งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนพล    นนท์ชี
1. นางสาวพรทิพย์    รัตนะพันธ์
2 โรงเรียนชุมชนนาโสก คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    นาโสก
1. นางรังษี    นาโสก
3 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงรวงข้าว    คำมุงคุณ
1. นางสาวเพชรชนก    คำมุงคุณ
4 โรงเรียนบ้านขัวสูง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปวงสันเทียะ
1. นางนิรภาพ    แก้วสุวรรณ์
5 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรจันทรา    แวดไทยสงค์
1. นางณัฐชยา    ทาอามาตย์
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กหญิงนณิศรา    สระมูล
1. นางอัจฉรา    ลาดนาเลา
7 โรงเรียนบ้านนาสะโน ดอนตาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ว่องไว
1. นางมาลา    ใจตรง
8 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ    สบายครบุรี
1. นางสุรีย์พร    โหมดนอก
9 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงนัชชา    คล่องดี
1. นางนงลักษณ์    สูตรสุวรรณ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงสุภัชชา    แก้วไพฑูรย์
1. นางอุ่นใจ    อุปัญญ์
11 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงนิภาพร    สุพร
1. นางวชิราลักษณ์    จันทรสาขา
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงนฤมล    ตั้งกุลสวรรค์
1. นางกรรณิกา    รัตสีวอ
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงนิชานาถ    พรหมเสนา
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
14 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงสุธารินี    สุพร
1. นางราตรี    ธยาธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................