งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงอรญา    วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงอรพิชญ์    คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ประทุมลี
5. เด็กชายเจษฎา    โคตรพรม
6. เด็กชายนพนันท์    โคตรพรม
1. นายคุณากร    แสนเยีย
2 โรงเรียนบ้านสานแว้ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงพรภิมล    โคตรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    กุลสุทธิ์
3. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์    โภคสาร
4. เด็กหญิงปิยนุช    ชาวเขา
5. เด็กหญิงวนิรดา    แรกชื่น
6. เด็กหญิงปสุตา    ข่าสะโปน
1. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
2. นางสาววชิราภรณ์    ปรุงหอม
3 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    ปัททุม
2. เด็กหญิงพรนภา    ปัททุม
3. เด็กหญิงทรงศิลป์    อาจวิชัย
4. เด็กหญิงวรัญชญา    ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงนิตยา    อุคำพันธ์
6. เด็กหญิงพิญชธิดา    ถวิลการ
1. นางชฎาพร    ทองคุณ
2. นางนาฏลัดดา    โคสะสุ
3. นางสถาพร    แป้นพ่วง
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    รูปงาม
2. เด็กหญิงอาลิสา    รูปงาม
3. เด็กหญิงทับทิม    พ่อโพธิ์
4. เด็กหญิงวรรณณิภา    บางทราย
5. เด็กหญิงอวัสดา    ว่องไว
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ลือนันต๊ะ
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นางสาวพัชญ์วิตา    ฐิติปัญญสิทธิ์
3. นายละพิน    สมบูรณ์
5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. นางสาววิภารัตน์    กองแก้ว
2. นางสาวกฤษณา    ศรีระเริญ
3. นางสาวอรอนงค์    ทองมหา
4. นางสาววรุณีย์    เอิบอิ่ม
5. เด็กหญิงรัชนก    สุพร
6. เด็กหญิงอรวรรณ    กองแก้ว
1. นางลักษมี    ทองรอบ
2. นางวรารัตน์    บุญซำ
3. นางสุมิตรา    พรมมี
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    คนเพียร
2. เด็กหญิงศศิประภา    กุรัตน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    กุรัตน์
4. เด็กหญิงราตรี    ตาลพันธ์
5. เด็กหญิงภัทริยา    พรรณา
6. เด็กหญิงทาริกา    สิงห์ศร
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
2. นายประวัติ    สวัสดิ์วงศ์ชัย
3. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
7 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงจันจิรา    ตราวิชัย
2. เด็กหญิงพันรสา    ไชยายงค์
3. เด็กหญิงคณิดา    กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวราวดี    ไชยายงค์
5. เด็กหญิงกุลธิดา    ชาธิพา
6. เด็กหญิงวรนุช    สมประสงค์
1. นายนิพนธ์    ชื่นสุคนธ์
2. นางบาศรี    นาโสก
3. นายสุรพงษ์    เสริฐศรี
8 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    กุลษา
2. เด็กหญิงอุษา    คำนนท์
3. เด็กหญิงวรางคณา    ยืนยง
4. เด็กหญิงวรัญญา    ยืนยง
5. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีสุข
6. เด็กหญิงประภาภรณ์    ยืนยง
1. นางอนุช    สีหะมงคล
9 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ไชยเพชร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แสนโสม
3. เด็กหญิงธิดา    ปัญญาใส
4. เด็กหญิงพรทิพย์    หาสุข
5. เด็กหญิงอัญชลี    แสงกอง
6. นายณัฏฐนันท์    เทียนหอม
1. นางบุญทัน    กลางประพันธ์
2. นางศรีสงัด    สุวันรัตน์
3. นางสุธิดา    คนขยัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................