งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง 1. เด็กหญิงศศิธร    วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงชลิตา    บาดตาสาว
3. เด็กหญิงละอองดาว    เรืองดาว
1. นายวัชรศักดิ์    วงศ์กระโซ่
2. นายไมตรี    พนันชัย
2 โรงเรียนบ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงศิวรักษ์    โพธิ์สีลา
2. เด็กหญิงพิชญา    คำพันธ์
3. เด็กหญิงไพลิน    เฉลิมวัฒน์
1. นางศรีวิไล    เฉลิมชาติ
2. นางเพลินพิศ    ศรีหาตา
3 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด หนองสูง 1. เด็กชายประกาศิต    กลางประพันธ์
2. เด็กชายกำธน    ไตรยวงค์
3. เด็กชายธนกฤต    อาจวิชัย
1. นายสุดตา    ไตรยวงค์
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงอารียา    คตสุพรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา    คำวงษ์ษา
3. เด็กหญิงอภิรัตน์    หันเสมอ
1. นางสาวนันท์นภัส    ศรีหาเมฆ
2. นางสาวศุภลักษณ์    วิลาศรี
5 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายอนพัตร    ยอดสุบัน
2. เด็กชายวันไชย    ตรงดี
3. เด็กชายณัฐวัตร    รูปคม
1. นายรื่นเริง    สุขรี่
6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายพีรพงษ์    เสียงเพราะ
2. เด็กชายจักรกฤต    สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายฤชากร    อามาตย์
1. นางกรรณิการ์    สุระเสียง
2. นางสุวพร    แสนโสม
7 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายนัทธพงศ์    จันรอง
2. เด็กชายวงศพัทธ์    แก่นวงศ์
3. เด็กชายอนุพงศ์    สุกใส
1. นายจักรพงค์    อุระ
2. นายสุบิน    เมืองโคตร
8 โรงเรียนบ้านนาป่ง ดอนตาล 1. เด็กชายกัมพล    คนไว
2. เด็กชายสุรวีร์    สุรินทร์
3. เด็กชายชัชวาล    เสนสร
1. นายจรูญ    ดำจันทร์
2. นายประยูร    ศรีลาศักดิ์
9 โรงเรียนบ้านคำดู่ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายสมเพชร    พิกุลศรี
2. เด็กชายวชิรวิทย์    แก้วใส
3. เด็กชายวรวุฒิ    กองอำไพ
1. นางนางรัตนา    ยืนยง
2. นายประพันธ์    นาชัย
10 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัตตรา    กลางประพันธ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา    กลางประพันธ์
1. นายพายุ    ห้วยทราย
2. นางอำพร    ห้วยทราย
11 โรงเรียนบ้านสามขัว คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายอัฐพล    บังจันทร์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    พิกุลศรี
3. เด็กชายรุ่งโรจน์    ชูประสูตร
1. นายกิตติธัช    คนยืน
2. นายเจษฎา    คนเพียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................