งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภา    ประธรรมสาร
1. นางศรีนวล    พละพร
2 โรงเรียนชุมชนนาโสก คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงนุชจิตตรา    นาโสก
1. นางอรดินทร์    ศรีทอง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำมุงคุณ
1. นางสนาน    ลาภภิญโญ
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายธิติวัฒน์    เลือดใหม่
1. นายสุทัศน์    ศรีเมือง
5 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ    แสงชาติ
1. นางพิชชานันท์    นันตะชัย
6 โรงเรียนบ้านคำพี้ หนองสูง 1. เด็กหญิงสุชาดา    ห้องแซง
1. นายโกวิท    แก้วศรีนวม
7 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงนภาวีร์    วิริยธนชิต
1. นางดวงเด่น    สุขสำราญ
8 โรงเรียนบ้านโคก2 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงกุลปรียา    คนคล่อง
1. นางวาสนา    พรมชัย
9 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายศักดา    เนาคำแพง
1. นางอัญชนา    โภคสวัสดิ์
10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อาจวิชัย
1. นางบรรจง    สลางสิงห์
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สุพร
1. นางทัศนีย์    กุโบลา
12 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงธิติยา    สมร
1. นางสุวจิต    ใจตรง
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงอนัญญา    บุญช่วย
1. นางเบญจวรรณ    เรืองแสน
14 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. เด็กหญิงกุลฤดี    สารมโน
1. นายจิรพิพัฒน์    ลาลำโกน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................