งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงตีรณา    ราชประโคน
2. เด็กหญิงปนัดดา    โยธาภักดี
3. เด็กหญิงตันหยง    นาโสก
1. นางสาวนวลตา    นาโสก
2. นางบุปผาพร    สุวรรณไตรย์
2 โรงเรียนบ้านนาหลัก ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงจีรนันท์    เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงพรสินี    พิลากรณ์
3. เด็กหญิงพรมาลี    ตาทอง
1. นางสาวธิดารัตน์    เชื้อคำฮด
2. นายศรีเนือง    ใสลำเพาะ
3 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุมินตรา    บุญทวี
2. เด็กหญิงศิรประภา    แก้วดี
3. เด็กหญิงจินตนา    เบญจมาศ
1. นายนิติ    โสภาคะยัง
2. ดร.สุนทร    โสภาคะยัง
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงกาญจนา    สมคะเนย์
2. เด็กหญิงมาริสา    มาจันทร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์    รอบคอบ
1. นางปริญญา    ผิวขำ
2. นางพลสวัสดิ์    วังคะฮาต
5 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินทร์ญา    ดวงพรม
3. เด็กชายชนะชัย    ตะสอน
1. นางอัจฉรา    แสนโสม
2. นายเมตตา    จันปุ่ม
6 โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เมืองโคตร
3. เด็กชายณราธร    เมืองโคตร
1. นายชาญชัย    ญาติบำรุง
2. นางอรุณศรี    เมืองโคตร
7 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กหญิงอรปรียา    ส่องแก้ว
2. เด็กหญิงธนกรณ์    สลับศรี
3. เด็กหญิงสุพัตตรา    นาสา
1. นางขนิตา    จันปุ่ม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ    รูปแข็ง
8 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายมังกรชัย    แซ่อึ้ง
2. เด็กชายชัชพล    อุปพันธ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    รุ่งสว่าง
1. นางปาริชาติ    พลสาร
9 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอรอนงค์    อุคำ
2. เด็กชายขวัญชัย    ศรีวิชา
3. เด็กชายธีรวัตร    ชินวงค์
1. นางชลทิศา    พวงใบดี
2. นางพิมพ์จันทร์    อุนยะนาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................