งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย แก้วมุกดา 1. เด็กชายภานุวัฒน์    คำสีทา
1. นางสาวอรัญญา    ฉิมสูงเนิน
2 โรงเรียนชุมชนนาโสก คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงนวลนภา    นาโสก
1. นางสมรสิงห์    ชาธิพา
3 โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงหลวง 1. เด็กหญิงสุณิสา    คำมุงคุณ
1. นางสาวกรวิกา    เสียงล้ำ
4 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายศุภกร    คำตลบ
1. นางยุพา    เชื้อคำจันทร์
5 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คำทวี
1. นางธัญญารัตน์    กลางประพันธ์
6 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกฤษณา    คำมุงคุณ
1. นางจิราพร    รองเมือง
7 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา    รัตนวงค์
1. นางอุษา    หลังสันเทียะ
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์    คนเพียร
1. นายทองเทพ    แสงแก้วชูสิน
9 โรงเรียนบ้านป่าหวาย เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงพิทชอาภา    จันรอง
1. นางสมคิด    เพชราเวช
10 โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา หว้านใหญ่ 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ใจช่วง
1. นายปิยะวัตร    นวลลักษณ์
11 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ดอนตาล 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พระสุนิน
1. นางธวิตา    เหล่าน้อย
12 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายพงศกร    พิกุลศรี
1. นางจอมใจ    รัตนไชยศิริวัฒน์
13 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงจิตรดา    บุญทวี
1. นางสาวอุบลรัตน์    จันทร์มณี
14 โรงเรียนบ้านบะ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงวรรัตน์    วรสาร
1. นางสมจิตร    อาษาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................