ปทุมเพชร
4. เด็กหญิงทักษอร    คำนนท์
5. เด็กชายอนุสรณ์    ทีพารัตน์
6. เด็กหญิงณิฐิรัตน์ดา    ศรีวิชา
1. นางทองพูล    งามขำ
2. นางนิรมล    หมั่นเรียน
3. นายวิรุส    สมคะเณย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................