งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงศดานันท์    โนนคำพันธ์
1. นางรฐา    สุขพินิจ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กหญิงวไลรัตน์    คำมุงคุณ
1. นางสมจิต    คำมุงคุณ
3 โรงเรียนบ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    อินทรมณี
1. นางสวาท    เชิดบุญเรือง
4 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    ผุดสุวรรณ
1. นางสุพิชชา    ใจช่วง
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงนวรัตน์    ปัททุม
1. นางสถาพร    แป้นพ่วง
6 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงอรสา    สุฤทธิ์
1. นางสาวคีรีบูรณ์    สีทา
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. นางสาวธนัญญา    สีดา
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. นางสาวเพ็ญนภา    สาฤาษี
1. นายคชานน    สุวรรณพันธ์
9 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แดงบุตร
1. นายเข็มพร    บุญเกื้อ
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดใจ    พรหมเสนา
1. นางกาศอัมพร    ชุ่มนาเสียว
11 โรงเรียนบ้านป่งโพน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายสยาม    บุตทศ
1. นางสาววงทอง    อุทัย
12 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงพัชริดา    มาลาย
1. นางทินกร    สืบสิงห์
13 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ศรีสุข
1. นางสาวพรพินิจ    เผ่าภูไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................