งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่งเปือย คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    เสียงหวาน
1. นายธาตรี    แก้วศรีนวม
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงอรพิชญ์    คำมุงคุณ
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
3 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
1. นายใครศิลป์    บุษมงคล
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง หนองสูง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ขันสู้
1. นางเปมิกา    แวงวรรณ
5 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พ่อทานี
1. นางพรรณพิทย์    จิตรจักร
6 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงชุติมา    สุภาพันธ์
1. นางศรีอุบล    ชินศรี
7 โรงเรียนสยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา 1. นางสาวชมพูแพรว    ผลาวงค์
1. นายปิยะพล    นามหงษา
8 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงพรศิริ    เสียงเพราะ
1. นายพีระศุทธื์    โคตรสุโพธิ์
9 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงรสรินทร์    บัวดี
1. นางสาวศรีจิตรา    เมืองโคตร
10 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงอภิชญาณัฐ    โนรี
1. นางฐิตินันท์    รินทราช
11 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงภัทราวดี    ศรีอุบล
1. นางสุรีย์พร    เขียวขำ
12 โรงเรียนบ้านป่าเตย คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงภาฤดี    นันทศร
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
13 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรพร    ไชยชาลี
1. นายสมโพธิ์    โพธิสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................