งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์    คำจันทร์
2. เด็กหญิงเมฑวดี    ต้าสาลี
1. นายกิตติพงษ์    แจ้งไพร
2. นางสาวมลฤดี    คำจันทร์
2 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายสุทธิราช    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    เชื้อวังคำ
1. นางณิรัฐฌา    เชื้อกุณะ
2. นายวัชรินทร์    เชื้อกุณะ
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายภูมิ    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายนพกร    คนเที่ยง
1. นายพิทักษ์    ถนอมกุล
4 โรงเรียนบ้านบุ่ง หนองสูง 1. เด็กชายอริยวัฒน์    ลมสมบุตร
2. เด็กชายอนุพงษ์    แสงมูล
1. นายกิตติพล    สุวรรณไตรย์
5 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    ทองเภา
2. เด็กชายอภิชาติ    คำลือไชย
1. นายประจักษ์    ยืนยั่ง
6 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายปัญญาพร    มาตสมบัติ
2. เด็กชายรุ่งเรือง    บุสภา
1. นายวัชระ    ก้อนคำตัน
2. นายสายันต์    น้อยทรง
7 โรงเรียนสยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายวรายุทธ    ปัญญาดี
2. เด็กชายพิษณุ    รัตนวงค์
1. นายวิจิตรศิลป์    คำผาสุข
2. นายเฉวียน    วรรังสิมันต์
8 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. เด็กชายจิตกรณ์    พรหมวงค์
2. เด็กชายธนศักดิ์    บุทธิจักร์
1. นางสาวกานจน์ธิมา    วรรคดี
2. นายวชิราวุธ    บุทธิจักร์
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายภราดร    ภูมลา
2. เด็กชายกิตติชัย    คนหาญ
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
2. นายประวัติ    สวัสดิ์วงศ์ชัย
10 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายวสันต์    คำนนท์
2. เด็กชายทิวากร    รัตยา
1. นางโยษิตา    คนซื่อ
11 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายยุรนัน    ทับแสง
2. เด็กชายนันทกร    ศรีสุข
1. นางศิริรัตน์    ทรัพย์ผล
12 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอุทัย    มีศรี
2. เด็กชายอิทธิกร    เสนทอง
1. นายวิษณุ    ศรีโยธี
2. นายอิฐบูรณ์    มุกธะวัตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................