งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    วงค์กระโซ่
1. นางรัตนา    ศรีสวัสดิ์
2 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงปริวัลย์    เชื้อคำฮด
1. นางสาวนัฐชาภรณ์    เถาว์ชาลี
3 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงเพชรลดา    เมืองโคตร
1. นางเปรมจิต    ทีระฆัง
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินอ่อน
1. นางปิยะธิดา    สุวรรณไตรย์
5 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์    หงษ์ศรีแก้ว
1. นางปรัชนีย์    วังวงศ์
6 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงอาภารัตน์    พยอม
1. นางอรัญศิริ    จันทพันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงศศิธร    จำปาทอง
1. นางนิติกุล    เสียงล้ำ
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    นาโสก
1. นายบัณฑิต    บุรัตน์
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    พรหมเสนา
1. นางทัศนีย์    สารสุภสิทธิ์
10 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชาธิพา
1. นางเกษมณี    ธิพรพันธ์
11 โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชาธิพา
1. นางจิตกร    วรรณพัฒน์
12 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงเมษ    นวลศรี
1. นางลำพูล    บุญลี
13 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    ศรีลาศักดิ์
1. นายจิรพิพัฒน์    ลาลำโกน
14 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จิตรช่วย
1. นางอุษากร    พนาสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................