งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายอิทธิฤทธิ์    บับพาน
2. เด็กหญิงอรกมล    พันธุ์ไชยา
3. เด็กชายวัฒภูมิ    ภูมิโพธิ์ตาก
1. นางจณิสตา    พุฒิจีบ
2. นายชัยยะ    พรมพิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงภิลัยรัก    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงวิก    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์    คำมุงคุณ
1. นางสาวรำไพ    ไชยยนต์
2. นางหทัยทิพย์    คำมุงคุณ
5
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายศิรามล    พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงศุภณัฐ    โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    พันธุพาน
1. นายกฤษณะ    ศรีสว่าง
2. นางสุมาส    เบญมาตย์
6
4 โรงเรียนบ้านโนนศรี แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงกชพรรณ    บุญที
2. เด็กชายภานุเดช    ปฏิวร
3. เด็กชายทีปกร    ยาสาภา
1. นางวีรวรรณ    จันปุ่ม
2. นายสมชัย    สายแก้ว
4
5 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ดอนตาล 1. เด็กชายอนาวิน    ทองเสริม
2. เด็กชายสันติ    แจ่มจิตร
3. เด็กชายทศวรรษ    มะริสาร
1. นายณัฐเกตุ    วังวงค์
2. นางบุญธัญกร    พันทะปิว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายชินวัตร    คำนนท์
2. เด็กชายสุรชัย    มุลชาติ
3. เด็กชายฐิติพงษ์    คนเพียร
1. นายกริชติกร    อินทะวงษ์
2. นางสาวนิตยา    สุพร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................