งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายอนพัทย์    เชื้อคำจันทร์
1. นางสาวจินตนา    ปราพรม
2. นายประสาน    วงค์ตาหล้า
2 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล 1. เด็กชายคุณากร    ย่ามวัน
2. เด็กชายกิตติโรจน์    วิชัย
1. นางสาวสุวิมล    คนไว
3 โรงเรียนบ้านนาหินกอง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายวัฒนา    ภูถินโคก
2. เด็กชายธิตินันท์    รินโพคา
1. นายมณีรัตน์    พิมพ์สวัสดิ์
4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายนนทกิจ    มัดทองหลาง
2. เด็กชายอภิศักดิ์    กุลสุทธิ์
1. นางนิภาภรณ์    แพมาก
2. นางรุ่งทิพย์    กุลสุทธิ์
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายธิติวัฒน์    แก้วบัวดี
2. เด็กชายสถาพร    ตามสมัย
1. นางปริศนา    พระสว่าง
2. นางอรวรรณ    นามอุทัย
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กชายอนุชิต    ธนะสิงห์
2. เด็กชายจิรโชติ    ธงชัย
1. นายวัชรากร    คงกันกง
7 โรงเรียนบ้านแฝก ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายธีระภัทร    มีสา
2. เด็กชายนิรุตติ์    คล่องดี
1. นายธวัช    ศรีสุภา
2. นายประจัญ    คล่องแคล่ว
8 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายสุรพล    อบพรหม
2. เด็กชายประวิช    คำพิลา
1. นายถนอม    ราชิวงค์
2. นางวงเดือน    บัวพรม
9 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ไชยแสนสวด
1. นายกัลยา    เมืองฮาม
2. นายเชิดศักดิ์    สุวรรณไตรย์
10 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายยศมนต์    ศรีหาวงศ์
2. เด็กชายสิทธิกร    สุกใส
1. นายพิทักษ์ชาติ    สุวรรณไตรย์
11 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายพชร    โคตรสขึง
2. เด็กชายภัทรยศ    ใจทัศน์
1. นายธีระยุทธ    ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ    กินลา
12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์    อุทะกะ
2. เด็กชายจตุรพร    สมตน
1. นายจักรี    บุญวัง
2. นายประพาส    เหง้าเกษ
13 โรงเรียนบ้านสามขัว คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายวิชัย    อินทร์โนนพะเนาว์
2. เด็กชายภัทรพงค์    พละศักดิ์
1. นายนิติพงษ์    ไชยขันธ์
2. นายสาคร    มีศิลป์
14 โรงเรียนบ้านโนนเกษม คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวศิน    สาระไชย
2. เด็กชายศุภกร    กามะพร
1. นายทักษกร    คนซื่อ
2. นายมนาส    สาระไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................