งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    เคล้าทอง
2. เด็กชายพงศธร    เมหิ
1. นายกิตติพงษ์    แจ้งไพร
2. นางสาวมลฤดี    คำจันทร์
2 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายวีรเชษฐ์    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายพุทธิพงษ์    พ่อชาวนา
1. นางณิรัฐฌา    เชื้อกุณะ
2. นายวัชรินทร์    เชื้อกุณะ
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายเกียรติชัย    ทองเฟื่อง
2. เด็กชายพงศกร    แน่นอุดร
1. นายแสงสุวรรณ    นาฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านบุ่ง หนองสูง 1. เด็กชายอัษฎา    แก้วศรีนวม
2. เด็กชายชินวัตร    รัตนวงค์
1. นายกิตติพล    สุวรรณไตรย์
5 โรงเรียนสยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายธีระพงษ์    โนรี
2. เด็กชายกฤษฎา    กมลรักษ์
1. นายวิจิตรศิลป์    คำผาสุข
2. นายเฉวียน    วรรังสิมันต์
6 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. เด็กชายอลงกรณ์    อายุยืน
2. เด็กชายธนกร    บุทธิจักร์
1. นางสาวกานจน์ธิมา    วรรคดี
2. นางภัคภิญญา    ซามงค์
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายธีีระพงษ์    พรรณา
2. เด็กชายธีระพัฒน์    คำจันทร์
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
2. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
8 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีสุข
2. เด็กชายศาตรา    ยืนยง
1. นางศิริรัตน์    ทรัพย์ผล
9 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    เบญยมาตร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    คล่องดี
1. นางสาวสุภาพร    คำศิริ
2. นายอิฐบูรณ์    มุกธะวัตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................