งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านด่านมน คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาพร    เห็มกัณฑ์
2. เด็กชายวรกมล    วงศ์วัน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา    คำนนท์
1. นายสมัครชัย    กุมภิโร
2. นายเกรียงไกร    อุฒามาตย์
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงสุพัฒตา    คำมุงคุณ
2. เด็กชายอนุภาพ    ฟ้าดทาบ
3. เด็กหญิงปณิดา    คำมุงคุณ
1. นางสาวณัฐวรรณ    พลหงษ์
3 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงอัฉราภรณ์    สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงเบญญภา    บับพาน
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ลิพล
1. นางบุปผาพร    สุวรรณไตรย์
2. นายประศักดิ์ชัย    ปู่ทา
4 โรงเรียนบ้านหนองคอง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายอำนาจศักดิ์    แสงศรี
2. เด็กชายสิทธิพงศ์    สุพร
3. เด็กชายวิเชียร    เชื้อคำฮด
1. นางเสริมสุข    แสงศรี
5 โรงเรียนบ้านชะโนด1 หว้านใหญ่ 1. เด็กชายปิยะราช    ปัญญา
2. เด็กชายภัทรภณ    ใจสุข
3. เด็กชายดนัย    ปิตชาติ
1. นายวุฒิพงษ์    เดชทิศ
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    ธนันชัยไพศาล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินานันท์
3. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีลาศักดิ์
1. นางปภาวดี    ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเกียรติสุดา    เมืองโคตร
7 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กชายธนาธรณ์    สุขเกษม
2. เด็กหญิงศศิปรียา    น้อยทรง
3. เด็กหญิงสุพัตรา    สุพรรณโมก
1. นายภิมล    จันปุ่ม
8 โรงเรียนบ้านนาสะโน ดอนตาล 1. เด็กชายณภัทร    บุญพิมพ์
2. เด็กชายธีระภัทร    สมอ่อน
3. เด็กชายชัยวัฒน์    บุทธิจักร
1. นางมาลา    ใจตรง
2. นางรื่นเริง    บุญพิมพ์
9 โรงเรียนบ้านตูมหวาน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายทวีวัฒน์    สุขรี่
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์    สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงนฤมล    พิสล้ำ
1. นายพงศ์เทพ    คล่องดี
2. นางสาวศิริเนตร    เกตุเหม
10 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงกนกพร    ทุมสิงห์
2. เด็กหญิงวรนุช    โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ทองดี
1. นางสาวพัชรพรรณ    บัวดี
2. นางภัทร์สิริย์    ไชยธงยศ
11 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงพัชรี    ตั้งใจ
2. เด็กหญิงพรระวี    ชาลือ
3. เด็กชายศิริประภา    เพ็ชคง
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสาวอะนันท์    จันทะวัช
12 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายนิรุตม์    สุพร
2. เด็กหญิงมัสยา    สุคำภา
3. เด็กหญิงวรินดา    กงสะเด็น
1. นายอุดร    สมสอน
2. นางเบญจพร    สุพรหมอินทร์
13 โรงเรียนบ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เห็มชูยิ่ง
2. เด็กชายวัชรินทร์    ไชยายงค์
3. เด็กหญิงอารียา    พิกุลศรี
1. นางดอกอ้อ    เดชกุญชร
2. นายวีรวุฒิ    กินลา
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายภูริช    การินทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์    คารวะสมบัติ
3. เด็กหญิงอนัญญา    สุพร
1. นายกริชติกร    อินทะวงษ์
2. นางพนิดา    คนเพียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................