งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายภาคิน    สุคำภา
1. นายประภาส    สุขขา
2 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายสุภัทรชัย    คำลือไชย
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
3 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล 1. นายธนศักดิ์    บุทธิจักร์
1. นางวรลักษณ์    พรมเสนา
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กชายนันทวัฒน์    สุภาพันธ์
1. นายสมชาย    วังคะฮาต
5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) แก้วมุกดา 1. เด็กชายวิศรุต    ปัญญา
1. นางสุรีย์พร    เขียวขำ
6 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายนธี    บุทธิจักร์
1. นายชัยวัฒน์    ซาเสน
7 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชยยายงค์
1. นายอุดมทรัพย์    เชิดโกทา
8 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายพีรัชชัย    รีฮุง
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................