งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญอุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรวิภา    สาแก้ว
3. เด็กชายวิริยะ    สาแก้ว
1. นางสาวนิโลบล    ทองวิเศษ
2. นางโชติกาน    บุญทวีโชติช่าวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายธนากรณ์    รูปงาม
2. เด็กชายอภินันท์    รูปงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์    รูปงาม
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นายสุภชัย    สุริยะกมล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................