งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาลัย แก้วมุกดา 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    รูปดี
1. นางศิริกาญจนารัตน์    พละศึก
2 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. เด็กชายต้นตการณ์    มะโนชัย
1. นายประภาส    สุขขา
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สะพานมิตรภาพ 1. นายสิทธิยา    อนันต์
1. นายภูวดล    ชาธิราช
4 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง พลังคำชะอี 1. เด็กชายศักรินทร์    สุภาพันธ์
1. นายเหลี่ยมทอง    มหาอุป
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองปัจจิม 1. นายธีระวัฒน์    แข็งขัน
1. นางมุจลินทร์    จันปุ่ม
6 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ดอนตาล 1. เด็กชายทศวรรษ    มะริสาร
1. นายศุภวุฒิ    บุทธิจักร
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาน    นารีนุช
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
8 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชยยายงค์
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
9 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายภูรินทร์    แสนโสม
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................