งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายครรชิต    ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายอภิชาติ    ดีดวงพันธ์
1. นางสาวกรรณิกา    คำเสียว
4
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กชายวีรพล    คำมุงคุณ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำมุงคุณ
1. นางหทัยทิพย์    คำมุงคุณ
8
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายเติมศักดิ์    เชื้อคคำฮด
2. เด็กชายสมเพชร    เชื้อคำฮด
1. นางสาวนิชาภัทร    อุ่นชัย
2. นางสาววิไลวรรณ    ปู่บุตรชา
4 โรงเรียนบ้านนาคำน้อยวิทยา สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายอรรถพล    รูปสะอาด
2. เด็กชายฉัตรชัย    ชัยบัน
1. นางสาวปรมกมล    อนันต์
2. นางเบญจพร    สุพรหม
5 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายบอย    ราชิวงค์
2. เด็กชายจิรพนธ์    บันทอน
1. นางสาวพิมพ์ชนก    จันปุ่ม
2. นายเมธาวิร    ชาวนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายอรรถพล    รูปสะอาด
2. เด็กชายฉัตรชัย    ชัยบัน
1. นางเบญจพร    สุพรหม
2. นางสาวเปรมกมล    อนันต์
6
7 โรงเรียนบ้านนาทาม ดอนตาล 1. เด็กชายพงศกร    โคตรพัฒน์
2. เด็กชายสุรชัย    อ่อนประทุม
1. นางพัชรีย์    มัธยม
2. นางสาวอรอนงค์    วงศ์อุด
7
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิลึก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    พิกุลศรี
1. นายพงศ์ภัค    โพธิ์ไทรย์
2. นางเพชรรัตน์    แดนดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสุนิสา    ผากา
2. เด็กหญิงฐิตาพร    ปลายอ่อน
1. นางขวัญตา    จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ    สุวรรณโคตร
5
10 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจักรพันธ์    จำปา
2. เด็กชายประถมพงษ์    หาสุข
1. นางสาวอนัญพร    ผลาเหิม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................