งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงปัถยานี    ยืนยง
2. เด็กหญิงพันพัสสา    เกตุอินทรีย์
3. เด็กหญิงชลธิชา    คนขยัน
1. นางธีรวรรณ    เฉลิมวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์    ว่องไว
2 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิตา    แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ผาทอง
3. เด็กหญิงกัญธิมา    สิงซอง
1. นางจุไรพร    วงศ์หลัง
2. นางช่อทิพย์    ศรีสมบูรณ์
3 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กหญิงเกศกนก    เสนสาร
2. เด็กหญิงกุสุมา    ปัทวงค์
3. เด็กหญิงนริศรา    ซาผู
1. นางขนิตา    จันปุ่ม
2. นางธวิตา    เหล่าน้อย
4 โรงเรียนบ้านโพนสวาง คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงณัฐริดา    ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา    ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงปาจรีย์    สีกลาง
1. นางสาวบังอร    ส่องแสง
2. นางสาวอลิษา    กลางประพันธ์
5 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจินตนา    อุคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    อุคำ
3. เด็กหญิงสัญจิตา    คำมุงคุณ
1. นายพิเชฐ    อ่อนบัวขาว
2. นางอาภรณ์    เขาเขจร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................