งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุพร    เมืองวัง
2. เด็กชายชัยธวัช    ขำคม
1. นางณัฏฐนิชา    ธรรมใจบุญ
2. นายเสน่ห์กร    ชุมศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กชายสันทนา    จิตอามาตย์
2. เด็กชายปรมินทร์    คำมุงคุณ
1. นายจำนวน    ยังแสนภู
3 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายราชันย์    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายวัฒนา    เชื้อคำฮด
1. นายศักดิ์สิทธิ์    จันปุ่ม
4 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย    โงนมณี
2. เด็กชายธีรภัคร    จอมคำสิงห์
1. นายสมาน    สุภาวรารัตน์
2. นายสุทธิชัย    เมืองโคตร
5 โรงเรียนบ้านบุ่ง หนองสูง 1. เด็กชายศราวุฒิ    สุริยะวงค์
2. เด็กชายโยธิน    รอดคำ
1. นายชัยยา    จันปุ่ม
6 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    รัตนวงค์
2. เด็กชายคุณานนท์    แสนบุดดา
1. นายสายันต์    น้อยทรง
2. นายสุรพล    วังคะฮาต
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กชายยุทธพล    วังคะฮาต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสนโสม
1. นายสุดสาคร    แสนสุข
8 โรงเรียนบ้านคำฮี สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายรณกรณ์    กงนะ
2. เด็กชายณัฐกร    คำมุก
1. นางสาวปิยาภรณ์    โคตุระพันธ์
9 โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี เมืองปัจจิม 1. เด็กชายอนุสิทธิ์    เกาะแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์ดา    คล่องดี
1. สิบเอกหญิงวันเพ็ญ    ปัญญาวงค์
10 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายจินวัฒน์    โคตรสขึง
2. เด็กชายมานะชัย    ชัยชนะ
1. นายธีระยุทธ    ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ    กินลา
11 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต แก้วมุกดา 1. เด็กชายวัชรพงษ์    เศรษฐมานพ
2. เด็กชายพรชัย    หอมหวน
1. นายประยุทธ    สุภาคาร
12 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายบิว    อุคำ
2. เด็กชายธนกร    สุพร
1. นางสาวบังอร    ส่องแสง
2. นายพยุงศักดิ์    รัชอินทร์
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายกิตติพงศ์    เข็มเพชร
2. เด็กชายธวัชชัย    พละวงศ์
1. นางสาวนิศรา    แสงทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์    ไชยบุญตา
14 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. เด็กชายกิตติภูมิ    บุทธิจักร์
2. เด็กชายปุณณวิชญ์    มิควาฬ
1. นายจิรพิพัฒน์    ลาลำโกน
2. นางสมผ่อง    อุ่นเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................