งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 197
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง 1. เด็กหญิงพรนภา    วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงนัยนา    สีสิลา
3. เด็กหญิงถิราภรณ์    วงค์กระโซ่
1. นางรัชนี    ดุสอน
2. นางสาวสุกัญญา    วงศ์กระโซ่
5
2 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงมนทิรา    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงรัตนา    เมืองโคตร
3. เด็กหญิงลลิตา    ปิ่นสุวรรณ
1. นางกรรณา    รัตนมาลี
2. นางจันเพ็ญ    ทาสีภู
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านคำพอก1 หนองสูง 1. เด็กหญิงปิยะดา    ปัททุม
2. เด็กหญิงกมลฤดี    ปัททุม
3. เด็กหญิงพันธิสา    รัศมี
1. นางดาลุน    บุญเพิ่ม
4
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสุริสา    รูปงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา    รูปงาม
3. เด็กหญิงขวัญตา    สัมฤทธิ์
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นายสุภชัย    สุริยะกมล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ลาวัลย์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    จันปุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................