งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง 1. เด็กหญิงบุญภาศรี    โซ่เมืองแซะ
1. นายไมตรี    พนันชัย
2 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน 1. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
1. นายใครศิลป์    บุษมงคล
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว หนองสูง 1. เด็กชายกันนิกา    ลี้พล
1. นางชมัยพร    คิดสันเทียะ
4 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กหญิงสุดาพร    ขวัญทอง
1. นางศศิธร    แน่นอุดร
5 โรงเรียนบ้านเหล่า พลังคำชะอี 1. นางสาวภณิดา    อัศวภูมิ
1. นายพีระศุทธื์    โคตรสุโพธิ์
6 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม หว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิธร    เจือจันทร์
1. นางสาวศรีจิตรา    เมืองโคตร
7 โรงเรียนบ้านบาก2 ดอนตาล 1. เด็กหญิงสกาวใจ    สาวรีย์
1. นางฐิตินันท์    รินทราช
8 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) แก้วมุกดา 1. เด็กหญิงนิธิกนก    พิศชวนชม
1. นางสุรีย์พร    เขียวขำ
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา 1. เด็กหญิงเสาวณีย์    สมสอาด
1. นางปนัดดา    งามสมบัติ
10 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กหญิงวิยะดา    หมอกคำ
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
11 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม คำสร้อยคุณภาพ 1. นางสาวพลอยภิรมย์    จันปุ่ม
1. นางวันเพ็ญ    งามวงศ์
12 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. นางสาววราทิพย์    แก้วทองมี
1. นางอรกุล    เชื้อทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................