งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายก่อเกียรติ    คนซื่อ
1. นางเยาวนันท์    สุวรรณมุข
2 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายวงศ์สวรรค์    นาโสก
1. นายสฤษดิ์    นาโสก
3 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายจิระศักดิ์    ศรีวิชา
1. นางอารอน    ผลสว่าง
4 โรงเรียนบ้านเหล่าดง ดงหลวง 1. เด็กชายรณชัย    จิตอามาตย์
1. นางเพ็ญพิศ    คุปติปัทมกุล
5 โรงเรียนบ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายเอกภพ    หลาบโพธิ์
1. นางสาวพัชรินทร์    สุคนธะ
6 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ 1. เด็กชายอาทิตย์    เมืองโคตร
1. นางอุบลทิพย์    เมืองโคตร
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ปัททุม
1. นางสาวเปมิกา    แวงวรรณ
8 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ดอนตาล 1. เด็กชายเทพทัด    ใจทัด
1. นายอำนวย    ซามงค์
9 โรงเรียนบ้านดงยาง1 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายวีรภัทร    สุพร
1. นายโสฬส    สุวรรณมงคล
10 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายสัจจะเพชร    อุทาวงค์
1. นางพัสมน    นามบุตร
11 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กชายพีรณัฐ    ทองจันทร์
1. นายคำใจ    สลางสิงห์
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม เมืองปัจจิม 1. เด็กชายธนพัฒน์    ปัญญาวงค์
1. นายเสด็จ    ดำรงชาติสกุล
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายธีรวัฒน์    ซาเสน
1. นางกนกวรรณ    พิกุลศรี
14 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายสมรักษ์    พงสิงห์
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................