งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายสถาพร    สายแวว
2. เด็กชายบรรณสรณ์    นาโสก
3. เด็กชายปฏิภาณ    ติยะโคตร
1. นางทิพย์วรรณ    ลอดคูบอน
2. นายเชิดชัย    การสำเนียง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กชายธงชัย    โคตรพรม
2. เด็กชายอภิชาติ    โคตรพรม
3. เด็กชายทะนง    คำโยธา
1. นางดาราพร    ทองมหา
2. นางสาวอุทัยทิพย์    วงค์แสนชัย
3 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงชลิตา    อินทร์ศรี
2. เด็กหญิงจิราพร    นาธงชัย
3. เด็กหญิงกัลยากร    นาโม
1. นายสุรศักดิ์    อัฐนาค
4 โรงเรียนบ้านชะโนด1 หว้านใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร    ใจสุข
2. เด็กชายอิสระ    ชานัย
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    สุขรี่
5 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. นายดนัย    ขำคม
2. เด็กชายนัฐพงษ์    เชื้อคำจันทร์
3. นายอนุสอน    แก้วดี
1. นางศรีอุบล    ชิณศรี
2. นายสุรพล    วังคะฮาต
6 โรงเรียนบ้านคำฮี สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายณัฐพล    กงนะ
2. เด็กหญิงกำไล    กงนะ
3. เด็กชายเริงฤทธิ์    กงนะ
1. นางสาวทัศนา    มะลิซ้อน
2. นางสาวปุญญิกา    นิลโคตร
7 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กชายธีรศักดิ์    คนคล่อง
2. เด็กชายพีระพงษ์    ยืนยั่ง
3. เด็กชายภูริเดช    ผิวผ่อง
1. นายพีระศุทธิ์    โคตรสุโพธิ์
2. นายไมตรี    วงศ์จันทร์
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงมุฑิตรา    นาโสก
3. เด็กหญิงพิลาวัลย์    พรรณา
1. นายคำเพียร    กุลวงค์
2. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
9 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ดอนตาล 1. เด็กหญิงอัปศรสวรรค์    สีมันตะ
2. เด็กหญิงอภิษฎา    ถามะพันธ์
3. เด็กหญิงพุทธิดา    ไชยจักร์
1. นายณัธเกตุ    วังวง์
2. นางบุญธัญกร    พันทะปิว
10 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายอลงกต    พิกุลศรี
2. นางสาววิสุรดา    ยืนยง
3. เด็กชายเจษฎา    ยืนยง
1. นางวริศรา    พลธะรัตน์
2. นายสุพจน์    ชินวงษ์
11 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงนริศรา    แก้วดี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    ผหลาผล
3. เด็กหญิงสุปรีดา    ดีดวงพันธ์
1. นางสายรุ่ง    ปิยะนันท์
12 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายอาทิตย์    ราคี
2. เด็กชายยงยุทธ    เรณู
3. เด็กชายอธิวัฒน์    เวฬุวนารักษ์
1. นายปฏิวัติ    ผิวบาง
2. นางสาวสมพิศ    หนองแคน
13 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. นางสาวโสรยา    สมตน
2. เด็กชายคมสัน    เลิศแหละ
3. เด็กชายธนพนธ์    ยืนยง
1. นางทัศนาพร    พรไชย
2. นายอนุรักษ์    พรไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................