งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำนางโอก คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัชนี    สิงห์ศก
1. นายสมควร    กลางประพันธ์
2 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กชายรชฏ    สุวรรณไตรย์
1. นายทินกร    เชื้อดี
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงธนาภา    ราพายา
1. นายพรชัย    เสียงล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................