งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงญาดาภรณ์    ยศยอด
1. นางเยาวนันท์    สุวรรณมุข
2 โรงเรียนบ้านชะโนด2 ดงหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก    ทองดอนน้อย
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
3 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงวิภาพร    ข่าสะโปน
1. นายใครศิลป์    บุษมงคล
4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงรดา    เมืองโคตร
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
5 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์    วาปี
1. นางจินตนา    เอี่ยมอุุตมะ
6 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    บุญรักษ์
1. นางวิภารัตน์    จิตจักร
7 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงฟ้าอรุณ    ศรีชะตา
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
8 โรงเรียนบ้านโคก2 ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา    ห้วยทราย
1. นางจิราพร    แสนไชย
9 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี พลังคำชะอี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุวรรณไตรย์
1. นางจุรีย์มาศ    คำนึงผล
10 โรงเรียนบ้านพังคอง เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงปริชาติ    พังคี
1. นางสาวอะนันท์    จันทะวัช
11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ต่อซอน
1. นายภักดี    พันธุโพธิ์
12 โรงเรียนบ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงนาตยา    พัชรเดชา
1. นางสาวดอกมะลิ    ใจตรง
13 โรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ราชิวงค์
1. นางไขแสง    มหาวงศ์
14 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. เด็กหญิงกำไลพลอย    ยะปะตัง
1. นางพนิดา    คนเพียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................