งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กชายสุพงค์    คำมุงคุณ
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    คำมุงคุณ
3. เด็กชายอดิศักดิ์    คำมุงคุณ
1. นางสาวณัฐวรรณ    พลหงษ์
7
2 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงพิชญา    นาโสก
2. เด็กหญิงปนัดดา    นาโสก
3. เด็กชายศราวุธ    ขุ่ยภูมี
1. นางสาวนวลตา    นาโสก
2. นายประศักดิ์ชัย    ปู่ทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านคำพอก1 หนองสูง 1. เด็กชายโชคชัย    โสดา
2. เด็กชายสุรชัย    พันธ์สวัสดิ์
3. เด็กชายสุริยเทพ    มูลเพ็ญ
1. นายประสาททอง    แสนโสม
4
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์    รูปงาม
2. เด็กชายณัฐพงษ์    คำวงษ์ษา
3. เด็กชายพีระภัทร    ศรีวิชา
1. นายกฤษณะ    ศรีสว่าง
2. นางสุมาส    เบญมาตย์
5
5 โรงเรียนบ้านโนนศรี แก้วมุกดา 1. เด็กชายกานต์มณี    แข็งแรง
2. เด็กชายธวัชชัย    ตาคำกุ
3. เด็กหญิงนันท์นลิน    เหลากรม
1. นางสาวศศิธร    เวียงวะลัย
8
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายนัฐกานต์    ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    พรหมเสนา
3. เด็กชายเรืองวุฒิ    บุทธิจักร์
1. นางทัศนีย์    สารสุภสิทธิ์
2. นางวัชราภรณ์    ศรีลาศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    คนเพียร
2. เด็กชายฐาปนินทร์    พันธุจินะ
3. เด็กหญิงวิทิตา    คนเพียร
1. นายกริชติกร    อินทะวงษ์
2. นางพนิดา    คนเพียร
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านบะ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายเอกราช    ชุมแสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์    อุคำ
3. เด็กหญิงจินดา    คำนนท์
1. นางศรีสุดา    เจริญราษฎร์
2. นางสมจิตร    อาษาศรี
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................