งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์    บุญอุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรวิกา    สาแก้ว
3. เด็กชายวิริยะ    สาแก้ว
1. นางจารุณี    กุลศรีวนรัตน์
2. นางรสนา    ดีดวงพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง 1. เด็กชายวัฒฐานะ    โซ่เมืองแซะ
2. เด็กชายสุทธิชัย    ศรีแสน
3. เด็กชายโภคิน    เที่ยงบุญ
1. นายเปลื้อง    เชื้อเมืองแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล 1. เด็กหญิงเกล็ดรุ่ง    คนไว
2. เด็กหญิงศุวรรณา    ศรีมหาไชย
3. เด็กชายธนวิทย์    บุทธิจักร์
1. นางจิตติมา    อินทะปัญญา
6
4 โรงเรียนบ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายอิทธิพงษ์    ทองมะหา
2. เด็กชายเอกชัย    ตรงดี
3. เด็กชายวีระภาพ    เชื้อคำฮด
1. นางสาวเภาพิจิตร    เชื้อจารย์ชิน
5
5 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ เมืองปัจจิม 1. เด็กชายวิชากร    คนเพียร
2. เด็กหญิงวิลาลีนี    โพธิน
3. เด็กชายเอกวิษณุ    นราศรี
1. นางสาวสุกัญญา    สุพร
2. นางอัจฉรา    แสนโสม
7
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายโสพิพัฒน์    พรหมเสนา
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ฮุยทา
3. เด็กชายวัชรากร    พรหมเสนา
1. นางณัฐนันท์    ทองนุช
2. นายอรวรรณ    ศรีลาศักดิ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายอนุวัตน์    ยุติธรรม
2. เด็กชายพิเชษฐ์    ไชยสัจ
3. เด็กชายทัตต์ดนัย    ไชยสัจ
1. นางขวัญตา    จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ    สุวรรณโคตร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................