งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงณิศวรา    บางทราย
2. เด็กหญิงสโรชา    ดวงมาลัย
3. เด็กชายณัฐกมล    พิกุลศรี
4. เด็กชายขุนทรัพย์    จิตรส่องแสง
5. เด็กชายเดชาวัต    ทองมหา
6. เด็กชายผดุงเกียรติ    กุลหินตั้ง
7. เด็กชายวชิรวิทย์    กัลยาณลาภ
8. เด็กชายกิตติชัย    ทองประสาร
9. เด็กชายณัฐพงศ์    หมื่นวงศ์
10. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์    จันทร์บูรณ์
11. เด็กหญิงพิมลพร    สิ่งประสงค์
12. เด็กหญิงกนกวรรณ์    วงศ์ณรัตน์
13. เด็กหญิงชฎาภา    บุตรวงษ์
14. เด็กหญิงนิรชร    แสนวิเศษ
15. เด็กหญิงอาภัสรา    สลางสิงห์
16. เด็กหญิงจิตสิตา    ไชยสุนันท์
17. เด็กหญิงุพุทธินันท์    วุศรุตมัย
18. เด็กชายรุจนเรศ    ทองน้อย
19. เด็กหญิงแพรทองพรรณ    รูปดี
20. เด็กหญิงนรากร    กิมโล
1. นางดรุณี    ชื่นสุคนธ์
2. นางธัญจิรา    ใจสุข
3. นางพิมลศรี    จำนงค์วัฒน์
4. นางภัทรพรรณ    ธนพุทธิวิโรจน์
5. นางสาวศิริพร    อุคำ
6. นางเสาวลักษณ์    เวียงอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................