งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง 1. เด็กหญิงปัทมาพร    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    โซ่เมืองแซะ
3. เด็กหญิงจิราภา    บัวแก้ว
1. นางธนวรรณ    บุญภิละ
2. นายเด่นพงษ์    สำราญจักร
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงไอยลดา    ชาวเขา
2. เด็กชายแสงเทียน    ชาวดง
3. เด็กชายศุภชัย    ป้อมป้อง
1. นางสาวสาลศิณี    ชาวเขา
2. นางอลิษา    เศษฤทธิ์
3 โรงเรียนบ้านทรายทอง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงรุจิรา    เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงนฤมล    ศรีประสงค์
3. เด็กหญิงนวลอนงค์    บางทราย
1. นางสาวจุฑารัตน์    ทวีโคตร
2. นางนงลักษณ์    มุกธวัตร์
4 โรงเรียนบ้านคำพอก1 หนองสูง 1. เด็กหญิงภัคจิรา    แสนโคตร
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    โต้สาลี
3. เด็กหญิงธนพร    แก้วศรีนวม
1. นางดาลุน    บุญเพิ่ม
2. นางสุดาวณิชย์    วังคะฮาต
5 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงไทยศิล    มิตรารุณ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    แสนวิเศษ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    คำมุงคุณ
1. นายชัยยา    วงศาภิวัฒน์
2. นายโสภณ    นันตะชัย
6 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    อุระ
2. เด็กหญิงภรณิภา    สอนรมย์
3. เด็กหญิงธนัชชา    อุคำ
1. นายยุทธพร    สุพร
2. ดร.สุนทร    โสภาคะยัง
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บับพาน
2. เด็กหญิงวราทิพย์    พิศกระโทก
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    พิศกระโทก
1. นางปริญญา    ผิวขำ
2. นางพลสวัสดิ์    วังคะฮาต
8 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงกนิษฐา    มีพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัญญา    บากระโทก
3. เด็กหญิงสุภาวิตา    สุพร
1. นางอัจฉรา    แสนโสม
2. นายเมตตา    จันปุ่ม
9 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงปริยากร    ชาธิพา
2. เด็กหญิงนันท์ติยา    อินทรักษา
3. เด็กหญิงธัญญชนก    ซองคำ
1. นางทรงศรี    โพธิ์พฤกษ์
2. นางสุริพร    สุริยาชัยวัฒน์
10 โรงเรียนบ้านนามน ดอนตาล 1. เด็กหญิงสุมิตา    ใจทัศน์
2. เด็กชายพรชัย    ชัยยง
3. เด็กหญิงเกศมณี    แพงกัญญา
1. นางธนัยนันท์    โชติรักษวงค์
2. นางสาวสุขาวดี    แสนโคตร
11 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ญาณสถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เสนาใหม
3. เด็กหญิงประภาพรรณ    เกตุประทุม
1. นายชอน    ใจทัศ
2. นายสุเทพ    การจันดา
12 โรงเรียนบ้านดงเย็น คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงประภาวดี    ศรีธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา    แสงสา
3. เด็กหญิงอรนุช    ดีดวงพันธ์
1. นางปัณฑิตา    ดีดวงพันธ์
2. นางสาววริญทร    ดีดวงพันธ์
13 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงบีเจ    คำนนท์
2. เด็กหญิงประภาพร    วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ    เรืองธรรม
1. นางสาวมลิวรรณ์    เพ็ญจมุก
2. นางสาวลภัสรดา    เสียงล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................