งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    อุปัณชาย์
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
2 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    แสนเวียน
1. นางอารอน    ผลสว่าง
3 โรงเรียนบ้านนาหลัก ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงรติพร    เชื้อคำฮด
1. นางสาวนิภาพร    เชื้อคำฮด
4 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงพาโชค    ภูมิลา
1. นางวิภารัตน์    จิตจักร
5 โรงเรียนบ้านแฝก ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสนโสภา
1. นายธวัช    ศรีสุภา
6 โรงเรียนสยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ผางพันธ์
1. นายปิยะพล    นามหงษา
7 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปาหลา
1. นางลำเพียร    บุญเรือง
8 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา    โกศลศักดิ์สกุล
1. นางจุรีย์มาศ    คำนึงผล
9 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงศศิกานต์    จันทรากูด
1. นางสาวรัชอินทร์    พันพั่ว
10 โรงเรียนบ้านภูล้อม ดอนตาล 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สีมืด
11 โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงธนนภา    เมืองโคตร
1. นายปิยะวัตร    นวลลักษณ์
12 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงมินล์ธดา    บุญเสริม
1. นางนัยนา    ร่วมบุญ
13 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงทิพานัน    ยืนยง
1. นางวันเพ็ญ    งามวงศ์
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แดงท่าขาม
1. นางกิตย์ติ    สังคฤก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................