งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง 1. เด็กหญิงสุกานดา    เชื้อวังคำ
1. นางอมร    แก่นงาม
2 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงกรกนก    ซาเสน
1. นางธัญจิรา    ใจสุข
3 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงศวรรณยา    จันทรโคตร
1. นายนงค์    แข็งแรง
4 โรงเรียนบ้านสามขัว คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงหทัยชนก    รุ่งโรจน์
1. นางจีรวัฒน์    ภาคภูมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................