งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำนางโอก คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพิทติพันธ์    จากผา
2. เด็กชายกิตติพงศ์    เสียงเย็น
1. นายพงษ์ปริญญ์    เทพคำพา
2. นายอนุสิน    เสียงเย็น
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กชายอนุชา    เชื้้อเมืองแสน
2. เด็กชายอนุภาพ    โคตรพรม
1. นายปัญญา    จิตอามาตย์
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายสุชัญญา    นาฤทธิ์
2. เด็กชายณัดฐพล    หงสาฤทธิ์
1. นางอนุพร    ทิพย์สิงห์
4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฏา    เมืองโคตร
2. เด็กชายพงษ์พันธ์    ณ จำปาศักดิ์
1. นางนิภาภรณ์    แพมาก
2. นางรุ่งทิพย์    กุลสุทธิ์
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายธรรมรัตน์    จันปุ่ม
2. เด็กชายวรายุทธ    น้อยทรง
1. นางปริศนา    พระสว่าง
2. นางอรวรรณ    นามอุทัย
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กชายปฎิภาณ    มานะวงศ์
2. เด็กชายพงศ์พิศิษฏ์    อุตสาหะ
1. นายวัชรากร    คงกันกง
7 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายอานนท์    วิทักขะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    โสดา
1. นางสาวชุดานันท์    วงค์กระโซ่
8 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายวัฒนพัฒน์    จูมแพง
2. เด็กชายเกรียงไกร    ธรรมนาม
1. นายวัชระ    ก้อนคำตัน
2. นายสายันต์    น้อยทรง
9 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ พลังคำชะอี 1. เด็กชายอนุสิงห์    สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายวัฒนธรรม    เชียงดา
1. นายเจริญฤทธิ์    ทองเฟื่อง
10 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายกฤษณพล    มีกลิ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    จันรอง
1. นายพิทักษ์ชาติ    สุวรรณไตรย์
11 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กชายเมธิชัย    พานเหนือ
2. เด็กชายสหรัฐ    นันทพันธ์
1. นายวรภาส    วงศ์อ่อน
12 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายอนุชิต    สมประสงค์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ยืนยง
1. นายธีระยุทธ    ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ    กินลา
13 โรงเรียนบ้านดงเย็น คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายเชวงศักดิ์    อิ่มสุข
2. เด็กชายนิติพันธ์    ปัดทุม
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย    ธงยศ
14 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายนัทธพงศ์    พิมพากุล
2. เด็กชายคณิศร    ทับแสง
1. นายประพาส    เหง้าเกษ
2. นายสมจิตร    พันธ์บุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................