งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กชายวรินทร    โต๊ะทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    คำมุงคุณ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทมาศ
4. เด็กชายชัยวัฒน์    โมกไธสง
5. เด็กชายภานุพงษ์    คนหาร
6. เด็กชายจีรวัฒน์    วัตตะโส
7. เด็กชายธนาพัฒน์    กาดำดวน
8. เด็กชายกล้าณรงค์    เกิดมงคล
9. เด็กชายอดิศักดิ์    ปะวรนา
10. เด็กชายเรืองศักดิ์    คำมุงคุณ
11. เด็กชายสหพัฒ    เนื่องบุรีรัมย์
12. เด็กชายธนาธิป    คำมุงคุณ
13. เด็กชายอนุพงษ์    คำมุงคุณ
14. เด็กชายภัทราวุธ    ขันทอง
15. เด็กชายภควัต    สิงห์นวน
16. นางสาวนุชจรินทร์    คำมุงคุณ
17. นางสาวสุรินรัตน์    เกษหอม
18. นางสาวนิยะดา    สุระคุปต์
19. นางสาวพิลาพร    สอนรัมย์
20. เด็กหญิงอรญา    วงศ์กระโซ่
21. เด็กหญิงอรอุษา    คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงอัญชลี    คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงอรพิชญ์    คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงชนากานต์    จิตอามาตย์
25. เด็กหญิงพรนิภา    พ่อบาล
26. เด็กหญิงปนัดดา    คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงรุ่งนภา    คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงพิยดา    กันแก้ว
29. เด็กหญิงปิยะภรณ์    ฉิมเพชร
30. เด็กหญิงวิภาพร    คำมุงคุณ
31. เด็กหญิงกรกนก    ทองดอนน้อย
32. เด็กหญิงพิมพิ์พิมล    ทาศรีภู
33. เด็กหญิงคณาพร    คำมุงคุณ
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์    โคตรพรม
35. เด็กหญิงประภาภรณ์    พ่อบาล
36. เด็กชายขุนแผน    พวงพิลา
37. เด็กชายจตุพงศ์    พ่อยัน
38. เด็กหญิงมธุรดา    พรมอินทร์
39. เด็กชายธรรมรักษ์    คำมุงคุณ
1. นางกิ่งแก้ว    สุวรรณไตรย์
2. นายคุณากร    แสนเยีย
3. นายธีระยุทร    สุคำภา
4. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
5. นางสาววารุณี    วงศ์วิรุฬหรักษ์
6. นางวิญญา    พันธ์สุวรรณ
7. นายสมนึก    เณธิชัย
8. นางไมตรี    ปังอุทา
2 โรงเรียนบ้านทรายทอง หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงอรอมล    อินปาว
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สิงห์งอย
3. เด็กหญิงวิสุตา    แก้วมาลา
4. เด็กหญิงปุณยวีย์    สมหมายธนภัทร
5. เด็กหญิงนงนภัส    ใจสุข
6. เด็กหญิงศิริหญิง    เผ่าพันธุ์
7. เด็กหญิงสิริยากร    แพงหอม
8. เด็กหญิงอารียา    เมืองแวง
9. เด็กหญิงนวิยา    หลักทอง
10. เด็กหญิงธราภร    ฉายศรี
11. เด็กหญิงอัจฉรา    ดีมิตร
12. เด็กหญิงภัคพิรมย์    บุตทศ
13. เด็กหญิงนฤมล    พันจีบ
14. เด็กชายพีรภัทร    ทองผา
15. เด็กหญิงบุษราภรณ์    อาจอุดม
16. เด็กหญิงกชกร    พระสาวงค์
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์    บุตทศ
18. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทวีโคตร
19. เด็กชายรุ่งอรุณ    ศรีวรชัย
20. เด็กชายลัทธพล    ศรีประทุมภรณ์
21. เด็กชายอิทธิกร    คนตรง
1. นายครรชิต    พงษ์เจริญ
2. นางสาวจุฑารัตน์    ทวีโคตร
3. นายธีรวุฒิ    สุวรรณไตรย์
4. นางนงค์ลักษณ์    มุกธวัตร์
5. นางนิภาภรณ์    สอนเม่น
6. นายมงคล    ตรงเที่ยง
7. นายสนิท    ไชยบุตร
8. นางอัญญาณี    ทองผา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................