งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย แก้วมุกดา 1. เด็กชายเศรษฐพิชญ์    สุพร
1. นางสาวอรัญญา    ฉิมสูงเนิน
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง 1. เด็กชายพงศกร    พ่อศรียา
1. นายชันชิต    คำมุงคุณ
3 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กชายกิตติกร    โฉมเฉลา
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
4 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กชายธีรภัทร    ลีโคตร
1. นายคำพินิตย์    กลางประพันธ์
5 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายภัชระกรณ์    รัตนวงค์
1. นางอุษา    หลังสันเทียะ
6 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายวายุ    วงศ์สุวรรณ
1. นายกิตติกร    เมืองโคตร
7 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กชายถิรภัทร์    อุทัยสาร์
1. นางจุรีย์มาศ    คำนึงผล
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. เด็กชายธีรชาติ    ภูมลา
1. นายสงวน    คนเพียร
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ดอนตาล 1. เด็กชายสุรเดช    ปาลวงศ์
1. นายภักดี    พันธุ์โพธิ์
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    พรหมเสนา
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
11 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยยงค์
1. นางนัยนา    ร่วมบุญ
12 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กชายมาณพพร    ธาตุไพบูลย์
1. นางพัชรี    วงษ์พนาวัน
13 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวิทยา    รูปเหมาะ
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................