งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สายสุด
2. เด็กชายทินภัทร    คำพิลา
3. เด็กชายดุน    รักษาพันธ์
1. นางรัตติยา    ศรีนาม
2. นางเทพี    วิสาทวัฒน์
2 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงภัชริญาภรณ์    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงทรรศวรรณ    สียางนอก
3. เด็กหญิงภักศิริ    ยืนยั่ง
1. นายกิตติชัย    จิตจักร
2. นางมาลินี    คนขยัน
3 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงมานิตตา    แสงศาลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงวิภาวี    อ่อนตา
1. นางจุไรพร    วงศ์หลัง
2. นางจุไรรัตน์    สุวรรณไตรย์
4 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงธนัชชา    ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงจริยา    คนไว
3. เด็กชายสิทธิชัย    ซอนพา
1. นางประจวบ    กุลวงศ์
2. นายเข็มพร    บุญเกื้อ
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. นางสาวนัทฐิดา    ซาเสน
2. นางสาวชลลดา    ซาเสน
3. เด็กหญิงจิรกัญญา    ซาเสน
1. นางนิรพร    ศรีจันทร์
2. นางมัลจนา    สุวรรณเสมา
6 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงอรัญญา    ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช    โพธิสาร
3. เด็กหญิงกันธิมา    คำนนท์
1. นายทวีชัย    ดวงผุย
2. นายปฏิวัติ    ผิวบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................