งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงพัชริดา    มงคลสุภา
2. เด็กหญิงสุรินรัตน์    เกษหอม
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา    สุคำภา
1. นายคุณากร    แสนเยีย
2 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงดวงนภา    อุมงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ดวงมาลัย
3. เด็กชายดิเรก    พาชิน
1. นางทิพย์วรรณ    ลอดคูบอน
2. นายเชิดชัย    การสำเนียง
3 โรงเรียนบ้านสานแว้ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ชาวเขา
2. เด็กหญิงเมธาพร    สาผิว
3. เด็กหญิงสุธิมนต์    กล้าหาญ
1. นางดอกฟ้า    ศิลาแยง
2. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงธารทิพย์    คำพิลา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    ราชิวงค์
3. เด็กหญิงจินดามณี    คำพิลา
1. นางปรียารัตน์    ปัททุม
2. นายสกลวรรธ    เดชะคำภู
5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    พรมกสิกร
2. เด็กหญิงสุนิกร    ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงกนกนิภา    อาจหาญ
1. นางปริญญา    ผิวขำ
2. นายสมชาย    วังคะฮาต
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์    พลมาตย์
2. เด็กหญิงนิญาดา    คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงสุพรรณี    ศรีทอง
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
2. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
7 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    บางทราย
2. เด็กชายแสงตะวัน    แสนวิเศษ
3. เด็กชายอนุสรณ์    ซอมขุนทด
1. นางจุไรพร    วงศ์หลัง
2. นางสาวน้ำทิพย์    ขานเพราะ
8 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กหญิงวราพรรณ    วันโท
2. เด็กหญิงจินดา    นวลติ่ง
3. เด็กชายจิรวงศ์    แสนศรี
1. นายธีรยุทธ    เรืองเรื่อ
2. นางพัชรีย์    มัธยม
9 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงยุพาดา    สีลาฆะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญเรืองนาม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    นารีนุช
1. นางปาริชาติ    พลสาร
10 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์    แก้วมา
2. เด็กหญิงไอรดา    บุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐริดา    ดีดวงพันธ์
1. นายประยูร    บุญประสพ
2. นายอรรณพ    โพธิ์ศรี
11 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธารารัตน์    สายชมภู
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    คันธจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา    เถาว์ที
1. นายสมชัย    ศรีทวีกาศ
2. นางอรุณี    ศรีทวีกาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................