งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาหัวภู คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายบัญญัติ    บุญเรืองนาม
2. เด็กชายชัยวัฒน์    บุญเรืองนาม
3. เด็กชายจักรกฤษ    เดชเดิม
1. นางสาวรำไพ    คนเพียร
2. นางสาวฤทัยทิพย์    คนเพียร
2 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา    โซ่เมืองแซะ
2. เด็กชายสิทธิณรงค์    โซ่เมืองแซะ
3. เด็กชายเจษฎา    วงค์แสนชัย
1. นายเปลื้อง    เชื้อเมืองแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายประวิทย์    เมืองโคตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์    อนันต์
3. เด็กชายปิติ    ทองเภา
1. นายนัธพงค์    เบญมาตย์
2. นางนางสุมาส    เบญมาตย์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กชายอรรถชัย    บุษมงคล
2. เด็กชายสมคิด    ดวงศรี
3. เด็กชายจันดา    เนตรวงศ์
1. นางพัชรีย์    มัธยม
2. นางสาวอรอนงค์    วงศ์อุด
5
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุคำ
2. เด็กหญิงรัชชิดา    ศรีวิชา
3. เด็กหญิงยุวรรณดา    สุขเกษม
1. นางขวัญตา    จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ    สุวรรณโคตร
4
6 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายปิยะวุฒิ    อุคำ
2. เด็กชายศิวกร    วังคำ
3. เด็กชายพิภัช    ซาเสน
1. นางสาวนภาพร    นารีนุช
2. นางประไพ    กัลยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................